101 Zen30_Danh Thiep_Calling Card_TDH & TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Truyện Thiền. Truyện 30 - Danh Thiep. 101 Zen Stories. Story 30 - Calling Card. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 30. Danh thiếp 30. Calling card Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Keichu, vị thiền sư lớn thời Minh Trị Thiên Hoàng, là sư trụ trì chùa Tofuku, một đại tự ở Kyot o . Keichu, the great Zen teacher of the Meiji era, was the head of Tofuku, a cathedral in Kyoto.

PowerPoint Presentation:

Ngày nọ, thống đốc Kyoto đến thăm thiền sư lần đầu tiên. One day the governor of Kyoto called upon him for the first time.

PowerPoint Presentation:

Người trợ lý thống đốc trình danh thiếp của thống đốc, có ghi: “Kitagaki, Thống Đốc Kyoto. “Tôi không có chuyện gì để nói với một anh chàng như vậy,” Keichu nói với người trợ lý. “Bảo ông ta đ i về đi.” His attendant presented the card of the governor, which read: Kitagaki, Governor of Kyoto. “I have no business with such a fellow,” said Keichu to his attendant. “Tell him to get out of here.”

PowerPoint Presentation:

Người trợ lý mang tấm danh thiếp trở lại với lời xin lỗi. “Đó là lỗi của tôi,” thống đốc viết, với dòng bút chì xóa cụm từ Thống Đốc Kyoto. “Hỏi thầy anh lần nữa.” The attendant carried the card back with apologies. “That was my error,” said the governor, and with a pencil he scratched out the words Governor of Kyoto. “Ask your teacher again.”

PowerPoint Presentation:

“Ô, Katagaki hả?” thiền sư reo lên khi thấy tấm danh thiếp. “Thầy muốn gặp anh ấy.” “Oh, is that Kitagaki?” exclaimed the teacher when he saw the card. “I want to see that fellow.”

PowerPoint Presentation:

Bình: • Keichu Bundo (1824-1905) là thiền sư Lâm Tế, hạ nhân của thiền sư “Vậy à” Hakuin. • Kitagaki Kunimichi, thống đốc thứ 3 của Kyoto, là người đã ra lệnh lập Lake Biwa Canal, con kinh đào lấy nước từ Hồ Biwa đưa vào Kyoto, để lập nhà máy điện đầu tiên của Nhật năm 1895, chạy tàu điện ở Kyoto. Năm 1996, Lake Biwa Canal được xác nhận là “Dấu mốc lịch sử”. • Thiền sư nhắc nhở thống đốc: “Muốn vào cửa Phật thì hãy cởi bỏ mọi chấp trước”. • Và thống đốc chứng tỏ một nhân cách khiêm cung phi phàm. • Cởi bỏ mọi chấp trước là khiêm cung, dẹp bỏ cái tôi – Vô Ngã. • Hai thầy cho cùng một bài học. Trần Đình Hoành dịch và bình Annotation: • Keichu Bundo (1824-19050 was a Rinzai monk, in the lineage of Zen master Hakuin Engagu. • Kitagaki Kunomichi was the third governor of Kyoto, who ordered the construction of Lake Biwa Canal, bringing water from Lake Biwa to Kyoto for the first hydropower plant of Japan, to power the Kyoto trams. In 1996, the Canal was designated a Historic Site. • The Zen master reminded the governor “If you want to enter the Buddha’s house, drop all attachments.” • And the governor expressed an ultra-humble attitude. • Dropping all attachments means humbleness, dropping off the self – Noneself. • Two teachers taught one lesson. (Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC METTA Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 31 – “ Mọi thứ đều nhất – Everything is best ” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help