Charisma Talent Management

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Charisma HCM Talent Management Lucian Solcan Director Charisma HCM

Slide 2:

Charisma HCM Talent Management Modulele soluției

Slide 3:

Charisma HCM Talent Management Diferen țiatori Identificați top performerii organizației Stabiliți echitate în recompensarea angajaților Dezvoltați şi urmăriţi planuri de carieră Asigurați competențele necesare atingerii obiectivelor Licenţiere tradiţională sau plată ca serviciu lunar

Slide 4:

Charisma HCM Talent Management A treia implementare în Rom â nia Petrom Rompetrol TotalSoft

Slide 5:

Charisma HCM Talent Management Integrare în timp real

Slide 6:

Charisma HCM Talent Management Interfață completă în limba română

Slide 7:

Charisma HCM Talent Management Managementul Performanței

Slide 8:

Managementul performanței Defin iți cultura organizaţională prin performanţă (1) Asigurați o productivitate ridicată Obiectivele companiei, managerului, echipei şi ale angajaţilor sunt aliniate cu cele organizaţionale Scenarii Win-Win Procesele de evaluare flexibile şi intuitive cresc implicarea angajaţilor S implifică activităţile de administrare pentru managerii de linie şi a profesioniştii din domeniul HR

Slide 9:

Managementul performanței Defin iți cultura organizaţională prin performanţă ( 2 ) Responsabilizați managerii și echipa HR Imaginile de ansamblu şi informaţiile de tip drill-down cu privire la locaţii, echipe şi angajaţi asigură procese decizionale mai bune atât pentru manageri cât şi pentru specialiştii HR Îmbunătățiți procesele de lucru Evaluările de performanţă asistate oferă cele mai bune practici în cazul evaluărilor R apoartele preconfigurate pentru specialiştii de HR permit monitorizarea calităţii şi a respectării regulilor interne

Slide 10:

Managementul performanței Ecran de operare

Slide 11:

Charisma HCM Talent Management Managementul compensației

Slide 12:

Managementul compensației Oferiți salarii și recompensări inteligente (1) Îmbunătățiți procesul decizional Imagine de ansamblu asupra sistemului de recompensare al organizaţiei D ate de încredere pentru luarea cel or mai bune decizii Echilibrați bugetul de recompensare Atingeți obiectivel e financiare printr-o mai bună planificare salarială și un control mai riguros al bugetului Asigurați o c reştere adecvată a remuneraţiei pe baza datelor de piaţă sau a celor din interiorul companiei

Slide 13:

Managementul compensației Oferiți salarii și recompensări inteligente (2) Stimulați performanța Creați strategii de recompesare în raport cu performanţa anagajaţilor, prin responsabilizarea şi motivar e a personalului de la orice nivel al companiei Identificați și rețineți cei mai buni angajați Folosiți cele mai recente date şi studii de piaţă pentru a compara sistemele de recompensare între poziţii, industrii şi locaţii Stabiliți standardul de recompensare pentru a reţine angajaţii competenţi şi atrageți cei mai buni candidaţi potenţiali

Slide 14:

Managementul compensației Ecran de operare

Slide 15:

Charisma HCM Talent Management Managementul competențelor

Slide 16:

Managementul competențelor Dezvoltați talentele organizației (1) Localizați competențele Identificați angajaţii care deţin competenţe, calificări sau experienţă relevante prin utilizarea unei tehnologii avansat e de căutare, care permite totodată integrarea cu s isteme HR Creați profile personalizate Creați modele proprii de competenţe prin cele 400 de competenţe cheie în 18 domenii de bază

Slide 17:

Managementul competențelor Dezvoltați talentele organizației (2) Identificați competențele lipsă Planificați inteligent promovăril e , mobilitatea intern ă şi dezvoltarea organizației prin identificarea competenţelor lipsă Creați recomandări pentru formare şi dezvoltare individuală sau la nivel de echipă Îmbunătățiți performanțele forței de muncă Identificarea echipelor sau angajaţilor potriviţi pentru un anumit proiect sau post vacant Baze de date cu a ngajaţi precalificaţi pentru anumite poziţii prin planificare şi dezvoltare eficientă

Slide 18:

Managementul competențelor Ecran de operare

Slide 19:

Charisma HCM Talent Management Training

Slide 20:

Training Stimulați angajații să învețe (1) Responsabilizați angajații Alegeți activităţile de dezvoltare care se potrivesc cu nevoile de formare identificate în planificarea dezvoltări i angajaților Controlați mai bine costurile bugetate Obțineți rezultate calitative superioare prin programel e desfăşurate Îmbunătățiți randamentul financiar al procesului de instruire

Slide 21:

Training Stimulați angajații să învețe (2) Analizați și raportați eficient Raportările integrate , metodele de evaluare şi feedback permit administratorilor, supervizorilor şi angajaţilor să gestioneze proactiv cerinţele lor de formare Promovați formarea profesională C atalog de formare uşor de accesat cu funcţii self-service pentru manageri și angajați P roces de aprobare integra t pentru desfășurarea activităților de dezvoltare

Slide 22:

Training Ecran de operare

Slide 23:

Charisma HCM Talent Management Dezvoltarea carierei și a planului de succesiune

Slide 24:

Dezvoltarea carierei și a planului de succesiune P erspectivă completă asupra viitorului organizaţiei (1) Gestionați riscul Identific ați poziţii le cheie sau domenii le de activitate vulnerabile din prisma lacunelor de succesiune Evitați perturbările de activitate şi minimizați riscurile Creșteți vizibilitatea Sprijiniți managementul organizației în procesul decizional prin informări detaliate despre poziţii cheie şi potenţiali succesori R apoarte, diagrame şi analize

Slide 25:

Dezvoltarea carierei și a planului de succesiune P erspectivă completă asupra viitorului organizaţiei (2) Oferiți o viziune internă Reduceți necesitatea de a angaja persoane din exterior prin identificarea şi dezvoltarea de succesori din cadrul orgaizaţiei Împuterniciți și responsabilizați angajații Mențineți un nivel ridicat al motivaţiei şi simplificați iniţierea unor noi provocări profesionale Asigurați planuri de dezvoltare personală și planuri de carieră individuale pentru o dezvoltare dinamică a angajaților

Slide 26:

Dezvoltarea carierei și a planului de succesiune Ecran de operare

Slide 27:

Charisma HCM Talent Management Evaluare 360 O

Slide 28:

Evaluare 360 O Întregiți imaginea asupra organizației (1) Creați procese configurabile automatizate C rearea de chestionare > selectarea furnizorilor pentru susţinerea programului > colectarea feedback-ului de la părţile interesate interne şi externe > analiza rezultatelor > stabilirea programelor individuale de coaching Evaluare completă Feedback-ul se obţine din surse complete ( interne şi externe ) A utoevaluări, subordonaţi, membri ai echipei, colegi, clienţi şi membri din managemen tul companiei

Slide 29:

Evaluare 360 O Întregiți imaginea asupra organizației (2) Asigurați excelența în analiză Rapoartele detaliate şi uşor de înţeles îi ajută pe beneficiari să compare percepţia despre propria imagine cu percepţia altora Oferiți confidențialitate F eedback anonim, sincer şi imparţial, printr-un proces transparent

Slide 30:

Evaluare 360 O Ecran de operare

Slide 31:

Charisma HCM Talent Management Lucrul în absența unui sistem integrat

Slide 32:

Charisma HCM Talent Management Situație reală de lucru

Slide 33:

Charisma HCM Talent Management Vă mulțumesc

authorStream Live Help