CuocDoiDucPhat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

PPS Cuộc Đời Đức Phật

Comments

Presentation Transcript

Cuộc Đời Đức Phật:

Cuộc Đời Đức Phật M ột Số Tranh Về Âm Nhạc: Ánh Đạo vàng

Thánh Maya Mộng Ứng Điềm Lành Vua Tịnh Phạn Phước Sanh Con Thảo:

Thánh Maya Mộng Ứng Điềm Lành Vua Tịnh Phạn Phước Sanh Con Thảo Thái Tử Sĩ Đạt Ta Đản Sanh

Slide3:

A Tư Đà Xem Tướng Thái Tử

Slide4:

Thời Niên Thiếu Trong Hoàng Cung

Slide5:

Bên Dòng Sông Anoma Cắt Tóc

6 Năm Khổ Hạnh Rừng Già:

6 Năm Khổ Hạnh Rừng Già

Slide7:

Nhận Bát Sửa của Sudata

Slide8:

Trước Giờ Phút Thành Đạo

Slide9:

Ma Vương Quấy Phá

Slide10:

Hầu Vương Cúng Dường Trái Cây

Slide11:

Thuyết Pháp Độ 5 Anh Em Kiều Trần Như

Slide12:

Thuyết Pháp Độ Vua

Slide13:

Đức Phật Thuyết Pháp cho Chư Tỳ Kheo

Slide14:

Về Thăm Bệnh Phụ Vương

Slide15:

Độ Ngài La Hầu La Xuất Gia

Slide16:

Hiện Tướng Niết Bàn

authorStream Live Help