Trien khai he dieu hanh doanh nghiep bfo cho PLC Enterprise ver1

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Tổ chức triển khai hệ điều hành doanh nghiệp BFO tại Tổng Công Ty PLC Hóa Dầu của Công TY BMI:

Tổ chức triển khai hệ điều hành doanh nghiệp BFO tại T ổng Công Ty PLC Hóa Dầu của Công TY BMI BFO VN - People creates value ! BizForceOne ® version 8 - 2012: “ Hệ điều hành doanh nghiệp ”

Agenda - Chương Trình:

Agenda - Chương Trình Tập Đoàn PLC và yêu cầu quản trị H ệ điều hành doanh nghiệp BFO và hệ sinh thái quản trị TPS Mô phỏng kinh doanh trong hệ sinh thái với hệ điều hành doanh nghiệp BizForceOne Công TY BMI + Phương pháp tổ chức triển khai

PETROLIMEX GROUP:

PETROLIMEX GROUP Tầm nhìn – Đẩy mạnh ngành kinh doanh xăng dầu , mà còn có khả năng hỗ trợ các dịch vụ không phải xăng dầu khác Giá trị cốt lõi – Tự hào là Việt Nam; đánh giá cao sự khác biệt và tính phong phú ; không ngừng vươn lên và đổi mới để hoàn thiện ; đặt con người làm trọng tâm trong mọi hành động Lĩnh vực hoạt động : Xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật . Thiết kế, xây lắp, cơ khí và thiết bị xăng dầu; bảo hiểm, ngân hàng và các hoạt động thương mại dịch vụ khác

Tổ chức Tập đoàn Petrolimex:

Tổ chức T ập đoàn Petrolimex

Petrolimex Group’s SBUs:

Petrolimex Group’s SBUs

Nguy cơ tiềm ẩn trong doanh nghiệp:

Nguy cơ tiềm ẩn trong doanh nghiệp

=> Doanh nghiệp chọn lựa và kết hợp thế nào ? => Ai gia công cho DN? tự tổ chức triển khai ? Có thay đổi? => Ai đồng hành cùng quý vị trong thời đại toàn cầu hóa ? => thành công và hiệu quả như thế nào ? :

=> Doanh nghiệp chọn lựa và kết hợp thế nào ? => Ai gia công cho DN? tự tổ chức triển khai ? Có thay đổi ? => Ai đồng hành cùng quý vị trong thời đại toàn cầu hóa ? => thành công và hiệu quả như thế nào ? MRP Data Mining MRPII VRM CRM MRP MRP ES E RP C RP D RP ERM PRM SCM 5S GAMP 6 Sigma FMEA 7 tools ISO 22000 ISO 27000 ISO 9001 GDP GMP GPP Personal BSC ABC Costing Business Improvement BPR Balanced Scorecard Mc Kinsey Price SWOT 4P SLIMPER SCAMPER 5M BCG Matrix 7P TPS Công cụ phần mềm Công cụ về năng suất chất lượng Công cụ đánh giá đầu tư Công cụ chiến lược Chọn lựa công nghệ quản trị nào để gia tăng giá trị , sinh tồn và phát triển ?

Management Information Weaknesses Điểm yếu trong thông tin quản trị:

Management Information Weaknesses Điểm yếu trong thông tin quản trị Hầu hết những thông tin quản trị đòi hỏi forward looking – nhìn về phía trước outward facing - nhìn ra ngoài commercially orientated – xu hướng thương mại strategy driven – được định hướng theo chiến lược Tuy nhiên hầu hết những thông tin quản trị sẵn có backward looking – nhìn lại phía sau focused on the use of internal resources – tập trung xử dụng cá c nguồn lực bên trong financially oriented – xu hướng tài chính poorly linked to strategic intent – liên kết kém tới định hướng chiến lược.

