Tim so hang chua biet

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Môn Toán Lớp 2 : 

11/14/20104-11-2004 1 Môn Toán Lớp 2 Giáo án Tìm một số hạng chưa biết trong một tổng Giáo viên :Đào Thị Hoan TRUỜNG TIỂU HỌC BẢO SƠN 2

Kiểm tra bài cũ: : 

2 Kiểm tra bài cũ: 11 + 6 = 8 + 12 = 15 – 3 = 20 – 7 = 17 20 12 13

Slide 3: 

3

Slide 4: 

4 11 + 6 = Nêu tên thành phần chưa biết trong phép cộng trên? SH SH T 17

Bài : Tìm một số hạng trong một tổng : 

5 Bài : Tìm một số hạng trong một tổng Hãy nhìn tóm tắt và đọc đề toán 5 con cá x + 2 = 5 x Toàn Tùng

Slide 6: 

6 x + 2 = 5 x + 2 = 5 x = 5 - 2 x = 3 Con hãy nêu cách tính? SH1 T SH2

Slide 7: 

7 Muốn tìm số hạng thứ nhất ta làm thế nào? SH1 = T - SH2

Slide 8: 

8 Nhìn tóm tắt đọc đề toán? y 5 quả táo 3 + y = 5 y = 5 - 3 y = 2 An Lan

Slide 9: 

9 Muốn tìm số hạng thứ hai ta làm như thế nào? SH2 = T - SH1

Slide 10: 

10 Muốn tìm SH1,SH2 ta làm thế nào? SH1 = T - SH2 SH2 = T - SH1

Slide 11: 

11 Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào? Ghi nhớ: Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Slide 12: 

12 Bài 1 : Tìm x 10 + x = 16 x + 12 = 20 x = 16 -10 x = 6 x = 20 - 12 x = 8 Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào? Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Slide 13: 

13 Bài 2 : Tìm y y + 1 = 7 + 2 7 + y = 9 - 1 y + 1 = 9 y = 9 - 1 y = 8 7 + y = 8 y = 8 - 7 y = 1 Để tìm số hạng chưa biết trong phép tính hợp các con cần lưu ý điều gì? Để tìm số hạng chưa biết trong phép tính hợp cần thứ tự thực hiện các phéptính phụ trước.

Slide 14: 

14 Bài 3 : Nhìn tóm tắt đọc đề toán và giải. ? con vịt 15 con

Slide 15: 

15 Bài giải: Số con vịt nhà em nuôi là : 15 - 5 = 10 ( con) Đáp số: 10 con vịt Bài toán thuộc dạng? Đây là dạng toán: Tìm số hạng chưa biết trong một tổng

Slide 16: 

16 Hôm nay cô dạy các con bài gì? Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

authorStream Live Help