MUA XUAN CUA TOI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 NhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy c«

KiÓm tra bµi cò: : 

2 KiÓm tra bµi cò: ? Nhµ v¨n Th¹ch Lam ®· cã nh÷ng c¶m nhËn nh­ thÕ nµo vÒ gi¸ trÞ cña Cèm?

Slide 3: 

3 TiÕt 64: v¨n b¶n: mïa xu©n cña t«i

Slide 4: 

4 I t¸c gi¶, t¸c phÈm. 1, T¸c gi¶. Vò B»ng (1913 - 1984) sinh t¹i Hµ Néi. - Cã së tr­êng vÒ truyÖn ng¾n, tuú bót, bót kÝ.

Slide 5: 

5 I. T¸c gi¶- t¸c phÈm. 1, T¸c gi¶. Vò B»ng (1913 - 1984) sinh t¹i Hµ Néi. - Cã së tr­êng vÒ truyÖn ng¾n, tuú bót, bót kÝ.

Slide 6: 

6 I. §äc - HiÓu chó thÝch v¨n b¶n. 1, T¸c gi¶. Vò B»ng (1913 - 1984) sinh t¹i Hµ Néi. - Cã së tr­êng vÒ truyÖn ng¾n, tuú bót, bót kÝ.

Slide 7: 

7 I. T¸c gi¶, t¸c phÈm 1, T¸c gi¶. Vò B»ng (1913 - 1984) sinh t¹i Hµ Néi. - Cã së tr­êng vÒ truyÖn ng¾n, tuú bót, bót kÝ. 2, T¸c phÈm. - TrÝch tõ thiªn tuú bót “Th¸ng giªng m¬ vÒ tr¨ng non, rÐt ngät” trong tËp tuú bót – bót kÝ “Th­¬ng nhí m­êi hai” cña Vò B»ng (1960 -1971) - S¸ng t¸c trong hoµn c¶nh ®Êt n­íc bÞ chia c¾t.

Slide 8: 

8 I. T¸c gi¶, t¸c phÈm. 1,T¸c gi¶. 2,T¸c phÈm. II. §äc, hiÓu v¨n b¶n. 1, C¸ch thøc tæ chøc v¨n b¶n. - ThÓ lo¹i: Tuú bót. - Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t: BiÓu c¶m. C¶m nhËn vÒ quy luËt t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ chung cña mïa xu©n Hµ Néi ®Êt B¾c. C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ cña r»m th¸ng giªng. (Tõ ®Çu ®Õn “mª luyÕn mïa xu©n”) (TiÕp theo ®Õn “më héi liªn hoan”) (Cßn l¹i)

Slide 9: 

9 I T¸c gi¶, t¸c phÈm. 1,T¸c gi¶. 2,T¸c phÈm. II. §äc, hiÓu v¨n b¶n. 1, CÊu tróc v¨n b¶n. - ThÓ lo¹i: Tuú bót. - Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t: BiÓu c¶m. - Bè côc: 3 phÇn 2, Ph©n tÝch v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. Tù nhiªn nh­ thÕ: ai còng chuéng mïa xu©n. Mµ th¸ng giªng lµ th¸ng ®Çu cña mïa xu©n, ng­êi ta cµng tr×u mÕn , kh«ng cã g× l¹ hÕt. Ai b¶o ®­îc non ®õng th­¬ng n­íc, b­ím ®õng th­¬ng hoa, tr¨ng ®õng th­¬ng giã; ai cÊm ®­îc trai th­¬ng g¸i, ai cÊm ®­îc mÑ yªu con; ai cÊm ®­îc c« g¸i cßn son nhí chång th× míi hÕt ®­îc ng­êi mª luyÕn mïa xu©n. - NghÖ thuËt. + §iÖp ng÷: (§õng th­¬ng ;ai cÊm ®­îc). KÕt cÊu sãng ®«i. +BiÓu c¶m. Tù nhiªn nh­ thÕ hÕt

Slide 10: 

