Nhận thức về hệ điều hành doanh nghiep BFO!

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Nhận thức về hệ điều hành doanh nghiệp BizForceOne ® (BFO) BMI Company Date: August, 2012 Nguyen Khac Hieu – BizForceOne Country Manager:

1 Nhận thức về hệ điều hành doanh nghiệp BizForceOne ® (BFO) BMI Company Date : August, 2012 Nguyen Khac Hieu – BizForceOne Country Manager

Agenda Chương Trình:

2 Agenda Chương Trình Các hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức/ hệ sinh thái doanh nghiệp: Các cấp quyết định trong tổ chức Hệ thống thông tin trong các cấp quản lý Các hệ thống thông tin liên cấp Hệ thống tích hợp doanh nghiệp: Mô hình tiến hóa hệ điều hành doanh nghiệp; Hệ điều hành doanh nghiệp BizForceone ® (BFO ); Các module (phân hệ) quản lý trong BFO; Tính năng và lợi ích nổi bậc của BFO.

PowerPoint Presentation:

Các hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức 3

I. Cấp quyết định trong tổ chức:

8/2/2012 4 I. Cấp quyết định trong tổ chức Các cấp quyết định Hoạch định và xử lý các vấn đề chiến lược. Các quyết định không cấu trúc căn cứ vào các thông tin tổng hợp từ bên trong và bên ngoài Giám sát và kiểm soát các hoạt động tác nghiệp và hỗ trợ thông tin điều hành. Các quyết định bán cấu trúc căn cứ vào các thủ tục và công cụ bất kỳ Thực hiện quá trình kinh doanh hàng ngày và tương tác với khách hàng. Các quyết định có cấu trúc căn cứ vào các chính sách và thủ tục định sẵn.

II. HTTT trong các cấp quản lý:

8/2/2012 5 II. HTTT trong các cấp quản lý 1. Hệ thống xử lý Giao dịch – RMS 2. Hệ thống thông tin quản lý – MIS 3. Hệ thống thông tin hỗ trợ lãnh đạo – ESS

1. Cấu trúc của RMS trực tiếp:

8/2/2012 6 1. Cấu trúc của RMS trực tiếp Các sự kiện/ giao dịch Biểu mẫu (forms) Báo cáo (reports) Định kỳ Cơ sở dữ liệu Của RMS Giao diện Chương trình RMS

Cấu trúc của RMS theo lô:

8/2/2012 7 Cấu trúc của RMS theo lô Các sự kiện/ giao dịch Tập tin giao dịch Tâp tin giao dịch Được sắp xếp Chương trình Sắp xếp Chương trình RMS Định kỳ Cơ sở dữ liệu Của RMS Giao diện

Hệ thống thanh toán lương – Payroll RMS:

8 Hệ thống thanh toán lương – Payroll RMS

2. Hệ thống thông tin quản lý, MIS:

8/2/2012 9 2. Hệ thống thông tin quản lý, MIS Mục đích MIS (Management Information System) tạo ra các báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu dưới dạng tóm tắt về hiệu quả hoạt động nội bộ của tổ chức hoặc hiệu quả đóng góp của các đối tượng giao dịch (khách hàng và nhà cung cấp). Đặc điểm MIS phục vụ cho công tác quản lý (hoạch định, thực hiện và kiểm soát). MIS quan tâm đến hiệu quả hoạt động của các đối tượng trong và ngoài tổ chức để có các biện pháp phân bổ nguồn lực thích hợp. Hỗ trợ cho RMS trong xử lý và lưu trữ giao dịch.

Cấu trúc chung của MIS:

8/2/2012 10 Cấu trúc chung của MIS Truy vấn (queries) Báo cáo (reports) Biểu mẫu (forms) Nhà quản lý Cấp trung Cơ sở dữ liệu Của RMS Cơ sở dữ liệu MIS - Định kỳ - Bất thường - Ngoại lệ Chương trình MIS

So sánh RMS và MIS:

8/2/2012 11 So sánh RMS và MIS

3. Hệ thống hỗ trợ lãnh đạo, ESS:

8/2/2012 12 3. Hệ thống hỗ trợ lãnh đạo, ESS Định nghĩa ESS ( Executive Support System) Là một hệ thống đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà quản trị cao ( chiến lược ) , nhằm mục đích hoạch định và kiểm soát chiến lược. Mục đích Phục vụ nhu cầu thông tin cho ban lãnh đạo, sử dụng cả thông tin bên trong và thông tin cạnh tranh Được thiết kế cho những nhu cầu riêng của CEO  Đáp ứng được phong cách ra quyết định của từng nhà lãnh đạo Có khả năng theo dõi và giám sát đúng lúc và hiệu quả

