THIỀN THI (900 AD - 1400 AD) PPS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

THIỀN THI Thực hiện PPS: Trần Lê Túy -Ph ượ ng Cố vấn kỹ thuật : Trần Đình Hoành LÝ - TRẦN (900 CE – 1400 CE) Click Chuột Hình ảnh : Internet Nhac : Rejuvenation - Lifescapes

Slide2:

NGUYÊN HỎA Mộc trung nguyên hữu hỏa Nguyên hỏa phục hoàn sanh Nh ượ c vị mộc vô hỏa Toàn toại hà do manh ? Đại S ư Khuông Việt ( Ngô Chân L ư u “930-1011”) LỬA GỐC Trong cây đã có lửa Có lửa nên sinh lửa Nếu cây không có lửa Cọ xát sao thành lửa ? Trần Đình Hoành

Slide3:

THỊ ĐỆ TỬ Thân nh ư đ iện ảnh hữu hoàn vô Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô Nhậm vận thịnh suy vô bố úy Thịnh suy nh ư lộ thảo đầ u phô Quốc S ư Vạn Hạnh ( Nguyễn Vạn Hạnh “?-1018”) DẠY HỌC TRÒ Thân nh ư đ iện chớp , có thành không Cỏ cây xuân thắm , thu héo tong Suy thịnh vào tay , lòng không sợ Thịnh suy nh ư s ươ ng bám cỏ đồ ng Trần Đình Hoành

Slide4:

QUỐC TỘ Quốc tộ nh ư đằ ng lạc Nam thiên lý thái bình Vô vi c ư đ iện các Xứ xứ tức đ ao binh Thiền S ư : Pháp Thuận ( Đỗ Pháp Nhuận “915-990”) VẬN N ƯỚ C Bời bời vận n ướ c quấn mây Trời Nam mở l ượ ng đó đâ y thái bình Thiền tâm thấm tận triều đì nh Thì nhân gian dứt đ ao binh đờ i đờ i Nguyễn Duy

Slide5:

THỊ TỊCH Diệu tính h ư vô bất khả phan , H ư vô tâm ngộ đắc hà nan Ngọc phần s ơ n th ượ ng sắc th ườ ng nhuận Liên phát lộ trung thấp vị can Thiền S ư Ngộ Ấn ( Đàm Khí “1020 – 1088”) DẶN LẠI TR ƯỚ C KHI MẤT Rỗng không diệu tính khó vời Khi lòng rỗng mới hiểu đờ i rỗng không Ngọc thiêu trên núi càng trong Hoa sen giữa lửa sắc hồng vẫn t ươ i Nguyễn Duy

Slide6:

HỮU KHÔNG Tác hữu trần sa hữu Vi không nhất thiết không Hữu , không nh ư thủy nguyệt Vật tr ướ c hữu không không Thiền S ư Từ Lộ ( Từ Đạo Hạnh “? – 1117”) CÓ VÀ KHÔNG Có thì có tự mảy may Không thì cả thế giới này cũng không Kìa xem bóng nguyệt lòng sông Ai hay không có , có không là gì ? Khuyết Danh

Slide7:

THÂN TÂM Giác liễu thân tâm bản ng ư ng tịch Thần thông biến hóa hiện ch ư t ướ ng Hữu vi, vô vi tùng thử xuất Hà sa thế giới bất khả l ượ ng Tuy nhiên biến mãn h ư không giới Nhất nhất quán lai một hình trạng Thiên cổ , vạn cổ nan tỷ huống Giới giới , xứ xứ th ườ ng lãng lãng Thiền S ư Cứu Chỉ ( Đàm Cứu Chỉ “? – c.1059 – 1065”) THÂN TÂM Thân và tâm vốn lặng không Mà sao biến hóa thần thông lạ kỳ Sinh vô vi lẫn hữu vi Vô vàn thế giới lấy gì đế m đ ong Tuy đầ y khắp cõi h ư không Xem ra chẳng thấy hình dong thế nào Muôn đờ i so sánh đượ c sao N ơ i n ơ i chốn chốn sáng bao nhiêu trời Nguyễn Duy

Slide8:

TÂM KHÔNG Thân nh ư t ườ ng bích dĩ đồ i thì Cử thế thông thông thục bất bi Nh ượ c đạ t tâm không vô sắc t ướ ng Sắc không ẩn hiện nhậm thôi di Thiền S ư Viên Chiếu (Mai Trực “999 – 1090”) TÂM KHÔNG Thân nh ư t ườ ng vách sẽ tiêu tan Cả đ ời vội vã , nặng sầu than Nếu đượ c tâm không , không sắc t ướ ng Sắc không ẩn hiện , chẳng hoang mang Trần Đình Hoành

