B8 MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI:

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI

:

TÍN ĐIỀU THIÊN CHÚA BA NGÔI “Mt 3,16-17”. - Một Thiên Chúa Duy Nhất có Ba Ngôi “Ba Ngôi Đồng bản thể ” - Các Ngôi vị Thiên Chúa thực sự phân biệt với nhau “ Thiên Chúa d uy nhất nhưng không đơn độc ” Chúa Cha , Chúa Con,Chúa Thánh Thần . Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy.Chúa Con là gì thì Chúa Cha là thế ấy . Chúa Cha và Chúa Con là gì thì Chúa Thánh Thần là thế ấy,nghĩa là một Thiên Chúa duy nhất theo bản tính trong ba Ngôi riêng biệt (GLHT 253 ) Mt28,19 THIÊN CHÚA BA NGÔI CHÚA GIÊ SU DẠY TA VỀ MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI

Slide3:

/ - CHÚA GIÊ SU DẠY TA VỀ CHÚA BA NGÔI. A- Chúa Giesu dạy ta về Chúa Cha. - “ Lạy Cha là Chúa Trời đất ” (Mt 11,25-27). - “ Lạy Cha con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời Con” - “ Lạy Cha nếu có thể được,thì xin cho Con khỏi uống chén này …….”(Mt26,39). - “ Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời ….” (Mt6,7-15). V.v …

Slide4:

B – Chúa Giê su dạy về chính mình Người . - “ Tôi và Chúa Cha là một ” ( Ga 10,30) Chúa Giesu có quyền tha tội .‘ M ột độc quyền của Thiên Chúa ’ ( Lc 5,21-24) “… Bấy giờ các ông biết tôi Hằng Hữu .”( Ga 8,28). - “ Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha “ ( Ga 14,8-11). - ĐGS công khai nhận Ngài là Chúa khi Ngài dạy các tông đồ ( Ga 13,13 ).

Slide5:

C / - GIÁO HỘI TUYÊN XƯNG : ĐGS là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa …… Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật ……. Đồng bản thể với Đức Cha .( Kinh tin kính ). - Tông đồ Tô ma tuyên xưng “ Lạy Chúa con , lạy Thiên Chúa của con ..” ( Ga 20,28 ). - ĐGS “.. là Đấng Kito Con Thiên Chúa h ằng sống .” (Mt 15,15-16 ). - “ Ngôi Lời đã trở nên người phàm ……… là Con Một đầy ân sủng và sự thật “ (Ga 1,14). - “ Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê su …” Giê su có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ .Mt1,21 - Trước khi về trời,Ngài truyền cho các môn đệ . “ Nhân danh Chúa Cha,Chúa Con và Chúa Thánh Thần ” “Mt 28,19 ) - Suốt cuộc đời công khai .ĐGS chứng tỏ uy quyền của Ngài đối với thiên nhiên ( Truyền cho sóng gió bão phải yên.Hóa bánh ra nhiều.v.v ) chữa lành mọi bệnh tật,cho người chết sống lại,kẻ có tội được tha.v.v ( Lc 8,24 )

Slide6:

D/ - CHÚA GIÊ SU DẠY TA VỀ CHÚA THÁNH THẦN . - “ Làm phép rửa cho họ,nhân danh Chúa Cha,Chúa Con và Chúa Thánh Thần ” Mt 28,19. - “ Trông cậy như thế …… nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta “ Rm5,5 -” Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa …” Ep4,30. -” Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà ….”Lc1,35. -” Nào anh em …. và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ” 1 Cr 3,16. -” Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em,một Đấng Bảo Trợ khác Ga 14,16. 26; 16,7 ;1Ga 22,1. Ngoài danh xưng “ Chúa Thánh Thần “ Ta còn có các danh xưng khác về Ngài . -” Thần Khí Của Lời Hứa “ Gl 3,14 ; Ep 1,13. - Thần Khí làm cho ta nên nghĩa tử Rm8,15 ; Gl 4,6. - Thần Khí của Đức Ki tô Rm8,11. - Thần Khí của Đức Chúa . 2 Cr3,17. - Thần Khí của Thiên Chúa Rm 8,9.14 15,19 ; 1Cr6,11 ; 7,40. - Thần Khí Vinh Hiển 1Pr 4,14. - Thần Khí Sự Thật Ga 16,13 Giáo Hội còn tuyên xưng “ Đấng Ban Sự Sống “ Trong kinh Tin Kính . Thánh I rê nê “ Không có Thánh Thần thì không thể thấy Con Thiên Chúa,không có Chúa Con,không ai có thể đến gần Chúa Cha,vì chỉ có Chúa Con nhận biết Chúa Cha,và nhận biết Chúa Con là nhờ Chúa Thánh Thần ” GLHT 683

Slide7:

THÁI ĐỘ SỐNG Chúa Giê su dạy cho tôi biết mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi.Mỗi khi đọc kinh Sáng danh,làm dấu Thánh giá là tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.Tôi kính cẩn làm dấu Thánh giá để tôn thờ Chúa Ba Ngôi .

Slide8:

CẦU NGUYỆN Lạy Chúa , mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi gợi lên trong trí óc con hình ảnh gia đình Ba Ngôi tràn đầy hạnh phúc .Xin cho con biết tạo cuộc sống ấm êm trong gia đình cin , để gia đình con xứng đáng trở nên hình ảnh Ba Ngôi trên trởi . Amen

authorStream Live Help