Cấu trúc chung của ESS:

8/2/2012 13 Cấu trúc chung của ESS CSDL môi trường/ Dịch vụ dữ liệu Trực tuyến OAS data Nhà quản lý Chương trình ESS Người quản lý chương trình MIS data DSS Đồ thị, Dashboard Báo cáo

III. Các Hệ thống thông tin liên cấp:

8/2/2012 14 III. Các Hệ thống thông tin liên cấp

1. Hệ hỗ trợ ra quyết định, DSS:

8/2/2012 15 1. Hệ hỗ trợ ra quyết định, DSS Định nghĩa Là một hệ thống hỗ trợ dựa trên máy tính giúp cho nhà quản trị giải quyết những vấn đề có tính chất bán cấu trúc . Là sự kết hợp giữa tri thức của con người và khả năng của máy tính, nhằm cải thiện chất lượng quyết định. Đặc điểm DSS dùng để giải quyết những vấn đề bất thường (Thỉnh thoảng mới đặt ra và ít lặp lại ) Các vấn đề DSS giải quyết là bán cấu trúc Nhà quản lý dựa vào thông tin mà DSS cung cấp để ra quyết định

Cấu trúc chung của DSS:

8/2/2012 16 Cấu trúc chung của DSS Các mô hình DSS Quản lý mô hình Quản lý dữ liệu Quản lý đối thoại Dữ liệu nội bộ Dịch vụ dữ liệu ngoài Người dùng DSS Chương trình DSS Tương tác

2. Hệ chuyên gia, ES:

8/2/2012 17 2. Hệ chuyên gia, ES Giới thiệu hệ chuyên gia Hệ chuyên gia (Expert System - ES) là một hệ thống dựa trên máy tính được nhà quản lý khai thác để giải quyết vấn đề hoặc ra quyết định tốt hơn. Đặc điểm Áp dụng kiến thức một lĩnh vực riêng biệt cho một hoàn cảnh hay vấn đề không chắc chắn hoặc thiếu thông tin. Đưa ra những giải pháp về hiệu quả và kết quả, như chẩn đoán một vấn đề, đánh giá, cho lời khuyên, … Giải thích và lý giải các lời khuyên mà nó đưa ra.

2. Cấu trúc chung hệ chuyên gia, ES:

8/2/2012 18 2. Cấu trúc chung hệ chuyên gia, ES Kiến thức chuyên gia (Quy tắc) Hệ thống thu thập Kiến thức Máy suy luận (Điều kiện kết luận) Hệ thống Giải thích Giao diện Người sử dụng Nhà quản lý/ Người sử dụng Cơ sở kiến thức Kiến thức chuyên gia (các quy tác) Các sự kiến Cụ thể (CSDL)

3. Hệ tự động văn phòng, OAS:

8/2/2012 19 3. Hệ tự động văn phòng, OAS Định nghĩa Hệ thống tự động hóa văn phòng (Office Automation System, OAS) là một hệ thống dựa trên máy tính nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ, và gửi thông báo, tin nhắn, tài liệu, và các dạng truyền tin khác giữa các cá nhân, các nhóm làm việc, và các tổ chức khác nhau

3. Ví dụ về hệ tự động văn phòng, OAS:

8/2/2012 20 3. Ví dụ về hệ tự động văn phòng, OAS Ví dụ về Hệ tự động văn phòng

4. Công nghệ cộng tác:

8/2/2012 21 4. Công nghệ cộng tác Mục đích: Các tổ chức cần hợp tác với nhau về người, tri thức, kỹ năng, thông tin và quyền lực để giải quyết vấn đề một cách dễ dàng và nhanh chóng  nâng cao năng lực cạnh tranh Tổ chức cần có những nhóm linh động, có thể tập hợp nhanh chóng và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả . Công nghệ: Hội nghị trực tuyến (Videoconferencing) Phần mềm nhóm (Groupware) Phần mềm hội họp điện tử (Electronic Meeting Software)

5. Hệ thống thông tin chức năng:

8/2/2012 22 5. Hệ thống thông tin chức năng Hệ thống thông tin chức năng là các hệ thống liên cấp được thiết kế để hỗ trợ cho một bộ phận chức năng riêng biệt Các hoạt động hỗ trợ: Kế toán, tài chính, nhân sự, marketing, sản xuất,… Bao gồm luôn cả các loại hệ thống được giới thiệu trước đây: RMS, MIS, ESS, DSS và OAS

