Vịnh Hạ Long - Di Sản Thế Giới - TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

DI S?N TH? GI?I WORLD HERITAGE V?NH H? LONG VI?T NAM Ngu?n: Internet Nh?c: H?i Ð?o Xa Xôi (Distant Island) – Deuter So?n th?o & Thi?t k?: Tr?n Lê Túy-Phu?ng C? v?n k? thu?t: Tr?n Ðình Hoành

Slide 2: 

N?m ? vùng Ðông B?c Vi?t Nam, v?nh H? Long là m?t ph?n v?nh B?c B?, bao g?m vùng bi?n c?a thành ph? H? Long, th? xã C?m Ph? và m?t ph?n c?a huy?n d?o Vân Ð?n. Giá tr? l?ch s? d?a ch?t V?nh H? Long du?c dánh giá b?i 2 y?u t?, dó là: L?ch s? ki?n t?o và d?a ch?t d?a m?o (Karst) Giá tr? l?ch s? ki?n t?o: L?ch s? d?a ch?t d?a m?o c?a V?nh H? Long tr?i qua ít nh?t trên 500 tri?u nam v?i nh?ng hoàn c?nh c? d?a lý r?t khác nhau -- nhi?u l?n t?o son, bi?n thoái; s?t chìm, bi?n ti?n. V?nh H? Long còn gi? l?i du?c nh?ng d?u ?n c?a quá trình t?o son, d?a máng vi d?i c?a trái d?t, có c?u t?o d?a luy, d?a hào c?. Khu v?c V?nh H? Long dã t?ng là bi?n sâu vào các k? Odovic - Silua (kho?ng 500 - 410 tri?u nam tru?c), là bi?n nông vào các k? Cacbon - Pecmi (kho?ng 340 - 250 tri?u nam tru?c), bi?n ven b? vào cu?i k? Paleogen d?u Neogen (kho?ng 26 - 20 tri?u nam tru?c) và tr?i qua m?t s? l?n bi?n l?n trong k? Nhân sinh (kho?ng 2 tri?u nam tru?c). Vào k? Trias (240 - 195 tri?u nam tru?c) khi trái d?t nói chung, Châu Âu nói riêng, có khí h?u khô nóng thì khu v?c V?nh H? Long là nh?ng d?m l?y ?m u?t v?i nh?ng cánh r?ng tu?, duong x? kh?ng l? tích t? nhi?u th? h?... Giá tr? d?a m?o Karst: V?nh H? Long có m?t quá trình ti?n hóa Karst d?y d? tr?i qua 20 tri?u nam nh? s? k?t h?p d?ng th?i gi?a các y?u t? nhu t?ng dá vôi r?t dày, khí h?u nóng ?m và quá trình nâng ki?n t?o ch?m ch?p trên t?ng th?. V?nh H? Long ch?a d?ng nhi?u d?ng d?a hình Karst ki?u Phong Tùng, Phong Linh. Ð?a hình Karst ki?u Phong Tùng: G?m m?t c?m dá vôi thu?ng có hình chóp n?m k? nhau có d?nh cao trên du?i 100m, cao nh?t kho?ng 200m. Ð?a hình Karst ki?u Phong Linh: Ð?c trung b?i các d?nh tách r?i nhau t?o thành các tháp có vách d?c d?ng. Ph?n l?n các tháp có d? cao t? 50 - 100m. T? l? gi?a các chi?u cao và r?ng kho?ng 6m. Cánh d?ng Karst là lòng ch?o r?ng phát tri?n trong các vùng Karst có b? m?t tuong d?i b?ng ph?ng. Cánh d?ng Karst du?c t?o thành theo phuong th?c khác nhau nhu: Do ki?n t?o liên quan các h? s?t d?a hào; do s?t tr?n c?a các thung lung sông ng?m, hang d?ng ng?m; do t?n t?i các t?ng dá không hòa tan nhu b? xói mòn m?nh m? n?m gi?a vùng d?a hình Karst cao hon vây quanh mà thành… Cánh d?ng Karst H? Long thu?ng xuyên ng?p nu?c. H? Long du?c ghi vào danh sách Di s?n Th? gi?i c?a UNESCO nam 1993.

Slide 32: 

Cu?i h?, trên b?, khi nh?ng bông phu?ng cu?i cùng r?ng xu?ng ?y cung là lúc ? V?nh H? Long, nh?ng cây ph?t d? núi b?t d?u tr? hoa. Vào th?i di?m này, di thuy?n trên V?nh H? Long, m?t trong nh?ng hình ?nh ?n tu?ng nh?t v?i du khách là màu c?m vàng c?a nh?ng bông ph?t d? núi di?m xuy?n trên nh?ng d?o dá...

Slide 34: 

Bãi t?m Minh Châu

Slide 35: 

T? trên cao nhìn xu?ng, v?nh H? Long nhu m?t b?c tranh kh?ng l? vô cùng s?ng d?ng. Ði gi?a H? Long, ta ng? nhu l?c vào m?t th? gi?i c? tích b? hoá dá. Ti?m ?n trong lòng các d?o dá này là nh?ng hang d?ng tuy?t d?p nhu d?ng Thiên Cung, hang Ð?u G?, d?ng S?ng S?t, d?ng Tam Cung...

Slide 52: 

Ð?o Kh?

Slide 63: 

CHÚC B?N AN L?C Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng Special thanks to all of the talented photographers whose great works appear in this presentation

authorStream Live Help