მართკუთხა სამკუთხედი

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

მათემატიკა VII-2 კლასში. “მართკუთხა სამკუთხედის თვისებები” პედაგოგი ც.კაკუბავა

Slide 2: 

. მართკუთხა სამკუთხედი სამკუთხედს, რომლის ერთი კუთხე მართია, მართკუთხა სამკუთხედი ეწოდება.

Slide 3: 

ძირითადი ელემენტები: ► გვერდები: a, b, c კუთხეები: α, β, γ ►

Slide 4: 

გვერდებია: მართი კუთხის შემქმნელი გვერდებია a=BC და b=AC. მათ კათეტები ეწოდება. მართი კუთხის მოპირდაპირე გვერდს C=AB, ჰიპოტენუზა ეწოდება.

Slide 5: 

კუთხეებია: მართი კუთხე ∟C=90° მახვილი კუთხეები: α და β (α<90°; β < 90°).

Slide 6: 

რა ვიცით? მართკუთხა სამკუთხედში: უდიდესი გვერდია: ჰიპოტენუზა უდიდესი კუთხეა: მართი, ანუ 90°-იანი მახვილი კუთხეების ჯამი: α + β = 90°-ია, ამიტომ : α = 90° - β β = 90° - α

Slide 7: 

ამოვხსნათ ამოცანები: კუთხე CAB = ? კუთხე B = ? ∟CAB = 180°- 120°=60°; ∟B = 90° - 60° = 30°.

Slide 8: 

ამოცანა N2 ∟C=? ; a=? ; c=? , თუ p= 36 დმ ? რადგან ეს მართკუთხა სამკუთხედი ტოლკათეტაა, ∟C=∟A=45°; a=c=(p-b):2=(36-10) :2= 13 (სმ). 10 სმ

Slide 9: 

ამოცანა N3 ∟B=? ∟B = 90° - 44° = 46°

Slide 10: 

ჯგუფი “ ეგვიპტე” მართკუთხა სამკუთხედში ერთ-ერთი მახვილი კუთხე 30°-ია. სახაზავის გამოყენებით გაზომეთ ამ კუთხის მოპირდაპირე კათეტისა და ჰიპოტენუ- ზის სიგრძეები და შეადარეთ ერთმანეთს მიღებული რიცხვები. ჩამოაყალიბეთ თქვენი ვარაუდი.

Slide 11: 

ჯგუფი “პითაგორა” მართკუთხა სამკუთხედში გაავლეთ ჰიპოტენუზის მედიანა, სახაზავით გაზომეთ მისი სიგრძე და შეადარეთ ჰიპოტენუზის ნახევრებს.

Slide 12: 

ჯგუფი “ახმესი” გაზომეთ მართკუთხა სამკუთხედის a კათეტისა და ჰიპოტენუზის სიგრძეები და შეადარეთ ისინი ერთმანეთს. ტრანსპორტირით გაზომეთ ∟A. გამოთქვით ვარაუდი.

Slide 13: 

კვლევის შედეგები: ჯგუფი “ეგვიპტე”: მართკუთხა სამკუთხედში 30°–იანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტი ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლია: b=a:2; a= 2b

Slide 14: 

კვლევის შედეგები: ჯგუფი “პითაგორა” მართკუთხა სამკუთხედის მართი კუთხის წვეროდან გავლებული მედიანა ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლია.

Slide 15: 

ჯგუფი “ახმესი”: კვლევის შედეგები: თუ მართკუთხა სამკუთხედის რომელიმე კათეტი ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლია, მაშინ მისი მოპირდაპირე კუთხე აუცილებლად 30°–ია.

Slide 16: 

4) 2) 1) 3) 5) 6) 7) B B C A B C A C B A A C A B D ? ? 4,8 სმ 2,4 სმ 2,4 სმ 25° 70° ? 60° 140° ? ? ? 30° 10 სმ A C B A B C D C ზეპირად: ე გ ვ ი პ ტ ე ? ?

Slide 17: 

საშინაო დავალება: სახელმძღვანელო “მათემატიკა–7” გვ.356, § 5.6, ნაწილი 2. NN 1–5; 11; 15; 16.

Slide 18: 

როცა თქვენ უსმენთ, გავიწყდებათ. როცა თქვენ ხედავთ – გებულობთ. როცა თქვენ აკეთებთ – – თქვენ სწავლობთ!!! ყველას მადლობა!!!

authorStream Live Help