10 I. T¸c gi¶- t¸c phÈm. II. §äc - hiÓu v¨n b¶n. 1, C¸ch tæ chøc v¨n b¶n. 2, Ph©n tÝch v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. Tù nhiªn nh­ thÕ: ai còng chuéng mïa xu©n. Mµ th¸ng giªng lµ th¸ng ®Çu cña mïa xu©n, ng­êi ta cµng tr×u mÕn , kh«ng cã g× l¹ hÕt. Ai b¶o ®­îc non ®õng th­¬ng n­íc, b­ím ®õng th­¬ng hoa, tr¨ng ®õng th­¬ng giã; ai cÊm ®­îc trai th­¬ng g¸i, ai cÊm ®­îc mÑ yªu con; ai cÊm ®­îc c« g¸i cßn son nhí chång th× míi hÕt ®­îc ng­êi mª luyÕn mïa xu©n. - NghÖ thuËt. + §iÖp ng÷; KÕt cÊu sãng ®«i; BiÓu c¶m. - T¸c dông. + NhÊn m¹nh t×nh c¶m cña con ng­êi víi mïa xu©n lµ quy luËt, kh«ng thÓ kh¸c, kh«ng thÓ cÊm ®o¸n. + T¹o nhÞp ®iÖu cho lêi v¨n thªm tha thiÕt, mÒm m¹i theo dßng c¶m xóc.

Slide 11: 

11 I.T¸c gi¶- t¸c phÈm. II. ®äc, hiÓu v¨n b¶n. 1, C¸ch tæ chøc v¨n b¶n. 2, Ph©n tÝch v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. T×nh yªu mïa xu©n lµ t×nh yªu tù nhiªn, tÊt yÕu cña con ng­êi.

Slide 12: 

12

Slide 13: 

13

Slide 14: 

14

Slide 15: 

15

Slide 16: 

16

Slide 17: 

17

Slide 18: 

18

Slide 19: 

19 I. T¸c gi¶ - t¸c phÈm. II. §äc - hiÓu v¨n b¶n. 1, CÊu tróc v¨n b¶n. 2, Néi dung v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt B¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. + C¶nh s¾c: TiÕng nh¹n kªu, tiÕng trèng chÌo vµ c©u h¸t huª t×nh. T¸c gi¶ chän lùa h×nh ¶nh chi tiÕt, gîi h×nh, gîi c¶m ®Æc tr­ng, tiªu biÓu gîi t¶ thêi tiÕt khÝ hËu vµ kh«ng khÝ mïa xu©n ®Êt B¾c. M­a riªu riªu, giã lµnh l¹nh. + Kh«ng khÝ: + Kh«ng khÝ gia ®×nh ®oµn tô, ªm ®Òm. + Nghi lÔ thê cóng tæ tiªn: Bµn thê, ®Ìn nÕn , h­¬ng trÇm...

Slide 20: 

20 I. T¸c gi¶- t¸c phÈm. II. §äc - hiÓu v¨n b¶n. 1, C¸ch tæ chøc v¨n b¶n. 2, Ph©n tÝch v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt B¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. + Nhùa sèng ë trong ng­êi c¨ng lªn nh­ m¸u c¨ng lªn trong léc cña loµi nai, nh­ mÇm non cña c©y cèi , n»m im m·i kh«ng chÞu ®­îc ph¶i chåi ra ... + Tim ng­êi ta d­êng nh­ trÎ h¬n ra , ®Ëp m¹nh h¬n ... + Trong lßng th× c¶m nh­ cã kh«ng biÕt bao nhiªu lµ hoa míi në , b­ím ra rµng më héi liªn hoan . + NghÖ thuËt: So s¸nh; BiÓu c¶m, miªu t¶. + T¸c dông: DiÔn t¶ sinh ®éng vµ hÊp dÉn søc sèng cña mïa xu©n

Slide 21: 

21 I.T¸c gi¶- t¸c phÈm. II. §äc - hiÓu v¨n b¶n. 1, C¸ch tæ chøc v¨n b¶n. 2, Ph©n tÝch v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt B¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. - Kh¬i dËy t×nh yªu cuéc sèng. ThÓ hiÖn lßng yªu cuéc sèng, sù nh¹y c¶m, giao hoµ tr­íc thiªn nhiªn vµ t×nh yªu quª h­¬ng v« bê cña t¸c gi¶. C©u hái th¶o luËn nhãm: ? Qua ®o¹n v¨n cho thÊy t¸c gi¶ béc lé t×nh c¶m g× ? Gi¶i thÝch ?

