Hạnh Phúc Thật_Beatitudes_TĐH & TLTP

Views:
 
     
 

Presentation Description

Hạnh Phúc Thật. Beatitudes. (Matt 5-3) Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Beatitudes Matt. 5:3-10 Music: Ave Maria – Gregorian Chants – Angelic Choir Dịch Thánh Kinh : Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê TúyPh ượ ng Hạnh Phúc Thật

PowerPoint Presentation:

Phúc cho ng ườ i nghèo khó trong tâm linh , Blessed are the poor in spirit,

PowerPoint Presentation:

vì n ướ c thiên đà ng là của họ . for theirs is the kingdom of heaven.

PowerPoint Presentation:

Phúc cho ng ườ i than khóc , Blessed are those who mourn,

PowerPoint Presentation:

vì họ sẽ đượ c an ủi . for they will be comforted.

PowerPoint Presentation:

Phúc cho ng ườ i khiêm nhu Blessed are the meek,

PowerPoint Presentation:

for they will inherit the earth. vì họ sẽ thừa h ưở ng trái đấ t.

PowerPoint Presentation:

Phúc cho ng ườ i đó i khát sự công chính , Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,

PowerPoint Presentation:

vì họ sẽ no đủ . for they will be filled.

PowerPoint Presentation:

Phúc cho ng ườ i nhiều th ươ ng xót , Blessed are the merciful,

PowerPoint Presentation:

vì họ sẽ đượ c xót th ươ ng. for they will be shown mercy.

PowerPoint Presentation:

Phúc cho ng ườ i có trái tim tinh khiết , Blessed are the pure in heart,

PowerPoint Presentation:

vì họ sẽ thấy Th ượ ng Đế . for they will see God.

PowerPoint Presentation:

Phúc cho ng ườ i xây dựng hòa bình , Blessed are the peacemakers,

PowerPoint Presentation:

vì họ sẽ đượ c gọi là con Th ượ ng đ ế for they will be call sons of God.

PowerPoint Presentation:

Phúc cho người bị bách hại khi làm đ iều công chính , Blessed are those who are persecuted because of righteousness,

PowerPoint Presentation:

vì n ướ c thiên đà ng là của họ . for theirs is the kingdom of heaven.

PowerPoint Presentation:

Bình an Thiên Chúa hằng ở cùng anh chị em Peace of God be with you always Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng This slideshow is shared widely to you. If you use it, please provide the source and please keep the content in tact. Much thanks. Slideshow này được chia sẻ rộng rãi đến các bạn . Nếu sử dụng , xin ghi rõ nguồn và không sửa đổi nội dung. Chân thành cảm ơn . Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help