Châm Ngôn Sống - TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÂM NGÔN S?NG So?n th?o PPS: Tr?n Lê Túy Phu?ng Ngu?n: Internet Nh?c: As Ye Lay in Slumber – Lisa Lynne

Slide 2: 

Hai nam d? h?c nói. C? d?i d? h?c im l?ng.

Slide 3: 

Bi?t ngu?i – Bi?t mình Tram cu?c – Tram thành.

Slide 4: 

Luôn luôn dành cho sai l?m m?t ch? nho nh?.

Slide 5: 

Anh/ch?/em là ngu?i b?n ta du?c Tr?i ban.

Slide 6: 

Ch? có ngu?i con làm m? d? l? m?i có th? lau khô m?t m?.

Slide 7: 

Ph?n cao nh?t c?a ki?n th?c là bi?t cái d?t c?a mình.

Slide 8: 

T? qu?n lý t?t d? qu?n lý du?c ngu?i khác.

Slide 9: 

H?a ch? có th? vào nhà qua cánh c?a ta m? cho nó…

Slide 10: 

Nhân gian là bi?n c?, tim ta là b?n b?

Slide 11: 

Nh?ng con tim g?n gui nh?t chua h?n dã gi?ng nhau

Slide 12: 

Ch? ngu?i thông thái m?i h?i, ngu?i ngu không bao gi? h?i.

Slide 13: 

Cánh c?a dóng kín nh?t là cánh c?a ta có th? b? quên.

Slide 14: 

Dù cái nhìn có xuyên th?u, ta không bao gi? th?y du?c lung mình.

Slide 15: 

Ðôi khi ch? trích c?a m?t ngu?i giá tr? hon tán d?ng c?a nghìn ngu?i.

Slide 16: 

Không c?n ph?i lên gi?ng, dù ngu?i ta nói có lý hay không.

Slide 17: 

Khai d?i m?t con sông d? hon thay d?i d?c tính c?a nó.

Slide 18: 

M?t phuong pháp b?t di b?t d?ch thì không ph?i là phuong pháp.

Slide 19: 

T?t g? hon t?t nu?c son

Slide 20: 

N?u không mu?n có ngu?i bi?t, thì d?ng làm.

Slide 21: 

Khôn c? d?i d?i m?t gi?.

Slide 22: 

Ð?ng s? ch?m, ch? s? d?ng m?t ch?.

Slide 23: 

Nu?c d? khó h?t l?i.

Slide 24: 

Ð?o nghia k? m?t bên, th? mà ta mãi tìm t?n dâu dâu.

Slide 25: 

H?nh Phúc không t? nó có s?n, mà d?n t? nh?ng hành x? c?a b?n.

Slide 26: 

Sinh ra thì d?, làm ngu?i thì khó.

Slide 27: 

Tình B?n là con du?ng, H?n Thù là tu?ng ngan.

Slide 28: 

Ð?o Ð?c th?ng Tài Nang.

Slide 29: 

CHÚC AN L?C Tr?n Lê Túy-Phu?ng Special thanks to all of the talented photographers whose great works appear in this presentation

authorStream Live Help