101 Zen41_Thiền Của Joshu_Joshu Zen_TDH & TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Truyện Thiền. Truyện 41 - Thiền Của Joshu. 101 Zen Stories. Story 41 - Joshu Zen. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 41. Thiền của Joshu 41. Joshu’s Zen Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Joshu bắt đầu học Thiền lúc 60 tuổi và tiếp tục cho đến 80, lúc ngài đạt Thiền. Joshu dạy Thiền từ năm 80 cho đến 120 tuổi. Joshu began the study of Zen when he was sixty years old and continued until he was eighty, when he realized Zen. He taught from the age of eighty until he was one hundred and twenty.

PowerPoint Presentation:

Một ngày nọ môt đệ tử hỏi Joshu: “Nếu con không có gì trong tâm hết, con phải làm gì?” Joshu trả lời: “Ném nó ra.” A student once asked him: “If I haven’t anything in my mind, what shall I do?” Joshu replied: “Throw it out.”

PowerPoint Presentation:

“Nhưng con không có gì hết, làm sao mà ném ra được?” người đệ tử hỏi tiếp. “Vậy thì,” Joshu nói, “khiêng nó ra.” “But if I haven’t anything, how can I throw it out?” continued the questioner. “Well,” said Joshu, “then carry it out.”

PowerPoint Presentation:

Bình: • “Không có gì trong tâm” sao lại hỏi? Có nguyên một câu hỏi nặng vậy mà nói là không có sao được! Lần thứ nhất thầy bảo ném nó ra ngoài. Nhưng lại hỏi tiếp, thầy biết là câu hỏi này nặng quá, không ném được, phải khiêng ra ngoài. • Tâm Thiền là tâm rỗng lặng, chẳng có gì trong đó hết–Vô tâm (no-mind). • Joshu là tên Nhật của thiền sư Trung Quốc tên Triệu Châu, mà chúng ta đã nói đến qua công án Con Chó Của Triệu Châu trong bài Dạy kiểu hà tiện (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • “Nothing in the mind”? Why asking? Such a heavy question sitting right there, why saying “nothing in the mind”? The first time the teacher told the student to throw the question out, but the student still asked, the teacher knew that this question was so heavy, so he told the student to carry it out. • Zen means an empty and serene mind, Void, no-mind.  • Joshu is a Chinese Zen master, whom we have met in the koan “Joshu’s dog” in “ Stingy in Teaching ”. (Trần Đình Hoành translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng Xin xem tiếp truyện 42: “ Câu trả lời của người chết-T he Dead man’s Answer ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help