It-Turizmu (Marcon Galea - Naxxar Primar

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: joannevel (129 month(s) ago)

prosit

Presentation Transcript

It-Turizmu : 

It-Turizmu

Slide 2: 

Kull pajjiz fid-dinja ghandu l-identita’ tieghu. Il-Gzejjer Maltin ghandhom storja u kultura Antika mzewqa bi tradizzjonijiet unici, bahar mill-isbah u poplu ghaqli u tas-sengha li hu Maghruf ghall-hbiberija tieghu.

Slide 3: 

F’Malta jigu aktar minn miljun turist fis-sena. Dawn jigu minn kull parti tad-dinja bhal Ingilterra, Italja, Germanja, Franza, Libja, mill-Amerika u c-Cina. Il-bicca l-kbira jigu bl-arju izda n-numru ta’ dawk li jigu bil-vapur qed jizdiedu kull sena

Slide 4: 

Hafna jigu fis-sajf. Dawn huma aktarx dawk li jhobbu x-xemx u l-bahar – forsi ghax Dawn huma neqsin f’pajjizhom. Min ihobb joghdos, hawn isib hafna skejjel tal- Bughaddasa u bahar mill-isbah.

Slide 5: 

Ohrajn jigu ghall-festi li niccelebraw fis-sajf, fosthom hafna emigranti Maltin.

Slide 6: 

It-Turizmu hi l-akbar industrija f’Malta. It-Turizmu jgib hafna qligh ta’ flus lill-pajjiz. It-Turizmu jimpjega hafna nies li jaghtu servizzi differenti. Agenziji ta’ l-Ivjaggar li jiehdu hsieb dak li ghandu bzonn it-turist bhal biljetti ta’ l- ajru, isibulu lukanda kif jixtieq u excursions Lukandi u ristoranti fejn it-turist jigi offrut is-servizz ta’ l-ikel. Fuq kollox kokijiet waiters. Imbaghad hemm min hu responsabli mill-kamra tat-turist u jara li din tkun nadifa bhal maids. Ir-receptionist fil-lukanda jkun dejjem hemm ghal dak kollu li jista’ jkollu bzonn it-turist Gwidi li jiehdu turisti mawra f’postijiet storici u t’interess. Il-gwida wkoll taghti informazzjoni fuq l-istorja u dak t’interess fuq il-postijiet li jzuru. Xufiera tat-Taxis u l-kowcis jiehdu lit-turist minn destinazzjoni ghal ohra jew fid- destinazzjoni li turist jixtieq imur fiha Hwienet ta’ souvenirs biex it-turist ikun jista jiehu rikordju zghir ghalih u forsi ghall- qraba, tal-pajjiz li jkun zar.

Ghalfejn jigu t-turisti hawn Malta? : 

Ghalfejn jigu t-turisti hawn Malta? Biex igawdu l-klima, x-xemx u l-bahar taghna. Biex igawdu l-Istorja mill-isbah li rat hafna mexxejja differenti u li kollha hallew fdalijiet t’interess kbir u ta’ valur kbir. Insibu bini bhal bereg tal-Kavallieri.

Slide 9: 

Insibu monumenti, knejjes, tempji ta’ zmien il-preistorja fost l-eqdem tad-dinja u sahansitra bliet shah mimlija storja bhal Imdina, l-Birgu u c-Cittadella.

Slide 10: 

Izda biex it-turist izur Malta u jerga jzurna drabi ohra Importanti li niehdu hsiebu. It-turist jistenna li jsib: Ambjent nadif Li nkunu dhulin, edukati u jkollna imgiba tajba Li jsibu servizz tajjeb bla telf ta’ hin, kumdita’, ma nisirquhomx bi prezzijiet gholjin hafna u nittrattawhom tajjeb.

Xi centri turistici f’Malta u Ghawdex : 

Xi centri turistici f’Malta u Ghawdex Bugibba Marsalforn San Giljan San Pawl Il-Bahar Sliema Marsaxlokk

Slide 12: 

Sliema

Slide 13: 

Marsaxlokk

Slide 14: 

Marsalforn

Xi postijiet storici li jzuru t-turisti : 

Xi postijiet storici li jzuru t-turisti Hagar Qim Valletta Ggantija Mnajdra Mdina Birgu

Slide 16: 

Mdina

Slide 17: 

Valletta

Slide 18: 

Hagar Qim

TMIEM : 

TMIEM

authorStream Live Help