Dung cho doi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Amazing bonsai

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ðây là m?t m?u chuy?n th?t:

Slide 2: 

B?n tôi m? ngan t? c?a v? mình và l?y ra m?t gói nh?…

Slide 3: 

Gói k? càng trong l?p gi?y l?a

Slide 4: 

Anh b?o: Ðây không ph?i là gói d? bình thu?ng, dây là m?t chi?c áo lót th?t d?p

Slide 5: 

Anh v?t l?p gi?y b?c và l?y ra chi?c áo lót m?n màng

Slide 6: 

Tôi mua chi?c áo này t?ng cô ?y, l?n d?u tiên chúng tôi sang New York, cách dây 8 - 9 nam r?i, nhung cô ?y chua bao gi? m?c!

Slide 7: 

Cô ?y mu?n dành cho m?t d?p nào d?c bi?t.

Slide 8: 

V?y thì hôm nay, tôi nghi là d?p d?c bi?t nh?t r?i.

Slide 9: 

Anh d?n c?nh giu?ng và d?t gói áo ?y c?nh nh?ng món d?

Slide 10: 

mà tí n?a s? du?c b? vào áo quan mà li?m

Slide 11: 

V? anh v?a m?i qua d?i.

Slide 12: 

Quay sang tôi, anh b?o: Ð?ng bao gi? gi? l?i m?t cái gì mà ch? co h?i d?c bi?t c?.

Slide 13: 

M?i ngày s?ng dã là m?t co h?i d?c bi?t r?i!

Slide 14: 

Tôi suy di nghi l?i câu nói này,Và nó dã thay d?i cu?c d?i tôi.

Slide 15: 

Hi?n nay tôi d?c sách nhi?u hon tru?c và b?t d?n d?p nhà c?a.

Slide 16: 

Tôi ng?i tru?c mái hiên mà ng?m c?nh ch? không bu?n d? ý d?n c? d?i m?c trong vu?n.

Slide 17: 

Tôi dành nhi?u thì gi? chogia dình và b?n h?u hon là cho công vi?c.

Slide 18: 

Tôi hi?u r?ng cu?c d?i là nh?ng c?m nghi?m mình c?n ph?i n?m.

Slide 19: 

T? ngày ?y, tôi không còn c?t gi? m?t cái gì n?a.

Slide 20: 

Tôi dem b? ly pha lê ra s? d?ng m?i ngày;

Slide 21: 

tôi m?c áo m?i d? di siêu th?, n?u mình b?ng th?y thích.

Slide 22: 

Tôi không c?n dành nu?c hoa h?o h?ng cho nh?ng ngày d?i l?, tôi x?c nu?c hoa khi nào mình th?y thích.

Slide 23: 

Nh?ng c?m t? nhu “m?t ngày g?n dây” và “hôm nào” dang b? lo?i kh?i v?n t? v?ng c?a tôi

Slide 24: 

Ði?u gì dáng b? công, thì tôi mu?n xem, mu?n nghe, mu?n làm ngay bây gi?.

Slide 25: 

Tôi không bi?t ch?c là v? c?a b?n tôi h?n s? làm gì

Slide 26: 

n?u cô ?y bi?t tru?c r?ng mai dây mình không còn s?ng n?a. (m?t ngày mai mà t?t c? chúng ta xem thu?ng)

Slide 27: 

Tôi nghi r?ng cô ?y h?n s? m?i m?i ngu?i trong gia dình, m?i b?n bè thân thích d?n.

Slide 28: 

Có th? cô s? di?n cho vài ngu?i b?n cu và làm hòa hay xin l?i v? m?t chuy?n b?t hòa tru?c dây.

Slide 29: 

Tôi doán r?ng cô ?y s? di an các món Tàu (vì cô r?t thích an d? Tàu!)

Slide 30: 

Chính nh?ng chuy?n v?t vãnh mà tôi chua làm khi?n cho tôi áy náy,

Slide 31: 

n?u tôi bi?t r?ng thì gi? tôi còn r?t có h?n.

Slide 32: 

Tôi s? r?t áy náy vì không di tham m?t vài ngu?i b?n mình c?n ph?i g?p mà c? h?n l?n h?i.

Slide 33: 

Áy náy vì không nói thu?ng hon v?i nh?ng ngu?i thân c?a mình r?ng mình yêu thuong h?.

Slide 34: 

Áy náy vì chua vi?t nh?ng lá thu mà mình d? d?nh ‘hôm nào’ s? vi?t.

Slide 35: 

Gi? dây, tôi không ch?n ch? gì n?a,

Slide 36: 

tôi không h?n l?i và không c?t gi? di?u gì có th? dem l?i ni?m vui và n? cu?i cho cu?c s?ng chúng tôi.

Slide 37: 

Tôi t? nh? r?ng m?i ngày là m?t ngày d?c bi?t.

Slide 38: 

M?i ngày, m?i gi?, m?i phút d?u d?c bi?t c?.

Slide 39: 

N?u b?n nh?n du?c thu này, ?y là vì có m?t ai mu?n di?u hay cho b?n,

Slide 40: 

và vì b?n cung có quanh mình nh?ng ngu?i b?n quý yêu.

Slide 41: 

N?u b?n quá b?n d?n d? không th? dành ra vài phút g?i d?n cho ai khác và t? nh?:

Slide 42: 

“mai m?t tôi s? g?i” thì mai m?t dó có th? là m?t ngày th?t xa ho?c là b?n không bao gi? g?i du?c.

Slide 43: 

Tôi chép l?i câu chuy?n v?i các hình ?nh suu t?m du?c Christdavid05

Slide 44: 

Chúc b?n m?t ngày vui

authorStream Live Help