PowerPoint Presentation:

Hệ điều hành doanh nghiệp BizForceOne 23

MÔ HÌNH TIẾN HÓA HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP:

MÔ HÌNH TIẾN HÓA HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP MRP – 65x MRPII-75x (+CRP) E RP – 90x (+Finance) ES – 2000 (+ERM/MIS) DIS– 2010 (BI)

4. HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BIZFORCEONE® (BFO):

4 . HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BIZFORCEONE ® (BFO) BizForceOne được Mega Solution Center LLC, USA phát triển từ năm 2000 trên nền tảng Hệ thống Quản Lý Toàn Diện Doanh Nghiệp TPS (Total Performance System). BizForceOne ® là hệ điều hành doanh nghiệp giúp các tổ chức hiện thực hóa nhiệm vụ - chiến lược của mình một cách trực quan sinh động theo triết lý 3 dòng chảy (*) : dòng hàng, dòng tiền và dòng người. BFO gồm có các phiên bản sau : BFO version 2–run on Window + SQL server: Smartclient BFO version 3–run on Window + SQL server : webtop BFO version 4,5,6–run on Window + SQL/Oracle: Webtop BFO version 7–run on Window + SQL/Oracle : Web+webtop BFO version 8–run on Window + SQL/Oracle: Web (HTML5) + webtop

Đặc điểm HĐH Doanh Nghiệp BFO:

8/2/2012 26 Đặc điểm HĐH Doanh Nghiệp BFO Mục đích: Tích hợp các chức năng xử lý nghiệp vụ của tất cả các bộ phận vào trong một phần mềm duy nhất ; Ứng dụng điện toán đám mây (PaaS - Plaftform as a Service) chuyển giao công nghệ nguồn theo hướng cộng đồng để khách hàng dễ dàng vận hành và phát triển hệ sinh thái quản trị của mình; Đáp ứng được tiêu chuẩn quản trị thế giới như: Moody, SAX, Total Performance Scorecard, TQM, Balanced Scorecard (OBSC), Personal BSC, GAMP, GDP, GSP, GPP, 6 Sigma, Lean production ,… Tính năng nổi bật: 1. Công nghệ thế hệ mới hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn : Hệ thống đặc tả tự tạo báo cáo không cần lập trình. Data mining với nhiều công cụ (Olap, Pivot table): đặc tả pivot không cần lập trình Workflow: tích hợp với Microsoft Visio cho các quy trình & hiển thị bằng hình ảnh. Business intelligent visualization (BIV): Đặc tả Dashboard và thiết lập KPI không cần lập trình. 2. Tỷ lệ ứng dụng thành công 100%, hiện có hàng chục ngàn người hàng ngày sử dụng BFO tại hơn 50 doanh nghiệp và 10 ngành công nghiệp ngay tại Việt Nam và hàng ngàn ứng dụng trên kho BFO Appstore s ẵ n sàng chia sẻ và chuyển giao công nghệ nguồn .

PowerPoint Presentation:

TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ 3 DÒNG CHẢY ĐỂ CÂN BẰNG ĐỘNG TRONG HỆ SINH THÁI QT

Các phân hệ quản trị BizForceOne®:

Các phân hệ quản trị BizForceOne ® 1. Quản trị Tài Chính 2. Quản trị Bán Hàng 3. Quản trị Mua Hàng 4. Quản trị Tồn Kho 5. Quản trị Nguồn Nhân Lực 6. Quản trị Tài Sản 7. Quản trị Tổng Thể Mối Quan Hệ 8. Quản trị Dự Án 9. Quản trị Sản Xuất 10. Quản trị Dịch Vụ 11.Quản trị cửa hàng 12. Quản lý điều vận 13. Quản lý chất lương 14. ISO điện tử 15. Bảng tin điện tử - BI 16. Quản lý nội dung số 17. Mô phỏng kinh doanh 18. Quản lý nhà kho 19. Quản lý nhà hàng khách sạn 20. Quản trị Bệnh Án điện tử 21. Thẻ điểm cá nhân 22. Quản lý giáo dục

Tính chất ưu việt của HĐH BizForceOne ®:

Tính chất ưu việt của HĐH BizForceOne ® 30

Hệ thống đối tác tại Việt Nam:

Hệ thống đối tác tại Việt Nam 31

Một số khách hàng tiêu biểu sử dụng BFO:

Một số khách hàng tiêu biểu sử dụng BFO 32

PowerPoint Presentation:

33 THẢO LUẬN! Tham khảo: www.bmi.vn

authorStream Live Help