PowerPoint Presentation:

Công nghệ thông tin và Quản trị doanh nghiệp TK20 ( Chú trọng vào sản xuất SP - không phải dịch vụ KH)

PowerPoint Presentation:

Mô hình quản trị trong doanh nghiệp TK21 Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO): Điều lệ tổ chức Qui chế DN Các công cụ đo lường năng suất KPIs/KRI theo phương pháp : Lean sigma, JIT, BCG … TQM Các công cụ quản lý / kiểm soát qui trình / thủ tục : ERP, CRM, SCM MISSION Công ty tồn tại? CORE VALUES Cái gì là quan trong với công ty? VISION Công ty muốn trở thành? STRATEGY Kế hoạch thực hiện công ty STRATEGY MAP Bản dịch của chiến lược KRI (OBSC) and KPI (TQM) Thước đo và sự tập trung PBSC -TARGETS AND INITIATIVES ( Regulation, Policy) Công ty và các bộ phận cần gì để thực hiện Talent Management (Workflow, process, SOP) Từng cá nhân cần làm với các qui trình , thủ tục … Các kết quả chiến lược ( đầu ra ) Hài lòng của nhà đầu tư Thỏa mãn khách hàng Các quy trình năng suất & hiệu quả Động lực 3.0 và lao động sẵn sàng

Yêu cầu quản trị của Petrolimex:

Yêu cầu quản trị của Petrolimex Cần một giải pháp quản trị tổng thể có khả năng truy cập từ xa thông qua các đường mạng Internet như : Lease Line, MegaWan , ADSL vào hệ thống máy chủ của PLC để truy xuất thông tin báo cáo , thao tác nhập liệu trực tiếp trên hệ thống phần mềm . Cần một hệ thống sẽ tự đồng hóa các bộ phận như : Quản trị Tài chính , Quản trị Bán hàng , Quản lý Mua hàng , Quản trị Tồn kho … và cung cấp đầy đủ thông tin để kiểm soát và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên . Hệ thống thông tin quản trị có đầy đủ các tính năng cần thiết để cung cấp thông tin và cho phép người dùng khả năng trích lọc thông tin một cách linh hoạt nhằm hỗ trợ phân tích và đưa ra các quyết định quản trị của mình .

Hệ thống quản lý MIS hay e-Management (ES):

Hệ thống quản lý MIS hay e-Management (ES)

2. GIỚI THIỆU VỀ BIZFORCEONE® (BFO):

2 . GIỚI THIỆU VỀ BIZFORCEONE ® (BFO) Được Mega Solution Center LLC, USA phát triển từ năm 2000 trên nền tảng Hệ thống Tích H ợp Thông Tin Quản T rị Doanh Nghiệp (Integrated management System/Enterprise System). BizForceOne ® là hệ điều hành doanh nghiệp giúp các tổ chức hiện thực hóa nhiệm vụ - chiến lược của mình một cách trực quan sinh động theo triết lý 3 dòng chảy (*) . BFO gồm có các phiên bản sau : BFO version 2–run on Window + SQL server: Smartclient BFO version 3–run on Window + SQL server : webtop BFO version 4,5,6–run on Window + SQL/Oracle: Webtop BFO version 7–run on Window + SQL/Oracle : Web+webtop BFO version 8–run on Window + SQL/Oracle: Web (HTML5) + webtop

TÍNH NĂNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BFO:

TÍNH NĂNG CỦA H Ệ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BFO Tính tiên tiến - tiện ích nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời (online) để hỗ trợ ra quyết định . Tích hợp các triết lý quản trị tiên tiến (dashboard, KPI/KRI, BSC, T PS) để đáp ứng và tuân thủ các chuẩn mực . Tính hệ thống để giúp doanh nghiệp tái cơ cấu hay cải thiện kinh doanh theo hướng : “ chuẩn mực + linh hoạt + đồng bộ ” Tính an toàn và bảo mật với công nghệ hiện đại (ISO27001, hệ thống báo cáo thông minh: Pivot, dashboard, Bulletin). Chuyển giao công nghệ nguồn -> nhằm đáp ứng tính mở rộng và công đồng ( google , youtube , facebook , BFO…) Hiệu quả đầu tư : tính quốc tế như đa ngôn ngữ , đa tiền tệ , nhưng phải thuần Việt …

Hệ điều hành doanh nghiệp BFO (Business Operating System):

