Tết Nguyên Đán10 - TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hình ?nh: Tr?n Li?t Hùng, Ph?m Kiêm Y?n & Internet Nh?c: Khúc Nh?c Ngày Xuân Ca si: Th?y Tiên So?n th?o & Thi?t K?: Tr?n Lê Túy Phu?ng C? v?n k? thu?t: Tr?n Ðình Hoành

Slide 2: 

"T?t" t? ch? “Ti?t", nghia là mùa, hay hi?u r?ng ra là mùa h?i. T?t là d?p sum h?p gia dình, tham vi?ng thân nhân, th? phu?ng t? tiên. T?t cung là d?p ngh? ngoi choi dùa d? chu?n b? cho m?t nam m?i. Phong t?c ngày T?t ph?n ?nh nh?ng d?c thù c?a n?n van hoá VN qua nhi?u th? h?, và còn tùy thu?c vào t?ng vùng trên d?t nu?c. Nhung chúng ta v?n có th? chia ra làm 2 lo?i chính: phong t?c dón T?t v?i gia dình và dón T?t v?i xóm làng. T?t là lúc gia dình h?p m?t dông d?. Ai di làm di h?c ? xa d?u du?c v? nhà kho?ng 23 tháng ch?p d? dón T?t v?i gia dình. Thông thu?ng 1 gia dình VN giành ra n?a tháng d? chu?n b? cho ngày T?t, thí d? nhu d?n d?p nhà c?a, s?m s?a qu?n áo, các món an. Thông thu?ng nh?ng phong t?c dón T?t v?i gia dình g?m có: di tham m? t? tiên, dua táo quân v? tr?i, ru?c vong linh ông bà, d?t pháo, xu?t hành, xông nhà, chúc th?, lì xì, tham vi?ng, và t?c kiêng c?. Chúng ta còn có t?c l? dón t?t v?i làng xóm vì t? xua xã h?i VN du?c t? ch?c theo h? th?ng làng xóm, trong dó làng là don v? nh? nh?t. Ðón T?t v?i xóm làng g?m có: d?ng nêu, hái l?c d?u xuân, các dám h?i xuân nhu thi hát quan h?, hát d?, thi dánh v?t, thi chèo thuy?n, thi làm th?c an. Nh?ng tiêu khi?n ngày xuân g?m có: khai bút d?u xuân, câu d?i T?t, tranh T?t, mai dào, dánh c? tu?ng, múa lân. Món an ngày xuân thì nhi?u l?m nhung thông thu?ng trên bàn th? lúc nào cung có mâm ngu qu? (mãng c?u, d?a, du d?, xoài, trái thom[d?a]) tu?ng trung cho "c?u v?a d? xài và phúc l?c". Ð?c bi?t còn có bánh chung bánh d?y, dua h?u, m?t trái cây.

Slide 4: 

Xuân lai xuân kh? nghi xuân t?n Hoa l?c hoa khai ch? th? xuân  Chuy?n d?ch: Xuân qua xuân d?n ng? xuân t?n Hoa n? hoa tàn v?n là xuân Giáo su Nguy?n Ðang Th?c

Slide 8: 

Th?t m? dua hành câu d?i d?Nêu cao pháo n? bánh chung xanh

Slide 11: 

Ông Ð? Già M?i nam hoa dào n? L?i th?y ông Ð? già Bày m?c tàu gi?y d? Trên ph? dông ngu?i qua   Bao nhiêu ngu?i thuê vi?t T?m t?c khen ng?i tài Hoa tay th?o nh?ng nét Nhu phu?ng múa r?ng bay   Nhung m?i nam m?i v?ng Ngu?i thuê vi?t nay dâu Gi?y d? bu?n không th?m M?c d?ng trong nghiên s?u   Ông Ð? v?n ng?i dó Qua du?ng không ai hay Lá vàng roi trên gi?y Ngoài tr?i mua b?i bay   Nam nay dào l?i n? Không th?y ông Ð? xua Nh?ng ngu?i muôn nam cu H?n ? dâu bây gi? Vu Ðình Liên

Slide 12: 

Photo: Tr?n Li?t Hùng

Slide 13: 