Slide9:

NGÔN HOÀI Trạch đắ c long xà đị a khả c ư Dã tình chung nhật lạc vô d ư Hữu thời trực th ướ ng cô phong đỉ nh Tr ườ ng khiếu nhất thanh hàn thái h ư . Thiền S ư K hông Lộ (D ươ ng Không Lộ “? – 1119”) TỎ NỖI LÒNG Đất long xà chọn đượ c đâ y Tình vui thôn dã suốt ngày miên man Đôi khi th ượ ng đỉ nh núi hoang Buông dài một tiếng hú vang lạnh trời Nguyễn Duy

Slide10:

ĐÁP PHÁP DUNG SẮC KHÔNG PHÀM THÁNH CHI VẤN Lao sinh h ư u vấn sắc kiêm không Học đạ o vô qua phỏng tổ tông Thiên ngoại mịch tâm nan đị nh thể Nhân gian thực quấ khởi thành tùng Càn khôn tận thị mao đầ u th ượ ng Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ Thùy tri phàm thánh dữ tây đô ng T ă ng Thống Khánh Hỷ ( Nguyễn Khánh Hỷ “1067-1142”) TRẢ LỜI S Ư PHÁP DUNG VỀ SẮC KHÔNG PHÀM THÁNH Hoài công hỏi sắc với không Chi bằng hỏi tổ hỏi tông đạ o nhà Tìm tâm đâ u ở ngoài ta Quế trồng d ướ i ruộng thật là phí công Càn khôn treo ngọn sợi lông Chứa trong hạt cải mênh mông đấ t trời Lớn lao một nắm tay thôi Đông , tây , phàm , thánh xa xôi sá gì Nguyễn Duy và Nguyễn Bá Chung

Slide11:

ĐÁP TỪ ĐẠO HẠNH CHÂN TÂM CHI VẤN Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm Cá trung mãn mục lộ thiền tâm Hà sa cảnh thị Bồ Đề đạ o Nghĩ h ướ ng Bồ Đề cách vạn tầm Kiều Trí Huyền (c. 1070-1130) TRẢ LỜI TỪ ĐẠO HẠNH HỎI VỀ TÂM Tiếng thầm trong ngọc nói lời hay Tâm thiền hiện rõ gi ữ a tiếng này Chốn cát bụi , ấy Bồ Đề đạ o Tìm Bồ Đề , ấy cách xa thay Trần Đình Hoành

Slide12:

TRÍ NHÂN VÔ NGỘ ĐẠO Trí nhân vô ngộ đạ o Ngộ đạ o tức ngu nhân Thân c ướ c cao ngọa khách Hề thức ngụy kiêm chân Thiền S ư Tịnh Không ( Ngô Tịnh Không “1091-1170”) NG ƯỜI TRÍ KHÔNG NGỘ Ng ườ i trí không ngộ đạ o Ngộ đạ o là ng ườ i ngu Nằm cao , chân duỗi thẳng Thật giả , chẳng suy t ư Trần Đình Hoành

Slide13:

H Ư U H ƯỚ NG NH Ư LAI Ly tịch ph ươ ng ngôn tịch diệt khứ Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh Nam nhi tự hữu xung thiên chí H ư u h ướ ng nh ư lai hành xứ hành Thiền S ư Quảng Nghiêm ( Nguyễn Quảng Nghiêm “1122-1190”) ĐỪNG ĐI THEO B ƯỚ C NH Ư LAI Còn ham thì hãy làm thinh Trải vô sinh luận vô sinh kiếp ng ườ i Làm trai chí cả tung trời Đừng lao theo vết chân thời Nh ư Lai Nguyễn Duy

Slide14:

TẦM H ƯỞ NG Tùng phong thủy nguyệt minh Vô ảnh diệc vô hình Sắc thân giá cá thị Không không tầm h ưở ng thanh Thiền S ư Minh Trí ( Tô Minh Trí “?-1196”) TÌM TIẾNG VỌNG Gió tùng , tr ă ng đá y n ướ c Không ảnh , cũng không hình Sắc thân cũng nh ư thế Tiếng vọng biết đâ u tìm Trần Đình Hoành

