Loi Hay Y Dep

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: andreeconghue (104 month(s) ago)

io

Presentation Transcript

Slide 1: 

do Hàn Lâm Nguy?n Phú Th? góp nh?t Click L?i Hay Ý Ð?p

Slide 2: 

Ð?ng d?i th?y n? cu?i m?i t? ra t? t?. Ð?ng d?i du?c yêu m?i t? bày s? yêu. Ð?ng d?i lúc cô don m?i bi?t quý b?n. Ð?ng d?i g?c ngã m?i nh? d?n l?i khuyên. Ð?ng d?i d?n dau kh? m?i kh?n c?u nguy?n. Ð?ng d?i bi?t ngu?i dau m?i nói lên xin l?i. Ð?ng d?i x?y d?n phân ly m?i di làm hoà. 7 l?i b?n h?u Click

Slide 4: 

Có ti?n, ta có th? mua du?c ngôi nhà, nhung không mua du?c t? ?m. Có ti?n, ta có th? mua du?c cái d?ng h?, nhung không mua du?c th?i gian. Có ti?n, ta có th? mua du?c chi?c giu?ng ng? d?p, nhung không mua du?c an gi?c. Có ti?n, ta có th? mua du?c cu?n sách, nhung không mua du?c ki?n th?c. Có ti?n, ta có th? mua du?c d?a v?, nhung không mua du?c s? n? tr?ng. Có ti?n, ta có th? d?n khám bác si, nhung không mua du?c cu?c s?ng. Có ti?n, ta có th? mua du?c thân xác, nhung không mua du?c tình yêu. 7 l?i t?c ng? Trung Hoa v? Ti?n B?c Click

Slide 6: 

Like father, like son Tel père, tel fils Cha nào, con n?y Speech is silver but silence is gold La parole est d’argent mais le silence est d’or L?i nói là b?c nhung im l?ng là vàng Cloudy mornings turn to clear evenings Après la pluie, le beau temps Sau con mua, tr?i l?i sáng One swallow does not make the spring Une hirondelle ne fait pas le printemps M?t con én không làm du?c mùa Xuân Trích 4000 T? Ng? Th?c Hành Click

Slide 8: 

Where there is a will, there is a way Vouloir c’est pouvoir Mu?n có th? du?c All ways lead to Rome Tous les chemins mènent à Rome Ðu?ng nào cung d?n La Mã No rose without a thorn Il n’y pas de rose sans épines Bông h?ng nào mà ch?ng không có gai Don’t put the cart before the buffalo Il ne faut pas mettre la charrue avant le buffle Ð?ng d?t cái cày tru?c con Trâu Click

Slide 10: 

Each cloud has its silver lining Toute chose a son bon côté T?t c? s? vi?c d?u có phuong di?n t?t c?a nó It is an ill wind that blows nobody good A quelque chose malheur est bon M?t vài vi?c r?i mà l?i may (Gi?ng nhu Tái Ông m?t Ng?a) It never rains but it pours Un malheur ne vient jamais seul S? xui không bao gi? d?n m?t l?n Laugh on Friday, cry on Sunday Tel qui rit Vendredi, Dimanche pleurera Cu?i ngu?i hôm tru?c, hôm sau ngu?i cu?i Click

Slide 12: 

Ph? m?u t?n, t? b?t kh? vi?n du Cha M? còn, Con không du?c di xa Tri t? m?c nhu?c ph? Bi?t Con ch?ng ai b?ng ngu?i Cha Ph? t? chi tình vô b?t ái Tình Cha Con lúc nào cung thuong yêu nhau Giáo ph? so lai, giáo t? anh hài D?y con t? thu? còn tho, D?y v? t? thu? ban so m?i v? Du?ng t? phuong tri ph? m?u ân Có nuôi Con m?i bi?t on Cha M? Tình Ph? T? Click

Slide 14: 

Quân, Su, Ph? Vua, Th?y d?y h?c, Cha d? chúng ta n?a Nh?t t? vi su, bán t? vi su Dù h?c m?t ch? hay n?a ch? cung g?i b?ng Th?y H?c h?i vô nhai, c?n th? ng?n, Thanh vân h?u l?, chí v? thê. Bi?n h?c không b?, l?y chuyên c?n làm b?n, Mây xanh có l?i, dùng chí c? làm thang Tiên h?c l?, h?u h?c van Tru?c h?c l? nghia, sau h?c ch? nghia H?u sanh kh? úy K? sanh sau khá s? Nghia Th?y Trò Click

Slide 16: 

Làm th?y thu?c mà sai l?m, thì h?i m?t ngu?i, Làm th?y d?a lý mà sai l?m, thì h?i m?t gia dình, Làm chánh tr? mà sai l?m, thì h?i c? m?t dân t?c, Làm van hóa mà sai l?m, thì h?i muôn d?i. Van Hóa còn thì Dân T?c còn S?c m?nh c?a Van Hóa Click

Slide 18: 