Mâm ngu qu? - Bàn th? t? tiên Photo: Túy Phu?ng

Slide 14: 

Bánh tét Bánh chung Dua h?u M?t trái cây

Slide 15: 

Th?t kho tr?ng Th?t kho nu?c d?a Dua giá Dua c?i chua M?t trái cây

Slide 17: 

Photo: Tr?n Li?t Hùng

Slide 18: 

Son phòng xuân s? Luong viên nh?t m? lo?n phi nha C?c m?c tiêu di?u tam lu?ng gia Ðình th? b?t tri nhân kh? t?n Xuân lai hoàn phát c?u th?i hoa   S?m Tham     Nét xuân ? nhà trong núi Tr?i t?i, vu?n Luong qu? d?p dìu Nhà xa m?y nóc c?nh dìu hiu Cây s?u ch?ng bi?t ngu?i di h?t Xuân t?i hoa xua v?n n? d?u Ngô t?t T? Photo: Tr?n Li?t Hùng

Slide 19: 

Photo: Tr?n Li?t Hùng

Slide 20: 

Ð?y vu?n c? m?c lau thua Song trang qu?nh qu?, vách mua rã r?i Tru?c sau nào th?y bóng ngu?i Hoa dào nam ngoái còn cu?i gió dông X?p xè én li?ng l?u không C? lau m?t d?t, rêu phong d?u gi?y Cu?i tu?ng gai góc m?c d?y Ði v? này nh?ng l?i này nam xua Nguy?n Du

Slide 21: 

Photo: Tr?n Li?t Hùng

Slide 22: 

U cu Ðào hoa, dào di?p l?c phân phân Môn y?m tà ghi nh?t vi?n b?n Trú c?u d?n vong thân th? khách Niên thâm cánh giác lão tùy thân D? huong du?ng chuy?t so phòng t?c Lo?n th? toàn sinh c?u úy nhân Luu l?c b?ch d?u thành d? s? Tây phong xuy d?o ti?u ô cânNguy?n DuS?ng tinh m?ch   Hoa dào lá dào roi bay bay C?a xiêu tu?ng v?o nghèo tr?ng tay ? lâu quên b?ng mình là khách Bao nam ch?ng bi?t già r?i dây   X? l? du?ng chí tránh th? nhân Th?i lo?n s? ngu?i d? gi? thân Luu l?c b?c d?u không thành vi?c Gió tây th?i r?t chi?c khan tr?n   TÐH ph?ng d?ch

Slide 23: 

Photo: Tr?n Li?t Hùng

Slide 24: 

Ð? dô thành nam trangKh? niên kim nh?t th? môn trung Nhân di?n dào hoa tuong ánh h?ng Nhân di?n b?t tri hà x? kh? Ðào hoa y c?u ti?u dông phong. Thôi H??p phía nam dô thành  Nam ngoái ngày này t?i c?a này Bên hoa ngu?i má d? hây hây Ngu?i nay dã v?ng còn dâu n?a Hoa dào nam cu v?n còn dây   TÐH ph?ng d?ch

Slide 25: 

Photo: Tr?n Li?t Hùng

Slide 26: 

T?ng bi?t Lá dào roi r?c l?i Thiên Thai Su?i ti?n, oanh dua lu?ng ng?m ngùi N?a nam tiên c?nh M?t bu?c tr?n ai U?c cu duyên th?a có th? thôi Ðá mòn rêu nh?t Nu?c ch?y huê trôi Cái h?c bay lên vút t?n tr?i Tr?i d?t t? nay xa cách mãi C?a d?ng Ð?u non Ðu?ng l?i cu Nghìn nam tho th?n bóng trang choi T?n Ðà

Slide 27: 

Photo: Tr?n Li?t Hùng

Slide 28: 

Ðào chi yên yênthu?c thu?c k? hoachi t? vu quynghi k? th?t gia. Kinh Thi Mon m?n dào non R?c r? màu hoa Cô di l?y ch?ng Êm ?m c?a nhà.   TÐH d?ch

Slide 31: 

Chim Công tr?ng mang di?u may m?n

Slide 33: 

Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy Phu?ng Special thanks to all of the photographers, artists, whose great works appear in this presentation

authorStream Live Help