Slide15:

TÂM Tại thế vi nhân thân Tâm vi Nh ư Lai tạng Chiếu diệu thả vô ph ươ ng Tầm chi cánh tuyệt khoáng Thiền S ư Th ườ ng Chiếu ( Phạm Th ườ ng Chiếu “?-1203”) TÂM Tấm thân chìm nổi trần ai Tâm là kho báu Nh ư Lai giữa đờ i Ánh tâm tỏa sáng n ơ i n ơ i Đi tìm tâm chỉ xa kh ơ i mịt mờ Nguyễn Duy và Nguyễn Bá Chung

Slide16:

THỊ TỊCH Thu lai l ươ ng khí sảng hung khâm Bát đẩ u tài cao đố i nguyệt ngâm Kham tiếu thiền gia si độ n khách Vi hà t ươ ng ngữ dĩ truyền tâm ? Thiền S ư Tịnh Giới (Chu Hải Ngung “?-1207”) DẶN LẠI TR ƯỚ C KHI MẤT Lòng trong vắt , tiết thu lai Ngắm tr ă ng thi sỹ đ ua tài vịnh ngâm Nực c ườ i kẻ ngộ thuyền nhân Đem lời võ vẽ truyền tâm cho ng ườ i Nguyễn Duy và Nguyễn Bá Chung

Slide17:

KÝ THANH PHONG AM TĂNG ĐỨC S Ơ N Phong đả tùng quang nguyệt chiếu đì nh Tâm kỳ phong cảnhcộng thê thanh Cá trung th ư vị vô nhân thức Phó dữ s ơ n t ă ng lạc đá o minh Trần Thái Tông ( Trần Cảnh “1218-1277”) GỬI NHÀ S Ư ĐỨC S Ơ N AM THANH PHONG Gió sân tr ăng gõ cành tùng Lòng theo cảnh sáng trong cùng cỏ cây Bao nhiêu thú vị ai hay S ư trong núi cũng vui vầy sáng đê m Nguyễn Duy

Slide18:

NGẪU TÁC Đ ườ ng trung đ oan tọa tịch vô nghiên ( ngôn ) Nhàn khán Côn Luân nhất lũ yên Tự thị quyện thời tâm tự tức Bất quan nhiếp niệm bất quan thiền Tuệ Trung Th ượ ng Sỹ ( Trần Tung “1230-1291”) CHỢT HỨNG LÀM TH Ơ Giữa nhà ngay ngắn ngồi yên Thanh nhân ngắm khói trên miền Côn Luân Mỏi thần ắt tự tắt tâm Thì thiền với niệm đâ u cần làm chi Nguyễn Duy

Slide19:

C Ư TRẦN LẠC ĐẠO C ư trần lạc đạ o thả tùy duyên C ơ tắc xan hề khốn tắc miên Gia trung hữu bảo h ư u tầm mịch Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền Trần Nhân Tông ( Trần Khâm “1258-1308”) SỐNG ĐỜI VUI ĐẠO Sống đờ i vui đạ o, cứ tùy duyên Đói thì ă n no, mệt ngủ liền Trong nhà có của , đừ ng tìm nữa Nhìn cảnh vô tâm , hỏi chi thiền Trần Đình Hoành

Slide20:

ĐỘC ĐẠI TUỆ NGỮ LỤC HỮU CẢM Đả ngõa toàn qui tam thập niên Kỷ hồi hãn xuất vị tham thiền Nhất triêu thức phá n ươ ng sinh diện Tỵ khổng nguyên lai một bán biên Nhãn tiền vô sắc nhĩ vô thanh Nhất phiến tâm đầ u tự đả thành Thanh sắc bất can thần thiệt ngoại Nhậm tha bác báo dữ đô dinh Trần Thánh Tông ( Trần Hoàng “1240-1290”) ĐỌC ĐẠI TUỆ NGỮ LỤC Công phu tu đạ o nửa đờ i Tham thiền mấy thuở mồ hôi toát đ ầm Bổng mai nhận diện mẩu thân Khuông tr ă ng chỉ có nửa phần nguyên sinh Mắt không sắc , tai không thanh Cái tâm tự hóa nên thành đó thôi Sắc thanh không ở đầ u môi Vô th ườ ng vô ngã một đờ i h ư vô Nguyễn Duy và Nguyễn Bá Chung

Slide21:

