Đức Phật Nhập Niết Bàn - Thơ Minh Lương-Truong Minh Sung - BP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Đức Phật Nhập Niết Bàn - Thơ Minh Lương-Truong Minh Sung - BP

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN

PowerPoint Presentation:

ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Thơ : Minh Lương Trương Minh Sung Cali. ngày 31 / 05 / 2012 Nhạc : Võ Tá Hân Đại Thế Chí Bồ Tát - Hòa tấu PPS : BP

PowerPoint Presentation:

ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Trần gian biển khổ bởi luân hồi Nhân quả trôi lăn mãi chẳng thôi! Thảm hoạ chiến tranh , sanh , bệnh , khổ... Tham lam , sân , hận...khổ bao đời

PowerPoint Presentation:

Đức Phật Thích Ca giảng đạo mầu Chịu bao gian khổ giữa rừng sâu. Tìm ra chân lý cứu nhân loại Vô số chúng sanh thoát biển sầu!

PowerPoint Presentation:

Cõi tạm - vô thường nơi thế gian Đều do duyên hợp chẳng bình an. Không gì tồn tại vững bền mãi! Buông xả cho tâm được nhẹ nhàng.

PowerPoint Presentation:

Tứ Diệu Đế thâm sâu tuyệt vời! Thoát trần gian khổ - cõi luân hồi, Tu vô số kiếp nghiệp trần dứt Lên cõi Niết Bàn thật sáng tươi

PowerPoint Presentation:

Bát Chánh Đạo đường tu cõi trần Nhân lành quả tốt chẳng bâng khâng. Tránh theo tà đạo luân hồi mãi! Giới luật nghiêm minh thoát nghiệp nhân.

PowerPoint Presentation:

Tinh tấn tu hành mấy chục năm Chịu bao nhẫn nhục chẳng hờn căm. Hi sinh gian khổ vì nhân loại Giảng đạo khắp nơi mãi nguyện thầm. Tinh tấn tu hành mấy chục năm Chịu bao nhẫn nhục chẳng hờn căm! Hi sinh gian khổ vì nhân loại Giảng đạo khắp nơi mãi nguyện thầm.

PowerPoint Presentation:

Trí tuệ sáng ngời khắp cõi thiên Lục thông (1) thấu rõ cũng nhờ thiền. Niết Bàn nhập định nên siêu thoát Công đức tu hành mấy chục niên.(2)

PowerPoint Presentation:

Thế giới tri ân Phật Thích Ca Tìm ra ánh đạo cứu ta-bà. Không gieo nhân nữa - quả không có Giải thoát luân hồi dứt nghiệp ta. …………….. Minh Lương Trương Minh Sung Cali. ngày 31 / 05 / 2012

PowerPoint Presentation:

ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Trần gian biển khổ bởi luân hồi Nhân quả trôi lăn mãi chẳng thôi! Thảm hoạ chiến tranh , sanh , bệnh ,khổ... Tham lam , sân , hận...khổ bao đời Đức Phật Thích Ca giảng đạo mầu Chịu bao gian khổ giữa rừng sâu. Tìm ra chân lý cứu nhân loại Vô số chúng sanh thoát biển sầu! Cõi tạm - vô thường nơi thế gian Đều do duyên hợp chẳng bình an. Không gì tồn tại vững bền mãi! Buông xả cho tâm được nhẹ nhàng. Tứ Diệu Đế thâm sâu tuyệt vời! Thoát trần gian khổ - cõi luân hồi, Tu vô số kiếp nghiệp trần dứt Lên cõi Niết Bàn thật sáng tươi. Bát Chánh Đạo đường tu cõi trần Nhân lành quả tốt chẳng bâng khâng. Tránh theo tà đạo luân hồi mãi Giới luật nghiêm minh thoát nghiệp nhân. Tinh tấn tu hành mấy chục năm Chịu bao nhẫn nhục chẳng hờn căm. Hi sinh gian khổ vì nhân loại Giảng đạo khắp nơi mãi nguyện thầm. Trí tuệ sáng ngời khắp cõi thiên Lục thông ( 1) thấu rõ cũng nhờ thiền. Niết Bàn nhập định nên siêu thoát Công đức tu hành mấy chục niên.(2) Thế giới tri ân Phật Thích Ca Tìm ra ánh đạo cứu ta-bà. Không gieo nhân nữa - quả không có Giải thoát luân hồi dứt nghiệp ta. Minh Lương Trương Minh Sung Cali. ngày 31 / 05 / 2012

PowerPoint Presentation:

(1) Lục thông: Sáu phép thần thông, biểu hiện năng lực trí tuệ của chư Phật và Bồ tát. Thân như ý thông, còn gọi là Thần túc thông: biến hiện tuỳ theo ý muốn, thân có thể bay lên trời, đi trên biển, chui vào trong núi... tất cả mọi động tác đều tuỳ theo ý muốn, không hề chướng ngại. Thiên nhãn thông, nhìn thấy tất cả mọi hình sắc ở gần hay ở xa trong cả thế gian, nhìn thấy mọi hình tướng khổ vui của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi. Thiên nhĩ thông, nghe và hiểu hết mọi âm thanh trong thế gian, nghe và hiểu hết mọi ngôn ngữ của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi. Tha tâm thông, biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo. Túc mệnh thông, còn gọi là Túc mệnh minh: biết được kiếp trước của chính bản thân mình và của chúng sinh trong lục đạo, từ một đời, hai đời cho đến trăm ngàn vạn đời trước đều biết rõ, nhớ rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên gì, làm gì... Lậu tận thông, lậu tức là kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi. Lậu tận thông là dứt trừ toàn bộ kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn. Căn cứ Luận câu xá quyển 27, trong 6 phép thần thông trên, 5 phép thần thông đầu thì mọi người đều có thể đạt được, duy nhất phép thần thông thứ 6 thì chỉ có những bậc thánh mới có thể đạt được. (2) Sau khi thành đạo – Đức Phật Thích Ca đã đi giảng giáo lý khắp nơi trong 49 năm và nhập Niết Bàn vào lúc 80 tuổi ..

PowerPoint Presentation:

ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Thơ : Minh Lương Trương Minh Sung Cali. ngày 31 / 05 / 2012 Nhạc : Võ Tá Hân Đại Thế Chí Bồ Tát - Hòa tấu Hình ảnh : Internet PPS : BP

PowerPoint Presentation:

ĐỨC PHẬT NHẬP N IẾT BÀN Thơ : Minh Lương Trương Minh Sung Cali. ngày 31 / 05 / 2012

authorStream Live Help