bài tin học

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHÖÕNG ÖÙNG DUÏNG CUÛA TIN HOÏC Nhoùm 3 LÔÙP 10 TOAÙN 2

Ngöôøi thöïc hieän : 

Ngöôøi thöïc hieän 1. Buøi Quoác Huøng 2. Leâ Thò Thanh Höông 3. Phaïm Hoaøng Anh 4. Nguyeãn Thuïy Nghieâm 5. Traàn Thò Bích Ngaân 6. Syõ Phaùt Quang

NOÄI DUNG : 

NOÄI DUNG 5. Soaïn thaûo, in aán, löu tröõ, vaên phoøng: 6.Trí tueä nhaân taïo:

Soaïn thaûo, in aán, löu tröõ, vaên phoøng : 

Soaïn thaûo, in aán, löu tröõ, vaên phoøng Vôùi söïï trôï giuùp cuûa caùc chöông trình soaïn thaûo vaø xöû lyù vaên baûn, xöû lyù aûnh, caùc phöông tieän in gaén vôùi maùy tính, tin hoïc ñaõ taïo cho vieäc bieân soaïn caùc vaên baûn haønh chính, laäp keá hoaïch coâng taùc, luaân chuyeån vaên thö, coâng nghieäp in aán, …moät boä maët hoaøn toaøn môùi. Caùc khaùi nieäm vaên phoøng ñieän töï, xuaát baûn ñieän töû ngaøy caøng trôû neân quen thuoäc.

TRÍ TUEÄ NHAÂN TAÏO : 

TRÍ TUEÄ NHAÂN TAÏO Ñaây laø moät lónh vöïc ñaày trieån voïng cuûa tin hoïc. Muïc tieâu: thieát keá caùc maùy coù theå ñaûm ñöông moät soá hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi hoaëc cuûa nhöõng hoaït ñoäng ñaëc thuø cuûa con ngöôøi. Caùc thaønh töï ñaït ñöôïc tuy coøn khieâm toán nhöng ñaõ gaây aán töôïng maïnh

Slide 8: 

NGÖÔØI MAÙY ASIMO Robot thoâng minh

Slide 9: 

Robot y hoïc Robot baén bi

Robot keùo xe : 

Robot keùo xe

Slide 11: 

Moät soá maùy phieân dòch, maùy chaån ñoaùn beänh, heä nhaân daïng chöõ vieát, tieáng noùi, hình aûnh,… môùi duøng thöû nghieäm nhöng thu laïi nhieàu keát quaû höùa heïn maùy ño khuùc xaï töï ñoäng

Slide 12: 

Maùy sieâu aâm

Slide 13: 

Tuy nhieân, maùy tính khoâng theå quyeát ñònh thay cho con ngöôøi chuùng ta. Maùy chæ ñöa ra phöông aùn coù theå coù vaø con ngöôøi phaûi coù söï löïa choïn thích hôïp.Do vaäy, ta khoâng neân phuï thuoäc qua nhieàu vaøo maùy moùc. Noù chæ laø moät coâng cuï giuùp cho cuoäc soáng chuùng ta deã daøng hôn.

Slide 14: 

XIN CAÛM ÔN QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC BAÏN ÑAÕ THEO DOÕI

authorStream Live Help