NHẬP TỤC LUYẾN THANH S Ơ N S ơ cấu cùng thu thủy Sàm nham lạc chiếu trung Ngang đầ u khan bất tận Lai hộ hựu trùng trùng Pháp Loa ( Đồng Kiên C ươ ng “1284-1330”) VÀO CỎI TỤC TIẾC NON XANH N ướ c thu in bóng núi gầy Đỉnh cao chót vót gió bay ánh tà Ng ướ c nhìn mây núi bao la Con đườ ng phía tr ướ c bỗng xa nghìn trùng Nguyễn Duy

Slide22:

S Ơ N TRUNG KHIỂN HỨNG Thập niên chính tỉnh phụ thu đă ng Tùng hạ hành ngâm ỷ sấu đằ ng Tùy mã vọng trần vô tục khách Khấu môn vấn tự hữu thi t ă ng Thoái nhàn Lục Dã tri hà cập ? Tán cấp thanh miêu tạ bất n ă ng Tọa đã i công thành danh toại hậu Nhất khâu lão cốt dĩ l ă ng tằng Trần Nguyên Đán (1325-1390) TRONG NÚI CẢM HỨNG M ườ i n ă m việc n ướ c phụ tình Men hàng thông , gậy bên mình ngâm nga Khách không - bụi chẳng cuốn xa Có ng ườ i t ă ng sĩ gõ nhà hỏi th ơ Lui vê Lục Dã bây giờ ? Lệ thanh miêu ấy , xin từ cho xong Công thành ngồi đó mà mong Thì x ươ ng tàn đã mục trong nấm mồ Nguyễn Bá Chung

Slide23:

ĐỀ GIA LÂM TỰ Tâm khôi oa giác mộng Bộ lý đá o Thiền đườ ng Xuân vãn hoa dung bạc Lâm u thiền vận tr ườ ng Vũ thu thiên nhất bích Trì tịnh nguyệt phân l ươ ng Khách khứ t ă ng vô ngữ Tùng hoa mãn đị a h ươ ng Trần Quang Triều (1286–1325) ĐỀ CHÙA GIA LÂM Lòng danh lợi nguội lâu rồi B ướ c chân thanh thản dạo n ơ i cửa thiền Hoa xuân mỏng mảnh tr ướ c hiên Tiếng ve rừng vắng vang miền lá xanh Tạnh m ư a càng biết thiên thanh Ao trong tr ă ng tỏa mát quanh núi đồ i Khách đ i s ư chẳng nói lời Đất th ơ m ngát cả một trời hoa thông Nguyễn Duy

Slide24:

DỤC THÚY S Ơ N S ơ n sắc th ượ ng y y Du nhân bất hồ quy ? Trung l ư u quang tháp ảnh Th ượ ng giới khải nham phi Phù thế nh ư kim biệt Nhàn danh ngộ tạc phi Ngũ hồ thiên đị a khoát Hảo phỏng cựu ng ư ky Tr ươ ng Hán Siêu (? – 1354) NÚI DỤC THÚY Núi xanh xanh m ượ t xanh mà Ng ườ i đ i ch ơ i tận ph ươ ng xa ch ư a về Sáng ngời bóng tháp lòng khe Cửa hang đá mở lập lòe trên cao Mặc đờ i trôi nổi n ơ i nao Mới hay rằng cái danh nào h ư danh Ngũ hồ trời đấ t rộng thênh Lại về câu chỗ đá ghềnh khi x ư a Nguyễn Duy

Slide25:

THỊ CH Ư THIỀN LÃO THAM VẤN THIỀN CHI Bát nhã chân vô tông Nhân không ngã diệc không Quá , hiện , vị lai Phật Pháp tính bản t ươ ng đồ ng Lý Thái Tông ( Phật Mã “1000-1054”) DẠY CÁC THIỀN S Ư HỎI VỀ THIỀN Bát nhã không có tông Ng ườ i không , ta cũng không Phật x ư a, nay, mai hậu Đều bản tính t ươ ng đồ ng Trần Đình Hoành

Slide26:

CẢM HOÀI Diệu bản h ư vô nhật nhật khoa Hòa phong xuy khởi biến sa bà Nhân nhân tận thức vô vi lạc Nh ượ c đắ c vô vi thủy thị gia Thiền S ư Cnân Không (V ươ ng Hải Thiềm “1046 – 1100”) CẢM NHỚ Huyền diệu của Không tỏa mỗi ngày Thổi ngọn gió hòa khắp cõi này Vô vi an lạc , ng ười ng ười biết Có đượ c vô vi, đế n nhà ngay Trần Đình Hoành