Hệ điều hành doanh nghiệp BFO (Business Operating System) Đ ược xây dựng dựa trên triết lý quản trị tiên tiến TPS ( Total Performance Scorecard ) cung cấp "Hệ sinh thái quản trị" cho DN ứng dụng và trải nghiệm bao gồm 5 phần: Quản lý tài năng (TM: Talent Management), Thẻ điểm cá nhân (PBSC: Personal Balanced Scorecard), Môi trường sinh thái học tập & phát triển (I-learning and development), Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) Thẻ điểm cân bằng hay bảng cân đối chỉ tiêu quản trị ( OBSC: Balanced Scorcard ) của Norton - Kaplan theo mô hình 3 dòng chảy là tổng hòa 5 nguồn lực cho dòng hàng, cân bằng 4 thị trường cho dòng tiền và điều phối dòng người từ định biên, đánh giá đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Hệ sinh thái quản trị TPS (Total Performance Scorecard):

Hệ sinh thái quản trị TPS ( Total Performance Scorecard) Sản phẩm / dịch vụ cạnh tranh trên thị trường ( Dòng hàng ) Giá trị cốt lõi trong hệ sinh thái quản trị ( Dòng người ) Giá trị đo lường KPI/KRI mà tổ chức đạt được ( Dòng tiền ) Môi trường sinh thái học tập & p hát triển / văn hóa DN Khả năng sinh tồn

PowerPoint Presentation:

TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ 3 DÒNG CHẢY ĐỂ CÂN BẰNG ĐỘNG TRONG HỆ SINH THÁI QT

BFO BUSINESS LOGICS SCHEMA:

BFO BUSINESS LOGICS SCHEMA

Dòng người : Văn hóa doanh nghiệp hay môi trường sinh thái trong hệ sinh thái TPS :

Dòng người : Văn hóa doanh nghiệp hay môi trường sinh thái trong hệ sinh thái TPS 20

Cấp độ quản trị “sinh lực“trong “hệ sinh thái quản trị” :

Cấp độ quản trị “ sinh lực“trong “ hệ sinh thái quản trị ”

XÂY DỰNG QUI CHẾ - CHÍNH SÁCH – QUI TRÌNH –THỦ TỤC Theo Taylor -> Maslow (2.0) -> động lực 3.0:

XÂY DỰNG QUI CHẾ - CHÍNH SÁCH – QUI TRÌNH –THỦ TỤC Theo Taylor -> Maslow (2.0) -> động lực 3.0

Định biên nhân sự từ sơ đồ tổ chức ORGANIZATION CHART & JOB FAMILY:

Định biên nhân sự từ sơ đồ tổ chức ORGANIZATION CHART & JOB FAMILY

Personal Balanced Scorecard (PBSC):

Personal Balanced Scorecard (PBSC) Internal ( Yếu tố nội tại ) - thể chất và trạng thái tinh thần của một cá nhân External ( Yếu tố bên ngoài / khách quan ) – quan hệ với gia đình , bạn bè , cấp trên , đồng nghiệp và những người khác Learning and development ( yếu tố kiến thức và học tập ) – các kỹ năng và khả năng học hỏi Financial ( Yếu tố tài chính ) – sự ổn định về tài chính .

PBSC hiện thưc hóa hoài bão :

PBSC h iện thưc hóa hoài bão Sứ mệnh cá nhân Tầm nhìn cá nhân Các vai trò chính của các nhân Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công cá nhân Mục tiêu cá nhân Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả Những hành động tự hòa thiện cá nhân - Nhắc nhở từ những sự kiện nhỏ nhất: lịch làm việc, gặp khách hàng, thi, đón con, khám sức khoẻ… - Đánh giá và chuẩn đoán khuynh hướng trong tương lai: sức khoẻ, dòng tiền tài chính của gia đình cá nhân,theo các khoản đầu tư, chia sẻ các sự kiện với các thành viên, bạn bè …

People BSC in BFO:

People BSC in BFO

People Calendar in BFO:

People Calendar in BFO

DÒNG HÀNG : VỚI BẢNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG BẰNG BFO:

DÒNG HÀNG : VỚI BẢNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG BẰNG BFO MRP – 65x MRPII-75x (+CRP) E RP – 90x (+Finance) ES – 2000 (+ERM/MIS) DIS– 2010 (BI)

PowerPoint Presentation:

KPIs ON BFO

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong hệ sinh thái quản trị TPS:

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong hệ sinh thái quản trị TPS 30 TQM (Total Quality Management): là phương pháp quản lý của một tổ chức-doanh nghiệp , định hướng vào chất lượng dựa trên sự tham ra của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự cải tiến không ngừng của chất lượng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty cũng như tham ra vào lợi ích cho xã hội.

