biêu thuc co chua hai chu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Ch ào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 4B

Slide 2:

Th ứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2011 Toán: Biểu thức có chứa hai chữ Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được …con cá. Em câu được .. .con cá. Cả hai anh em câu được … con cá. Số cá câu được có thể: Số cá của anh Số cá của em Số cá của hai anh em 3 2 3 + 2 4 + 0 0 4 0 1 0 + 1 … … … a b a + b a + b là biểu thức có chứa hai chữ

Slide 3:

Thứ t ư ngày 5 tháng 10 năm 2011 Toán: Biểu thức có chứa hai chữ Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được …con cá. Em câu được .. .con cá. Cả hai anh em câu được … con cá. Số cá câu được có thể: Số cá của anh Số cá của em Số cá của hai anh em 3 2 3 + 2 4 + 0 0 4 0 1 0 + 1 … … … a b a + b a + b là biểu thức có chứa hai chữ - Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; - Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; - Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; * Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b. 5 là một giá trị của biểu thức a + b. 4 là một giá trị của biểu thức a + b. 5 là gì của biểu thức a + b? 1 là một giá trị của biểu thức a + b. Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được gì? Nếu a và b là các số cụ thể, ta có tính được giá trị của biểu thức a + b không?

Slide 4:

Bài 1: Tính giá trị của c + d nếu: a) c = 10 và d = 25 b) c = 15 cm và d = 45 cm a) Nếu c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35 b) Nếu c = 15 cm và d = 45 cm thì c + d = 15 + 45 = 60 cm Bài 2: a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu: a) a = 32 và b = 20 b) a = 45 và b = 36 a) Nếu a = 32 và b = 20 thì a - b = 32 - 20 = 12 b) Nếu a = 45 và b = 36 thì a - b = 45 - 36 = 9 Bài 3: a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu) a 12 28 b 3 4 a x b a : b 4 112 7 Nếu a = 12, b = 3 thì a : b = 12 : 3 = . 36 Nếu a = 12, b = 3 thì a x b = 12 x 3 = . 36 4

Slide 5:

Thứ t ư ngày 5 tháng 10 năm 2011 Toán: Biểu thức có chứa hai chữ Số cá của anh Số cá của em Số cá của hai anh em là biểu thức có chứa hai chữ - Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b. - Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức a + b. - Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá trị của biểu thức a + b. * Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b. 3 2 3 + 2 4 + 0 0 4 0 1 0 + 1 … … … a b a + b a + b a x b c - d m : n p + q Biểu thức nào dưới đây là biểu thức có chứa hai chữ? axb+c a+b+c

Slide 6:

Số cá của anh Số cá của em Số cá của hai anh em là biểu thức có chứa hai chữ - Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b. - Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức a + b. - Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá trị của biểu thức a + b. * Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b. Thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2011 Toán: Biểu thức có chứa hai chữ a + b 3 2 3 + 2 4 + 0 0 4 0 1 0 + 1 … … … a b a + b Bài 1: Tính giá trị của c + d nếu: a) c = 10 và d = 25 b) c = 15 cm và d = 45 cm a) Nếu c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35 b) Nếu c = 15 cm và d = 45 cm thì c + d = 15 + 45 = 60 cm

authorStream Live Help