Стопанско значење на растителниот и на животинскиот свет

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Стопанско значење на растителниот и на животинскиот свет и нивна заштита:

Стопанско значење на растителниот и на животинскиот свет и нивна заштита

Растителен свет:

Растителен свет

PowerPoint Presentation:

ШУМИ

PowerPoint Presentation:

ЛИВАДИ И ПАСИШТА

Животински свет:

Животински свет

PowerPoint Presentation:

ДИВИ ЖИВОТНИ

PowerPoint Presentation:

ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

КАКО СЕ ЗАГРОЗЕНИ И КАКО ДА ГИ ЗАШТИТИМЕ РАСТИТЕЛНИОТ И ЖИВОТИНСКИОТ СВЕТ?:

КАКО СЕ ЗАГРОЗЕНИ И КАКО ДА ГИ ЗАШТИТИМЕ РАСТИТЕЛНИОТ И ЖИВОТИНСКИОТ СВЕТ?

PowerPoint Presentation:

КРАЈ Т HE END

authorStream Live Help