Ngu?i ta thu?ng ví : Cu?c d?i gi?ng nhu canh b?c, có k? th?ng ngu?i thua. N?u qu? th?t v?y, thì tâm c?a mình s? b?t an, vì ch? lo nghi d?n s? th?ng thua mà quên di hu?ng an-l?c cu?c d?i. Do v?y n?u mu?n hu?ng du?c an-l?c cu?c d?i, thì ngu?i ta nên nh?t quy?t không thèm lo nghi s? th?ng thua c?a nó là quan-tr?ng n?a, b?i vì, cu?c d?i là vô thu?ng không ai tránh kh?i. Nh?n Th?c V? Cu?c Ð?i Click

Slide 19: 

Loài ngu?i sanh ra do v?n hành c?a Tr?i Ð?t t?o thành, không khác h?t kim cuong, có d? lo?i d? c?. Vì th?, m?i ngu?i có m?i ý và có s? m?ng khác nhau, cho nên dã làm con ngu?i thì không bao gi? gi?ng nhau hay toàn bích hon ngu?I khác h?t du?c. Do v?y, chúng ta d?ng bao gi? l?m c?m hay kh? d?i b?t bu?c ngu?i khác gi?ng mình ho?c ch? bi?t xét l?i ngu?i mà quên l?i mình, làm cho tâm mình b?t an không l?i l?c cho b?n thân mình, mà nên xét l?i mình và nên có t?m lòng thuong ngu?i nhu th? thuong thân. Hon n?a, mu?n hi?u bi?t tu?ng t?n m?t v?n d? gì c?n ph?i là ngu?i trong cu?c ho?c là chúng ta dã t?ng th?c hành r?i thì m?i có m?t k?t lu?n chánh xác, ch? nên tin tu?ng qua sách báo hay l?i nói c?a ngu?i tr?n v?n d? dánh giá v?i vàng hu th?c c?a m?i v?n d?, d? r?i dua d?n s? th?t hi?u l?m dáng ti?c sau này. Click

Slide 20: 

Cu?c d?i khó ai bi?t du?c tuong lai, d? ch?n s? s?ng du?c sung túc tho?i mái v? v?t ch?t l?n tinh th?n su?t d?i. B?i vì, nhân lo?i b? chi ph?i các v?n hành trong Tr?i Ð?t t?o nên, vì th? m?i ngu?i không th? thoát kh?i luân h?i : Sanh, Lão, B?nh và T?. T? dó, t?t c? d?i s?ng chúng ta có du?c hi?n t?i ch? là t?m b? k? c? b?n thân, ch? không ph?i c?a riêng chúng ta mãi mãi. B?i vì, Cu?c Ð?i Vô Thu?ng và m?i ngu?i d?u có s? m?ng h?t c? trong th?i gian nào dó. Vì th?, S? Không là s? tr?i ban, không ai tránh kh?i bu?c qua ki?p ngu?i. Qu? dúng v?y, S? Không là s? th?n k?, vì nó là s? b?t d?u t?c S? Không Duong và là s? ch?m d?t t?c S? Không Âm. Click

Slide 21: 

Ngu?i xua dã nói : "Ái nhân nhu k?" t?c "Thuong ngu?i nhu mình" ho?c là : "K? s? b?t d?c v?t thi u nhon" t?c "Ði?u mình không mu?n, ch? làm cho ngu?i ". Riêng tôi, Thuong ngu?i nhu th? thuong thân, xem m?i ngu?i nhu h? hàng thân t?c t? d?i d?i ki?p ki?p luân h?i v?i nhau, cho nên lúc nào cung t?n tình tr? giúp t? v?t ch?t d?n tinh th?n và cung d?ng bao gi? làm nh?ng gì mình không thích cho m?i ngu?i, mà nên làm nh?ng gì mình thích cho m?i ngu?i. Có v?y m?i ch?m d?t s? dau kh? tri?n miên ? tr?n gian này n?a. Mong l?m thay ! Click

Slide 22: 

Khi còn tr?, d?ng du?i chân núi nhìn lên th?y núi cao l?n, nhung khi leo lên d?n ng?n núi, thì th?y ng?n núi kia nh? bé so v?i Tr?i cao, Bi?n r?ng, không khác s? hi?u bi?t khi d?n tu?i dã già v?y, cho nên tôi th?y : Càng h?c l?i càng d?t. B?i bi?n h?c mênh mong vô t?n, nhung s?c ngu?i hi?u bi?t r?t h?n h?p không th? th?u hi?u h?t du?c. Click

Slide 24: 

Giáo Su & Nhà Van Huy Chuong và H?i Viên : B?c Ð?u B?i Tinh (2007) Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur Ð? Ngu Ð?ng Hàn Lâm (2003) Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques Pháp Qu?c Tác gi? Nguy?n Phú Th? Click

Slide 25: 

Hình ?nh: M.Pieter Wagemans Nh?c d?m: Ð? Ai (Ph?m Duy) V?i ti?ng dàn: Vô Thu?ng Th?c hi?n: Nguy?n Duy Phu?c H?t

authorStream Live Help