PowerPoint Presentation:

DÒNG TIỀN : THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG DOANH NGHIỆP - [ORGANIZATIONAL] BALANCED SCORECARD ( O BSC) Robert S . Kaplan cha đẻ mô hình Balanced Scorecard The philosophy of the three components is simple: You can’t manage (third component) what you can’t measure (second component) You can’t measure what you can’t describe (first component)

PowerPoint Presentation:

TRIỂN KHAI BSC TRONG BFO

PowerPoint Presentation:

XÂY DỰNG KPI – BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC Giá cả Chất lượng Khả năng Đối tác Tính năng Dịch vụ Thương hiệu chọn lọc Quy trình Quản lý Hoạt động Các Quy trình chọn lựa NCC, sản xuất , chuyển giao SP/DV+ Rui ro Quy trình Quản lý Khách hàng Các Quy trình gia tăng Giá trị Khách hàng Quy trình Đổi mới Các Quy trình tạo sản phẩm & Dịch vụ mới Quy định và Quy trình X ã hội Các Quy trình cải thiện công đồng & môi trường Thuộc tính của Sản phẩm/Dịch vụ Mối quan hệ Giá trị chào đến Khách hàng Cải tiến cấu trúc chi phí Gia tăng giá trị Khách hàng Tăng hiệu quả sử dụng tài sản Mở rộng cơ hội tăng Doanh thu Giá trị Doanh Nghiệp Chiến lược năng suất Chiến lược tăng trưởng Vốn Nhân lực Kỹ năng Đào tạo Kiến thức Vốn Thông tin Hệ thống Cơ sở dữ liệu Mạng Vốn Tổ chức Văn hóa Tính lãnh đạo kết nối Đồng đội Chiến lược họ công việc TẠO KẾT NỐI Chiến lược CNTT Chương trình thay đổi tổ chức TẠO SỰ SẴN SÀNG Hình ảnh Phạm vi Khách hàng Phạm vi Tài chính Phạm vi Quy trình Phạm vi Học hỏi & Phát triển

STRATEGY MAP IMPLEMENTED ON BFO:

STRATEGY MAP IMPLEMENTED ON BFO

3. MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP:

3. MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP

MÔ PHỎNG KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP:

MÔ PHỎNG KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP Dòng hàng (Supply chain managemet ) Dự báo và p hân tích thị lực mô hình ma trận cạnh tranh BCG Xây dựng kinh lực Tính điểm hòa vốn (BEP) X ây dựng chính sách bán hàng ( Chính sách giá , KM, Hậu mãi ….) Kế hoạch tiêu thụ : s ản lượng , g iá bán Sản lực Tính năng lực sản xuất Cải tiến quy trình sản xuất Tính giá thành kế hoạch Ứng lực – Kế hoạch thu mua Tài lực – C ân đối dòng tiền Dòng tiền : KRI và c hiết khấu dòng tiên (DCF/FCF) Định biên nhân sự -> đào tạo & phát triển nguồn nhân lực .

HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO:

HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO

Simulated NPV:

Simulated NPV

CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG:

CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG

PowerPoint Presentation:

Simulated net cashflow

Mô hình hợp nhất kinh doanh trực tuyến:

M ô hình hợp nhất kinh doanh trực tuyến Tổng Công Ty Chi nhánh 01 Ex: HCM Chi nhánh 02 Ex: BD Chi Nhánh 03 Ex: Đà Nẵng Chi nhánh n n n TTKD 01001 TTKD 02001 TTKD 03001 TTKD nnyxx TTKD ….. TTKD 02xxxn TTKD 01002

4. Giới thiệu về Công Ty BMI:

4. Giới thiệu về Công Ty BMI Từ 2006, BMI là đại diện thương mại đặc quyền của MSC: Phân phối và triển khai hệ thống BizForceOne ® tại Viêt N am. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai các hệ thống ES ( ERP/ERM, CRM, SCM….) cho hơn 100 doanh nghiệp với hơn 10 ngành công nghiệp và nhiều loại hình quy mô . Với hơn 30 chuyên gia chuyên trong lĩnh vực triển khai các hệ thống ES và hệ thống các chuyên gia BFO của MSC tại Singapore , USA… khi dự án có nhu cầu . Nhiệm vụ - Gia tăng giá trị doanh nghiệp . Tầm nhìn – Hỗ trợ để doanh nghiệp đứng đầu . Giá trị cốt lõi - Cung cấp hệ thống quản lý phù hợp dựa trên nền tảng tri thức thế giới và đạo đức nghề nghiệp với hành trang là công nghệ tiên tiến và tiện ích để gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Hệ thống Partner tại Việt Nam:

