hai duong thang vuong goc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1> Nªu ®Þnh nghÜa tÝch v« h­íng hai vÐct¬ trong kh«ng gian? 2> Nªu mèi quan hÖ cña gãc gi÷a 2 ®­êng th¼ng c¾t nhau vµ gãc gi÷a 2 vÐct¬ chØ ph­¬ng cña chóng? C©u hái: §2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2)

Slide 2: 

iiI. gãc gi÷a hai ®­êng th¼ng 1. §Þnh nghÜa: Gãc gi÷a hai ®­êng th¼ng a vµ b trong kh«ng gian lµ gãc gi÷a hai ®­êng th¼ng a' vµ b’ cïng ®i qua mét ®iÓm vµ lÇn l­ît song song víi a vµ b. 2. NhËn xÐt: a) §Ó x¸c ®Þnh gãc gi÷a 2 ®­êng th¼ng a vµ b, ta cã thÓ lÊy ®iÓm O thuéc mét trong 2 ®­êng th¼ng ®ã, råi dùng mét ®­êng th¼ng qua O song song víi ®­êng th¼ng cßn l¹i. Trong mÆt ph¼ng, gãc gi÷a hai ®­êng th¼ng c¾t nhau a vµ b ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo? NÕu lÊy O lµ mét ®iÓm trªn b. Qua O vÏ ®­êng th¼ng a” song song víi a. Cã nhËn xÐt g× vÒ gãc gi÷a a vµ b víi gãc gi÷a a” vµ b? Gãc gi÷a a vµ b b»ng gãc gi÷a a” vµ b §2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2) NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b song song th× gãc gi÷a chóng b»ng 00. a”

Slide 3: 

?3. Cho h×nh lËp ph­¬ng ABCD.A'B'C'D'. TÝnh gãc gi÷a hai ®­êng th¼ng: a) AC vµ BD. b) AB vµ B'C'. c) AC vµ B'C'. d) A'C' vµ B'C. Gi¶i: b) Ta cã: AB // A'B'. Do ®ã: = = 900 c) Ta cã: AC // A’C’. Nªn: = = 450 (V× A'B'C'D' lµ h×nh vu«ng). d) Ta cã: A'C' // AC Do ®ã: = = 600 (V× tam gi¸c ACB’ ®Òu). §2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2)

Slide 4: 

IV. Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc. Hai ®­êng th¼ng a, b ®­îc gäi lµ vu«ng gãc víi nhau nÕu gãc gi÷a chóng b»ng 900. KH: a  b hoÆc b  a. a b a' 1. §Þnh nghÜa: 2. NhËn xÐt: Chó ý: Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc cã thÓ c¾t nhau hoÆc chÐo nhau. H·y nªu c¸c ph­¬ng ph¸p chøng minh hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc? 1 . Sö dông ®Þnh nghÜa 2 . Sö dông nhËn xÐt a) 3 . Sö dông nhËn xÐt b) Cho hai ®­êng th¼ng a vµ b vu«ng gãc trong kh«ng gian. Hai vÐct¬ chØ ph­¬ng cña chóng cã vu«ng gãc víi nhau kh«ng? Hai vÐct¬ chØ ph­¬ng cña chóng vu«ng gãc víi nhau. NÕu a // a’, b  a th× b cã vu«ng gãc víi a’ kh«ng? §­êng th¼ng b cã vu«ng gãc víi a’. Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc trong kh«ng gian cã nhÊt thiÕt ph¶i c¾t nhau kh«ng? Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i c¾t nhau. Cã thÓ c¾t nhau hoÆc chÐo nhau. §2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2)

Slide 5: 

?4. Nªu c¸c ®­êng th¼ng ®i qua hai ®Ønh cña h×nh lËp ph­¬ng ABCD.A'B'C'D' vµ vu«ng gãc víi: a) ®­êng th¼ng AB. b) ®­êng th¼ng AC. A b c D c' d' A' b' §2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2)

Slide 6: 

Bµi tËp 3. (Tr97-SGK). §2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2) a) Trong kh«ng gian, nÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× a vµ b cã song song víi nhau kh«ng?

Slide 7: 

Bµi tËp 3. (Tr97-SGK). §2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2) a) Trong kh«ng gian, nÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× a vµ b cã song song víi nhau kh«ng?

Slide 8: 

§2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2) Bµi tËp 3. (Tr97-SGK). a) Trong kh«ng gian, nÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× a vµ b cã song song víi nhau kh«ng?

Slide 9: 

§2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2) Bµi tËp 3. (Tr97-SGK). b) Trong kh«ng gian, nÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b vµ ®­êng th¼ng b vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× a cã vu«ng gãc víi c kh«ng?

Slide 10: 

§2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2) Bµi tËp 3. (Tr97-SGK). b) Trong kh«ng gian, nÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b vµ ®­êng th¼ng b vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× a cã vu«ng gãc víi c kh«ng?

Slide 11: 

§2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2) Bµi tËp 3. (Tr97-SGK). b) Trong kh«ng gian, nÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b vµ ®­êng th¼ng b vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× a cã vu«ng gãc víi c kh«ng?

Slide 12: 

Bµi tËp 4. (Tr98-SGK). a) H­íng dÉn. C B A C’ o o o o o VËy AB  CC’. b) H­íng dÉn. Q P N M Tø gi¸c MNPQ lµ h×nh b×nh hµnh vµ cã MN  MQ, nªn MNPQ lµ h×nh ch÷ nh©t. §2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕt 2)

Slide 13: 

cñng cè: C¸c kiÕn thøc cÇn nhí 1. C¸ch x¸c ®Þnh gãc gi÷a hai ®­êng th¼ng. 2 . C¸c ph­¬ng ph¸p chøng minh hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc. a b a' O §2. hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc (TiÕp theo)

authorStream Live Help