Happiness Where Are You? (Hanh phuc)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

H?nh phúc noi nào?

Slide 2: 

Cho dù h?nh phúc dôi khi ? c?nh b?n, b?n ch? bao gi? quên h?n nó di Jacques Prévert

Slide 3: 

C? m?i phút sân h?n làm b?n m?t di sáu muoi giây h?nh phúc Ralph Waldo Emerson

Slide 4: 

H?nh phúc c?ng thêm và nhân lên khi ta dem chia nó cho ngu?i khác. A. Nielson

Slide 5: 

H?nh phúc v?n có t? ho?t d?ng. Nó là dòng su?i ch?y ch? không ph?i ao nu?c tù d?ng. John Mason Good

Slide 6: 

N?u ru?t du?i h?nh phúc, b?n s? không bao gi? b?t g?p nó W. Wolfe

Slide 7: 

Bu?n phi?n có th? t? gi?i khuây, nhung mu?n tìm du?c giá tr? tr?n v?n c?a ni?m vui, b?n ph?i có ngu?i d? cùng chia s? Mark Twain

Slide 8: 

H?nh phúc ví nhu m?t n? hôn, mu?n thu?ng th?c ph?i san s? Bernard Melzer

Slide 9: 

Không ph?i giàu có hay cao sang t?o ra h?nh phúc nhung chính là s? tinh l?ng và công vi?c. Thomas Jefferson

Slide 10: 

H?nh phúc không d?n do làm nh?ng gì ta thích nhung do thích nh?ng gì ta ph?i làm Wilfred A. Peterson

Slide 12: 

H?nh phúc tru?c m?t ch? tan v? n?u dem so sánh v?i quá kh? Doug Horton

Slide 13: 

H?nh phúc g?p trên du?ng di ch? không ph?i ? cu?i du?ng Sol Gordon

Slide 14: 

H?nh phúc gi? trong tay ch? còn là h?t; h?nh phúc mang ra san s? m?i tr? hoa Ernest Hemingway

Slide 15: 

N?u tuân gi? m?i lu?t l?, b?n s? dánh m?t bao di?u thú v?. Katharine Hepburn

Slide 16: 

B?n có th? phàn nàn vì hoa h?ng có gai, ho?c b?n có th? hoan h? vì trên m?t cành gai l?i có hoa h?ng. Ziggy

Slide 17: 

Có hàng tram ngôn ng? trên d?i nhung m?t n? cu?i thay d? cho các ngôn ng? ?y. Vô danh

Slide 18: 

H?nh phúc nào b?ng n?u trên d?i có m?t ngu?i d?ng hành h?p ý. nvh

Slide 19: 

M?c dích c?a cu?c d?i là tr?i r?ng h?nh phúc. Maharishi Mahesh Yogi

Slide 20: 

Bí quy?t c?a h?nh phúc là chiêm ngu?ng mà không ham mu?n. F.H. Bradley

Slide 21: 

K? d?i di tìm h?nh phúc noi xa, ngu?i khôn vun tr?ng nó ngay du?i chân mình. James Oppenheim

Slide 22: 

Có du?c ni?m vui ta dem chia s?, h?nh phúc sinh dôi. Lord Byron

Slide 23: 

Ch? bao gi? c? tìm h?nh phúc, ngu?i ta g?p nó bên du?ng Isabella Eberhardt

Slide 24: 

Cách t?t nh?t d? làm ta vui lên là giúp làm cho m?t ngu?i khác vui. Mark Twain

Slide 25: 

H?nh phúc tuy?t d?nh c?a cu?c d?i là xác tín r?ng chúng ta du?c yêu thuong. Victor Hugo

Slide 26: 

Hãy t?o h?nh phúc cho nh?ng ai ? g?n b?n r?i ngu?i ? xa s? tìm d?n. Nikolaus Lenus

Slide 27: 

Không ai du?c h?nh phúc mà không c?m nh?n r?ng mình h?nh phúc. Marcus Aurelius

Slide 28: 

Con du?ng d?t t?i h?nh phúc là làm cho ngu?i khác h?nh phúc. Robert Intersoll

Slide 29: 

Không phuong thu?c nào ch?a tr? du?c các ch?ng b?nh mà h?nh phúc dã bó tay Gabrid Garcia Maquez

Slide 30: 

Càng l?n tu?i ta càng nh?n ra r?ng h?nh phúc d?ng nghia v?i t? tâm Không rõ tác gi?

Slide 31: 

Trích t? tác ph?m “G?i ngu?i di tìm h?nh phúc” (St)

authorStream Live Help