Slide 22: 

22 I.T¸c gi¶- t¸c phÈm. II. §äc - hiÓu v¨n b¶n. 1, C¸ch tæ chøc v¨n b¶n. 2, Ph©n tÝch v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt b¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. - Kh¬i dËy t×nh yªu cuéc sèng. ThÓ hiÖn lßng yªu cuéc sèng, sù nh¹y c¶m giao hoµ tr­íc thiªn nhiªn vµ t×nh yªu quª h­¬ng v« bê cña t¸c gi¶. c. C¶m nhËn mïa xu©n sau r»m th¸ng giªng III.Tæng kÕt.

Slide 23: 

23 H­íng dÉn häc bµi ë nhµ:  + Häc thuéc lßng mét sè ®o¹n v¨n em thÝch. + N¾m néi dung vµ nghÖ thuËt cña 2 ®o¹n ®· häc. + ViÕt 1 ®o¹n v¨n nªu t×nh c¶m cña em ®èi víi mïa xu©n. + §äc bµi ®äc thªm ë Sgk. + So¹n bµi:- T×m hiÓu tr­íc ®o¹n cßn l¹i. - §äc vµ tr¶ lêi c©u hái cña bµi Sµi Gßn t«i yªu.

Slide 24: 

24 Xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c« ®· ®Õn dù

Slide 25: 

25 I. §äc – HiÓu chó thÝch v¨n b¶n. II. §äc – hiÓu v¨n b¶n. 1, CÊu tróc v¨n b¶n. 2, Néi dung v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt b¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh Sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. - Kh¬i dËy t×nh yªu cuéc sèng. c. C¶m nhËn mïa xu©n sau r»m th¸ng giªng T×nh yªu quª h­¬ng v« bê, sù nh¹y c¶m giao hoµ tr­íc thiªn nhiªn cña nhµ v¨n. + §µo h¬i phai nh­ng nhuþ vÉn cßn phong. +Cá kh«ng m­ít xanh nh­ng nøc mét mïi h­¬ng th¬m man m¸c + M­a xu©n thay thÕ cho m­a phïn. + BÇu trêi hiÖn lªn nh÷ng lµn s¸ng hång nh­ c¸nh con ve míi lét. + Ong bay ®i kiÕm nhÞ hoa. + Sinh ho¹t gia ®×nh ®· trë l¹i nhÞp sèng b×nh th­êng. C¶m nhËn tinh tÕ, nh¹y c¶m cña t¸c gi¶ trong tõng chi tiÕt ngo¹i c¶nh.

Slide 26: 

26 I. §äc – HiÓu chó thÝch v¨n b¶n. II. §äc – hiÓu v¨n b¶n. 1, CÊu tróc v¨n b¶n. 2, Néi dung v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt b¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. - Kh¬i dËy t×nh yªu cuéc sèng. T×nh yªu quª h­¬ng v« bê, sù nh¹y c¶m giao hoµ tr­íc thiªn nhiªn cña nhµ v¨n. c. C¶m nhËn mïa xu©n sau r»m th¸ng giªng - VÎ ®Ñp cña sù håi sinh, cña ®Êt trêi. - T¸c gi¶ lµ ng­êi yªu thiªn nhiªn, tr©n träng sù sèng, cã t©m hån tinh tÕ nh¹y c¶m.

Slide 27: 

27 I. §äc – HiÓu chó thÝch v¨n b¶n. II. §äc – hiÓu v¨n b¶n. 1, CÊu tróc v¨n b¶n. 2, Néi dung v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt b¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. - Kh¬i dËy t×nh yªu cuéc sèng. c. C¶m nhËn mïa xu©n sau r»m th¸ng giªng - VÎ ®Ñp cña sù håi sinh, cña ®Êt trêi. - T¸c gi¶ lµ ng­êi yªu thiªn nhiªn, tr©n träng sù sèng, cã t©m hån tinh tÕ nh¹y c¶m. 3, ý nghÜa v¨n b¶n. a, NghÖ thuËt. NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña v¨n b¶n lµ g×? Sö dông h×nh ¶nh so s¸nh míi mÎ. Lêi v¨n giÇu h×nh ¶nh vµ nhÞp ®iÖu. KÕt hîp c¸c ph­¬ng thøc biÓu ®¹t linh ho¹t. TÊt c¶ c¸c ý trªn. a, NghÖ thuËt.