Hệ thống Partner tại Việt Nam BMI (Exclusive Partner) EQ BLC Softtech Softline L & A DTL CQM …

Khách hàng sử dụng BFO:

Khách hàng sử dụng BFO CASUMINA ( Ngành cao su hóa chất ) Áp dụng : >10 phân hệ quản trị BFO cho 8 xí nghiệp và hơn 5 điểm bán lẻ . Số lượng người dùng >200. TTA GROUP ( Ngành Gas, xăng dầu , dịch vụ KCN). Áp dụng : 12 phân hệ quản trị BFO cho 3 công ty con bao gồm hơn 10 chi nhánh trên toàn quốc . Số lượng người dùng >100. PHUONG NGA ( Ngành thương mại ) Áp dụng : 5 phân hệ quản trị BFO cho 02 công ty con bao gồm > 10 điểm bán lẻ . Số lượng người dùng : >50. HOÀNG HÀ Int’l ( Ngành Forwarding) Áp dụng : cho 02 chi nhánh . Số lượng người dùng : >50. My An ( Ngành sản xuất ) Áp dụng : 7 phân hệ quản trị BFO. Số lượng người dùng : >20.

Phương pháp triển khai bestfit:

Phương pháp triển khai bestfit Cơ sở : Dựa vào ISO -> BSC (Strategy map) để xác định qui trình -> Xây dựng KPI/KRI -> để tin học hóa / số hóa hay BFO hóa hệ thống quản trị . Phương pháp : PP luận Bestfit gồm 5 bước : Chẩn đoán : xác định phạm vi, yêu cầu và hiện trạng T hiết kế : Xây dựng qui trình nghiệp vụ Xây dựng : Xây dựng tài liệu MIS, tham số BFO + đặc tả thêm Tái định cư : Chuyển đổi số liệu Sử dụng / vận hành : Đào tạo - sử dụng và hỗ trợ Chuyển giao công nghệ BFO để khách hàng có thể tự vận hành v à phát triển hệ sinh thái quản trị của mình theo công đồng .

Phương pháp luận triển khai BestFit:

Phương pháp luận triển khai BestFit

Phương thức chuyển giao công nghệ nguồn:

Phương thức chuyển giao công nghệ nguồn

Ví dụ về tính cộng đồng các hệ sinh thái :

Ví dụ về tính cộng đồng các hệ sinh thái

Rough Schedule for a TPS Thời biểu Sơ Lược Triển Khai Hệ Sinh Thái QT:

Rough Schedule for a TPS Thời biểu Sơ Lược Triển Khai Hệ Sinh Thái QT Refine Validate Communicate Measure targets Establish Perf . Targets Define KPI/KRI Define MIS Strategic Linkage Define Critical Objectives ( Mission, Vision, Core value) Confirm Strategic Archtecture 12 to 16 weeks integrated with BFO Interview Executives workshop workshop workshop On-going NOTE: TPS has been integrated with BFO System

PowerPoint Presentation:

Key Components of The TPS Tha ̀nh phần chủ yếu của HST Quản trị Vision (Mission Statement) Longer-term direction of where the company aspires to be, how and on what basis to compete. The Vision will form the “Blue Print” for strategy formulation. Strategy Plan, patterns of actions, and overall competitive themes that create and sustain competitive advantage. KPIs and KRIs What needs to happen to execute strategy successfully. Key Performance Indicators (KPIs ) must be: Actionable with clear Targets Associated with Business Decisions Specific Measurable Enterprise Vision Strategy KPIs/KRIs Measures Measures A unit of information, financial or non-financial, that provides meaningful feedback to strategy execution and success towards the achievement of the Key Performance Indicators Scorecard Perspectives The four perspectives along which value is created for the enterprise plus TQM (Lean sigma, lean SCM, Kaizen, Fmea …) OBSC, PBSC, TQM, TM, MIS

PowerPoint Presentation:

Corporate Performance Management “ One accurate Measurement is worth more than a thousand expert opinions ” - Admiral Grace Hopper THANK YOU!

authorStream Live Help