BÍ TÍCH THÊM SỨC

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

* LẠY CHÚA XIN BAN ĐỨC TIN CHO CON * LẠY CHÚA :XIN THÊM ĐỨC TIN CÒN NON YẾU CỦA CHÚNG CON

KiỂM TRA BÀI CŨ :

KiỂM TRA BÀI CŨ 1/ Thông thường ai được cử hành Bí Tích Rửa tội ? 2/- Trong trường hợp khẩn cấp , ai có thể cử hành BT R ửa tội ? 3/- Nghi thức chính yếu của Bí Tích Rửa tội là gì ?. 4/- Người lãnh BT Rửa tội thề , hứa những gì ?

PowerPoint Presentation:

THÁNH THẦN KHẤN XIN NGỰ ĐẾN

PowerPoint Presentation:

Cv 2,1-4 1) Khi đến ngày lễ Ngữ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, (2) bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. (3) Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. (4) Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

PowerPoint Presentation:

(5) Lúc đó, tại Giêrusalem, có những người Dothái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. (6) Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. (7) Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? (8) Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? (9) Chúng ta đây, có người là dân Pácthia, Mêđia, Êlam, Mêxôpôtamia, Giuđê, Capađôkia, Pontô, và Axia, (10) có người là dân Phygia, Pamphylia, Aicập, và những vùng Libya giáp giới Kyrênê; nào là những người từ Rôma đến đây; (11) nào là người Dothái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Kêta hay người Arập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!" (12) Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau: "Thế nghĩa là gì?"

PowerPoint Presentation:

Công vụ Tông đồ 1,….

BÍ TÍCH THÊM SỨC:

Cv19,5-6 . “ Nghe nói thế họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê su . Và khi ông Phao lô đặt tay trên họ , thì Thánh Thần ngự xuống trên họ,họ nói tiếng lạ và nói tiên tri .” BÍ TÍCH THÊM SỨC Cv 8,12-20 Cv 8,14-17 “ Các Tông Đồ ở Giê ru sa lem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận Lời Thiên Chúa , thì cử ông Phê rô và ông Gio an đến với họ . Khi đến nơi Hai ông cầu nguyện cho họ , để họ nhận được Thánh Thần . Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ : Họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê su . Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ , và họ nhận được Thánh Thần . “

BÍ TÍCH THÊM SỨC:

BÍ TÍCH THÊM SỨC 1/- Bí Tích Thêm sức là gì ? 2/- Bí Tích Thêm sức ban cho ta những ơn nào ? 3/- Nghĩa vụ người tín hữu khi lãnh nhận Bí Tích Thêm sức ?

1 / - BÍ TÍCH THÊM SỨC LÀ GÌ ?:

1 / - BÍ TÍCH THÊM SỨC LÀ GÌ ? T – Là Bí tich Chúa Giê su đã lập cho ta lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần . Người là Ngôi ba Thiên Chúa . Đấng Thanh hóa Hội Thánh và các linh hồn .. 2/- BÍ TÍCH THÊM SỨC BAN CHO TA NHỮNG ƠN NÀO ?. T – Nhờ Bí Tích Thêm sức , ta lãnh nhận : 7 ơn . - Một là ơn khôn ngoan . - Hai là ơn hiểu biết . - Ba là ơn thông minh . - Bốn là ơn sức mạnh . - Năm là ơn biết lo liệu . - Sáu là ơn đạo đức . - Bảy là ơn kính sợ Thiên Chúa .

PowerPoint Presentation:

Cùng với bảy ơn trên BT Thêm sức làm phát sinh những hiệu quả sau : a. Tăng cường đời sống siêu nhiên b. Gắn bó người ấy với Hội Thánh,thúc dục họ làm việc tông đồ ( nhờ đó đạo Chúa lan rộng khắp nơi ) 3 - NGHĨA VỤ NGƯỜI TÍN HỮU KHI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC a- Thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và tuân theo sự hướng dẫn của Người (Gal 5,16-17 ) b- Sống chứng nhân : Sống đúng với đức tin Công Giáo.Liên kết với HT. c- Cầu nguyện và tích cực tham gia các sinh hoạt tông đồ truyền giáo . CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

PowerPoint Presentation:

Ðặc sủng tuy nhiều, nhưng chung một gốc ( 4) Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. (5) Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. (6) Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi nguòi. (7) Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. (8) Người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. (9) Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. (10) Người thì được ơn làm phép lạ, người thì đuọc ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. (11) Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người. Các đặc sủng của chúa thánh thần . 1Cr 12 Ðặc sủng tuy nhiều, nhưng chung một gốc ( 4) Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. (5) Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. (6) Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi nguòi. (7) Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. (8) Người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. (9) Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. (10) Người thì được ơn làm phép lạ, người thì đuọc ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. (11) Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người. Các đặc sủng của chúa thánh thần. 1Cr 12 Ðặc sủng tuy nhiều, nhưng chung một gốc ( 4) Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. (5) Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. (6) Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi nguòi. (7) Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. (8) Người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. (9) Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. (10) Người thì được ơn làm phép lạ, người thì đuọc ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. (11) Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người. Các đặc sủng của chúa thánh thần . 1Cr 12

PowerPoint Presentation:

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

PowerPoint Presentation:

3/- Bí Tích Thêm sức được thực hiện qua dấu chỉ nào ? * -Qua việc đặt tay cầu nguyện và xức dầu Thánh , cùng với lời đoc rằng “ Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần .”. 4/- Việc đặt tay nói lên điều gì ? - Việc đặt tay nói lên rằng Chúa Giê su đang ban Thánh Thần cho ta qua Hội Thánh ; còn việc xức dầu tượng trưng dấu ấn ơn Chúa Thánh Thần được ghi trên ta . 5/ - Những ai được lãnh Bí Tích Thêm sức ? T – Những người đã được rửa tội và đã chuẩn bị đầy đủ . 6/ - Những ai được quyền ban Bí Tích Thêm sức ? T – Chỉ có các Giám mục mới có quyề ban bí tích Thêm Sức,nhưng khi cần các ngài , cũng có thể trao quyền này cho các linh mục .

PowerPoint Presentation:

7/ - Để lãnh Bí Tích Thêm sức ta phải làm gì ? T – Ta cần làm những điều này . - Một là học giáo lý đầy đủ - Hai là Sạch tội trọng - Ba là cầu nguyện và thật lòng ao ước lãnh nhận Chúa Thánh Thần ( Cv1,14 )

authorStream Live Help