Slide27:

TẶNG AN LÃNG TỰ PHỔ MINH THIỀN S Ư Ẩ bất lâm tuyền chân đạ i ẩn Tu ư gia tự tức chân tu Thử nhật tham thiền nh ư mộng giác H ư u t ươ ng vãng sự quái Trào Châu Trần Thì Kiến (c. 1260? – c. 1330?) ĐỀ TẶNG THIỀN S Ư PHỔ MINH CHÙA AN LÃNG Ẩn n ơ i rừng suối là th ườ ng Tu tại gia mới là đườ ng chân tu Trách gì chuyện cũ Trào Chu Tham thiền một sớm mây mù bỗng tan Nguyễn Bá Chung

Slide28:

DIÊN HỰU TỰ Th ượ ng ph ươ ng chu dạ nhất chung lan Nguyệt sắc nh ư ba phong thụ đ an Xi vẫn đả o miên ph ươ ng kính lãnh Tháp quang song trĩ ngọc tiêm hàn Vạn duyên bất nhiễu thành già tục Bán đ iểm vô ư u nhãn phóng khoan Tham thấu thị phi bình đẳ ng t ướ ng Ma cung Phật quốc hảo sinh quan Huyền Quang ( Lý Đạo Tái “1254-1334”) CHÙA DIÊN HỰU Đêm thu v ă ng vẳng chuông tàn Ánh tr ă ng nh ư sóng đỏ tràng lá phong Bóng chim ngủ d ướ i hồ trong Tái tê đô i tháp song song đê m hàn Dứt muôn duyên để tâm an Tầm nhìn mở đế n thanh nhàn mai sau Hóa ra phải trái ngang nhau Ma cung Phật quốc vốn đâ u khác gì Nguyễn Duy và Nguyễn Bá Chung

Slide29:

THI TỊCH KỆ Sinh lão bệnh tử Tự cổ th ườ ng nhiên Dục cầu xuất ly Giải ph ượ c thiêm triền Mê chi cầu Phật Hoặc chi cầu thiền Thiền Phật bất cầu Đỗ khẩu vô nghiên ( ngôn ) Ni S ư Diệu Nhân ( Lý Ngọc Kiều “1041 – 1113”) BÀI KỆ LÚC CHẾT Sinh , già , bệnh , chết Là lẽ tự nhiên Mong cầu thoát khỏi Cởi trói thêm phiền Vì mê , cầu Phật Vì lầm , cầu thiền Không cần thiền Phật Ngậm miệng lặng yên Trần Đình Hoành

Slide30:

TÚC HOA ÂM TỰ Ngẫu bạng chiêu đề túc , T ă ng l ư u bán tháp thân . Thạch tuyền triêu cấp thủy , Chỉ tr ướ ng dạ miên vân . Tùng tử lâm song trụy , Viên thanh cách ngạn v ă n. Chúc ng ư xao mộng tỉnh , Hoa vũ lạc tân phân . Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) NGỦ TRỌ CHÙA HOA ÂM Tình cờ ghé trọ giữa khuya Chùa quê thanh vắng s ư chia nửa gi ườ ng Sáng ra múc n ướ c suối tuôn Đêm về ngủ với ngàn ph ươ ng mây lồng Ngoài song rụng một trái thông Xa xa tiếng v ượ n bên sông gọi bầy Mõ chùa khua vỡ giấc say Hoa từ đâ u bỗng r ơ i đầ y nh ư m ư a Nguyễn Duy

Slide31:

CÁO TẬT THỊ CHÚNG Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đá o bách hoa khai Sự trục nhãn tiền quá Lão tòng đầ u th ượ ng lai Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ nhất chi mai . Thiền S ư Mãn Giác ( Lý Tr ườ ng “1052 – 1096”) NÓI KHI ĐANG BỆNH Xuân đ i , tr ă m hoa rụng Xuân đế n, tr ă m hoa khai Sự đờ i qua tr ướ c mắt Tuổi già bạc đầ u ai Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết Ngoài sân đê m tr ướ c một cành mai Trần Đ ì nh Hoành

Slide32:

Chân thành cám ơ n các dịch giả : Nguyễn Duy , Nguyễn Bá Chung, Trần Đình Hoành Chúc An Lạc Deep thanks to all talented photographers whose great works appear in this presentation

authorStream Live Help