Danh tu chung - danh tu rieng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4/4 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : Phạm Thị Thu

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2010 V ieát treân baûng con nhöõng danh töø trong caâu thơ sau Luyện từ và câu : Thaùp Möôøi ñeïp nhaát boâng sen Vieät Nam ñeïp nhaát coù teân Baùc Hoà. Danh töø: Thaùp Möôøi, boâng sen, Vieät Nam,teân,Baùc Hoà

PowerPoint Presentation:

Luyện từ và câu Lớp 4 Danh từ chung và danh từ riêng

PowerPoint Presentation:

Nhận xét Tìm các từ có nghĩa như sau: Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. Người đứng đầu nhà nước phong kiến. Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

PowerPoint Presentation:

Nghĩa Từ a.Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. sông b.Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. c.Người đứng đầu nhà nước phong kiến. d.Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh,lập ra nhà Lê ở nước ta Cửu Long vua Lê Lợi

PowerPoint Presentation:

Cửu Long

PowerPoint Presentation:

Cửu Long

PowerPoint Presentation:

Lê Lợi

PowerPoint Presentation:

Nghĩa Từ a.Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. b.Dòng s ô ng lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. c.Người đứng đầu nhà nước phong kiến. d.Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh,lập ra nhà Lê ở nước ta sông Cửu Long vua Lê Lợi Danh từ

PowerPoint Presentation:

Nhận xét 2. Nghĩa của các từ ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? So sánh a với b So sánh c với d sông Cửu Long vua Lê Lợi

PowerPoint Presentation:

d, Lê Lợi: tên riêng của một vị vua. a, sông: tên chung chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn. b, Cửu Long: tên riêng một con sông. c, vua: tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến. 3. Cách viết của các từ trên khác nhau như thế nào? So sánh a với b So sánh c với d -> kh ông viết hoa -> viết hoa -> kh ông viết hoa -> viết hoa DT chung DT riêng

PowerPoint Presentation:

Danh từ chung là tên của một loại sự vật Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn được viết hoa. Ghi nhớ

PowerPoint Presentation:

Chúng tôi/ đứng/ trên/ núi/ Chung/. Nhìn/ sang/ trái/ là/ dòng/ sông/ Lam/ uốn khúc/ theo/ dãy/ núi/ Thiên Nhẫn/. Mặt/ sông/ hắt/ ánh/ nắng/ chiếu/ thành/ một/ đường/ quanh co/ trắng xoá/. Nhìn/ sang/ phải/ là/ dãy/ núi/ Trác/ nối liền/ với/ dãy/ núi/ Đại Huệ/ xa xa/. Trước/ mặt/ chúng tôi/, giữa/ hai/ dãy/ núi/ là/ nhà/ Bác Hồ/. 1. Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Luyện tập DT chung ……………………………….. DT riêng ……………………………….. Sắp xếp vào bảng sau:

PowerPoint Presentation:

Chúng tôi/ đứng/ trên/ núi/ Chung/. Nhìn/ sang/ trái/ là/ dòng/ sông/ Lam/ uốn khúc/ theo/ dãy/ núi/ Thiên Nhẫn/. Mặt/ sông/ hắt/ ánh/ nắng/ chiếu/ thành/ một/ đường/ quanh co/ trắng xoá/. Nhìn/ sang/ phải/ là/ dãy/ núi/ Trác/ nối liền/ với/ dãy/ núi/ Đại Huệ/ xa xa/. Trước/ mặt/ chúng tôi/, giữa/ hai/ dãy/ núi/ là/ nhà/ Bác Hồ/. DT chung ………………………………………………………………………………………… DT riêng ………………………………………………………………………………………… núi, dòng, sông, dãy, mặt, ánh, nắng, đường, nhà, trái, phải, giữa, trước.. Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ.

PowerPoint Presentation:

2. Viết họ và tên 1 bạn nam và 1 bạn nữ trong lớp em.Họ tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?: Luyện tập

PowerPoint Presentation:

Kính chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ! Tạm biệt và hẹn gặp lại! Bài học đến đây đã kết thúc. GV Thực hiện: Phạm Thị Thu

authorStream Live Help