NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: ritk (86 month(s) ago)

thanks bạn

Presentation Transcript

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ:

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHTW:

1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHTW Đầu TK 20 các NH phát hành tiền thuộc sở hữu tư nhân → Nhà nước không can thiệp vào kinh tế qua tác động tiền tệ . Khủng hoảng 1929-1933 →Nhà nước can thiệp vào kt,nắm lấy phương tiện tiền tệ →Quốc hữu hóa NH phát hành →NHTW ra đời.

2.TÍNH CHẤT NHTW:

2.TÍNH CHẤT NHTW Thuộc bộ máy NN độc quyền phát hành tiền. Quản lý lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng . Ngân hàng của các Ngân hàng

3.HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHTW:

3.HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHTW Ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ : -Là một bộ máy, cơ quan của chính phủ. -Chịu sự điều tra, giám sát, quản lý của chính phủ

Slide 6:

NHTW trực thuộc quốc hội : +NHTW độc lập với chính phủ. +Chính phủ không giám sát, kiểm tra hoạt động của NHTW mà là quốc hội

4.CHỨC NĂNG CỦA NHTW:

Ngân hàng của nhà nước Ngân hàng của các NH Phát hành giấy bạc NH và điều tiết lượng tiền cung ứng 4.CHỨC NĂNG CỦA NHTW

PHÁT HÀNH GIẤY BẠC NH ĐIỀU TIẾT LƯỢNG TIỀN CUNG ỨNG:

PHÁT HÀNH GIẤY BẠC NH ĐIỀU TIẾT LƯỢNG TIỀN CUNG ỨNG Giữ độc quyền phát hành và đưa tiền vào lưu thông Phát hành tiền tuân theo nguyên tắc : +Bảo đảm bằng vàng . +Bảo đảm bằng tín dụng . Nhân tố ảnh hưởng :  Tốc độ tăng trưởng kinh tế .  Mức độ mất giá của tiền  Thâm hụt NSNN .  Nhu cầu tiền mặt …

PHÁT HÀNH GIẤY BẠC NH ĐIỀU TIẾT LƯỢNG TIỀN CUNG ỨNG:

PHÁT HÀNH GIẤY BẠC NH ĐIỀU TIẾT LƯỢNG TIỀN CUNG ỨNG Quản lý điều tiết lượng tiền cung ứng, thực hiện chính sách tiền tệ,bảo đảm giá trị đối nội, giá trị đối ngoại của đồng tiền

NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG:

NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG Mở tài khoản tiền gửi và bảo quản dự trữ tiền tệ cho các NH và tổ chức tín dụng.Tiền gửi của các NH và tổ chức tín dụng là +Tiền gửi thanh toán +Tiền gửi dự trữ bắt buộc Cho vay đối với NH và các tổ chức tín dụng Trung tâm thanh toán của hệ thống NH

NGÂN HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC:

NGÂN HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC Quản lý nhà nước với NH và tổ chức tín dụng :thẩm định, cấp giấy phép,thanh tra, kiểm tra NHTW có trách nhiệm với ko bạc nhà nước: +Mở tài khoản nhận tiền gửi kho bạc NN. +tổ chức thanh toán cho kho bạc nhà nước. +Làm đại lý cho cho bạc nhà nước. +Bảo quản dự trữ quốc gia về ngoại hối +Cho NSNN vay khi cần thiết NHTW thay mặt cho NNt rong quan hệ nước ngoài trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và NH

5.CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ:

5.CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Là công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế kiểm soát điều tiết lượng tiền cung ứng nhằm thực hiện mục tiêu KT-XH của đất nước trong thời kì xác định. Chính sách tiền tệ được điều hành theo hai hướng . + Chính sách tiền tệ mở rộng : là việc cung ứng thêm tiền cho nền kinh tế , nhằm khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất , tạo công ăn việc làm . + Chính sách tiền tệ thắt chặt : là việc giảm cung ứng tiền cho nền kinh tế , nhằm kiểm soát lạm phát , kìm hãm sự phát triển quá nóng của nền kinh tế .

5.CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ:

5.CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Mục tiêu: +Kiểm soát lạm phát,ổn định giá trị đồng nội tệ +Tạo việc làm +Tăng trưởng kinh tế

Công cụ điều hành chính sách tiền tệ:

Công cụ điều hành chính sách tiền tệ Nghiệp vụ thị trường mở : là nghiệp vụ mua bán các chứng từ có giá của NHTW trên Thị trường tiền tệ. Khi muốn gia tăng khối lượng tiền cung ứng, Ngân hàng trung ương thực hiện mua các chứng từ có giá. Khi muốn giảm mức tiền cung ứng, Ngân hàng trung ương bán các chứng từ có giá

Slide 16:

Chính sách chiết khấu:cho vay tái cấp vốn cho các ngân hàng kinh doanh tác động bằng lãi suất chiết khấu Tránh khỏi khủng hoảng tài chính cho ngân hàng thương mại Khi lãi suất TCK tăng lênlàm giá khoản vay tăng lên, làm giảm khả năng cho vay ngân hàng kinh doanh’lượng tiền cung ứng giảm Khi lãi suất TCK giảm, lượng tiền cung ứng tăng lên

Slide 17:

Dự trữ bắt buộc : NHTM và tổ chức tín dụng thực hiên dự trữ bắt buộc theo 1 tỷ lệ % tính trên tổng nguồn vốn huy động tác động lượng tiền cung ứng trên 2 phương diện +Tác động đến cơ chế tạo tiền gửi +Tác đông đến lãi suất cho vay NHTM

Slide 18:

Kiểm soát hạn mức tín dụng: dựa vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế,lạm phát, thất nghiệp,tỷ giá…nhằm hạn chế việc tạo tiền quá mức của NHTM.Tuy nhiên làm lãi suất thị trường tăng lên,làm giảm cạnh tranh giữa NHTM…….

Slide 19:

Quản lý lãi suất của NHTM:Khi sử dụng các chính sách trên đều tác động đến lãi suất NHTM,lãi suất chiết khấu tác động mạnh nhất.Lãi suất ảnh hưởng đến cung và cầu tín dụng.NHTW muốn kiểm soát lãi suất tác đông đến tiết kiệm đầu tư,tăng trưởng…

authorStream Live Help