Slide 28: 

28 I. §äc – HiÓu chó thÝch v¨n b¶n. II. §äc – hiÓu v¨n b¶n. 1, CÊu tróc v¨n b¶n. 2, Néi dung v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt b¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. - Kh¬i dËy t×nh yªu cuéc sèng. c. C¶m nhËn mïa xu©n sau r»m th¸ng giªng - VÎ ®Ñp cña sù håi sinh, cña ®Êt trêi. - T¸c gi¶ lµ ng­êi yªu thiªn nhiªn, tr©n träng sù sèng, cã t©m hån tinh tÕ nh¹y c¶m. 3, ý nghÜa v¨n b¶n. a, NghÖ thuËt. b, Néi dung. b, Néi dung. Bµi tuú bót ®· biÓu lé ch©n thùc cô thÓ t×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, lßng yªu cuéc sèng vµ t©m hån tinh tÕ, nh¹y c¶m, ngßi bót tµi hoa cña t¸c gi¶.

Slide 29: 

29 I. §äc – HiÓu chó thÝch v¨n b¶n. II. §äc – hiÓu v¨n b¶n. 1, CÊu tróc v¨n b¶n. 2, Néi dung v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt b¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. - Kh¬i dËy t×nh yªu cuéc sèng. c. C¶m nhËn mïa xu©n sau r»m th¸ng giªng - VÎ ®Ñp cña sù håi sinh, cña ®Êt trêi. - T¸c gi¶ lµ ng­êi yªu thiªn nhiªn, tr©n träng sù sèng, cã t©m hån tinh tÕ nh¹y c¶m. 3, ý nghÜa v¨n b¶n. a, NghÖ thuËt. b, Néi dung. III. LuyÖn tËp. ? Dßng nµo sau ®©y nªu ®óng nhÊt vÎ ®Ñp cña mïa xu©n Hµ Néi – B¾c ViÖt? T­¬i t¾n vµ s«i ®éng. L¹nh lÏo vµ u buån. Kh«ng gian trong s¸ng vµ Êm ¸p. Thiªn nhiªn se l¹nh nh­ng lßng ng­êi Êm ¸p t×nh th­¬ng.

Slide 30: 

30 I. §äc – HiÓu chó thÝch v¨n b¶n. II. §äc – hiÓu v¨n b¶n. 1, CÊu tróc v¨n b¶n. 2, Néi dung v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt b¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. - Kh¬i dËy t×nh yªu cuéc sèng. c. C¶m nhËn mïa xu©n sau r»m th¸ng giªng - VÎ ®Ñp cña sù håi sinh, cña ®Êt trêi. - T¸c gi¶ lµ ng­êi yªu thiªn nhiªn, tr©n träng sù sèng, cã t©m hån tinh tÕ nh¹y c¶m. 3, ý nghÜa v¨n b¶n. a, NghÖ thuËt. b, Néi dung. III. LuyÖn tËp. * H­íng dÉn vÒ nhµ. N¾m ®­îc néi dung vµ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n. ViÕt mét ®o¹n v¨n diÔn t¶ c¶m xóc cña em vÒ mïa xu©n quª h­¬ng em. Tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn: “ «n tËp t¸c phÈm tr÷ t×nh”.

Slide 31: 

31 I. §äc – HiÓu chó thÝch v¨n b¶n. II. §äc – hiÓu v¨n b¶n. 1, CÊu tróc v¨n b¶n. 2, Néi dung v¨n b¶n. a, C¶m nhËn vÒ t×nh c¶m cña con ng­êi ®èi víi mïa xu©n. - T×nh yªu mïa xu©n lµ quy luËt tÊt yÕu, tù nhiªn cña con ng­êi. b, C¶m nhËn vÒ c¶nh s¾c, kh«ng khÝ mïa xu©n n¬i ®Êt b¾c. - C¶nh s¾c thiªn nhiªn riªng biÖt, mang ®Æc tr­ng cña mïa xu©n Hµ Néi, ®Êt B¾c. - C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ®Çm Êm, yªu th­¬ng th¾m thiÕt. - Kh¬i dËy t×nh yªu cuéc sèng. c. C¶m nhËn mïa xu©n sau r»m th¸ng giªng - VÎ ®Ñp cña sù håi sinh, cña ®Êt trêi. - T¸c gi¶ lµ ng­êi yªu thiªn nhiªn, tr©n träng sù sèng, cã t©m hån tinh tÕ nh¹y c¶m. 3, ý nghÜa v¨n b¶n. a, NghÖ thuËt. b, Néi dung. III. LuyÖn tËp.

authorStream Live Help