automation,production systems and cim (groover)2001

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Automation,Production Systems and CIM (Groover)2001

Comments

Presentation Transcript

EBOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM:

Học viên : Trịnh Văn Thái-11040401 EBOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM

EBOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM:

E BOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM CAD/CAM/CIM: - Nhà xuất bản : New Age International (P) Limited Publishers, năm 2008. - Tác giả : P.RADHAKARISHNAN S.SUBRAMANYAN C.RAJU - Gồm 21 chương , 667 trang .

EBOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM:

ADVANCES IN INTEGRATED DESIGN AND MANUFACTURING IN MECHANICAL ENGINEERING - Nhà xuất bản : Stringer, năm 2005. - Tác giả : ALAN BRAMLEY DANIEL BRISSAUD DANIEL COUTELLIER CHRIS McMAHON - Gồm 3 phần , 438 trang . E BOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM

EBOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM:

INTEGRATING ADVANCED COMPUTER-AIDED DESIGN, MANUFACTURING, AND NUMERICAL CONTROL: PRINCIPLES AND IMPLEMENTATIONS - Nhà xuất bản : IGI Global, năm 2009 - Tác giả : Xun Xu - University of Auckland, New Zealand . - Gồm 17 chương , 424 trang . E BOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM

EBOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM:

E BOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM ADVANCES IN INTEGRATED DESIGN AND MANUFACTURING IN MECHANICAL ENGINEERING II - Nhà xuất bản : Stringer, năm 2007. - Tác giả : S. TICHKIEWITCH M. TOLLENAERE P. RAY - Gồm 36 chương , 532 trang .

EBOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM:

AUTOMATION,PRODUCTION SYSTEMS AND CIM - Nhà xuất bản : xuất bản năm 1987 - Tác giả : Mikell P.Groover - Gồm 27 chương , 867 trang . E BOOK VỀ THIẾT KẾ CAD/CAM, CNC, CIM

authorStream Live Help