Il-Gimgha Mqaddsa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Il-Gimgha Mqaddsa

Slide 2: 

Id-duluri Hadd il-Palm Hamis ix-Xirka Il-Gimgha l-Kbira L-Ghid

Slide 3: 

Fil-festa tad-Duluri niftakru fid- Dulur (il-wegghat) tal-Madonna.

Slide 4: 

F’ din il-gurnata hafna nies imorru l-quddies.

Slide 5: 

F’ Hadd il-palm niftakru fil-grajja ta’ meta Gesu wasal Gerusalemm u gie milqugh min-nies bil-weraq tal-palm.

Slide 6: 

Wara jkun hemm purcissjoni bil-vara madwar ir-rahal jew il-belt.

Slide 7: 

F’dan il-jum jitbierek il-palm u l- weraq taz-zebbug.

Slide 8: 

Lejlet il-Gimgha l-kbira niccelebraw Hamis ix-Xirka. F’din il-gurnata hafna nies jaghmlu s-seba’ visti.

Slide 9: 

Fil-Gimgha l-kbira f’hafna postijiet issir il-purcissjoni bil-vari li jfakkruna fil-passjoni ta’ Gesu’.

Slide 10: 

L-Ghid hija festa kbira ghalina l-insara. Fiha niccelebraw il-qawmien ta’ Gesu mill-mewt.

Slide 11: 

Hawn issir purcissjoni differenti. Tohrog il-vara ta’ Kristu Rxoxt. Flok jimxu biha, jigru biha.

Slide 12: 

Ghandna xi ikel li huwa marbut ma’ dawn il-festi fosthom: Il-kwarezimal Il-karamelli Il-figolli Il-Hot Cross Buns

Maghmul minn: : 

Maghmul minn: Silvan Mula Juan Magro Matthias Attard Eden Micallef Maxeona Abdilla Mamo Daniel Azzopardi Mariah Cassar Yorika Zammit Xylon Gauci Gianluca D’Amato Matthew Aquilina Leon Theuma Rania Spiteri Nicole Farrugia Martina Cassar Matthew Camilleri Wayne Camilleri Francesco Cassar Enrique Camilleri Keziah Bishara Magro Year 4 Qormi San Gorg Primary

authorStream Live Help