Enhance Enterprise Value by BFO Operation System V8

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

“Hệ sinh thái quản trị” :

“ Hệ sinh thái quản trị ” BFO VN - People creates value ! By Thomas Tanda Ứ ng dụng bảng cân bằng điểm năng suất toàn diện TPS (Total Performance Scorecard) với “ Hệ điều hành doanh nghiệp ” BizForceOne ® !

Agenda - Chương Trình:

Agenda - Chương Trình Giới thiệu về hệ sinh thái quản trị Mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại theo BSC của Kaplan; Triết lý q uản trị “ 3 dòng chảy ” của BizForceOne ® ; Mô phỏng kịch bản kinh doanh trong hệ sinh thái ; Bảng tin điện tử trực quan sinh động –BFO.

1. GIỚI THIỆU VỀ BIZFORCEONE® (BFO):

1. GIỚI THIỆU VỀ BIZFORCEONE ® (BFO) Được Mega Solution Center LLC, USA phát triển từ năm 2000 trên nền tảng Hệ thống Tích H ợp Thông Tin Quản T rị Doanh Nghiệp (Integrated management System/Enterprise System). BizForceOne ® là hệ điều hành doanh nghiệp giúp các tổ chức hiện thực hóa nhiệm vụ - chiến lược của mình một cách trực quan sinh động theo triết lý 3 dòng chảy (*) . BFO gồm có các phiên bản sau : BFO version 2–run on Window + SQL server: Smartclient BFO version 3–run on Window + SQL server : webtop BFO version 4,5,6–run on Window + SQL/Oracle: Webtop BFO version 7–run on Window + SQL/Oracle : Web+webtop BFO version 8–run on Window + SQL/Oracle: Web (HTML5) + webtop

PowerPoint Presentation:

Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO): Điều lệ tổ chức Qui chế DN Các công cụ đo lường năng suất KPIs/KRI theo phương pháp : Lean sigma, JIT, BCG … TQM Các công cụ quản lý / kiểm soát qui trình / thủ tục : ERP, CRM, SCM MISSION Công ty tồn tại? CORE VALUES Cái gì là quan trong với công ty? VISION Công ty muốn trở thành? STRATEGY Kế hoạch thực hiện công ty STRATEGY MAP Bản dịch của chiến lược KRI (OBSC) and KPI (TQM) Thước đo và sự tập trung PBSC -TARGETS AND INITIATIVES ( Regulation, Policy) Công ty và các bộ phận cần gì để thực hiện Talent Management (Workflow, process, SOP) Từng cá nhân cần làm với các qui trình , thủ tục … Các kết quả chiến lược ( đầu ra ) Hài lòng của nhà đầu tư Thỏa mãn khách hàng Các quy trình năng suất & hiệu quả Động lực 3.0 và lao động sẵn sàng 2. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

PowerPoint Presentation:

BẢNG CÂN BẰNG CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ - BALANCED SCORECARD (BSC) Robert S . Kaplan cha đẻ mô hình Balanced Scorecard The philosophy of the three components is simple: You can’t manage (third component) what you can’t measure (second component) You can’t measure what you can’t describe (first component)

PowerPoint Presentation:

TRIỂN KHAI BSC TRONG BFO

PowerPoint Presentation:

XÂY DỰNG KPI – BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC Giá cả Chất lượng Khả năng Đối tác Tính năng Dịch vụ Thương hiệu chọn lọc Quy trình Quản lý Hoạt động Các Quy trình chọn lựa NCC, sản xuất , chuyển giao SP/DV+ Rui ro Quy trình Quản lý Khách hàng Các Quy trình gia tăng Giá trị Khách hàng Quy trình Đổi mới Các Quy trình tạo sản phẩm & Dịch vụ mới Quy định và Quy trình X ã hội Các Quy trình cải thiện công đồng & môi trường Thuộc tính của Sản phẩm/Dịch vụ Mối quan hệ Giá trị chào đến Khách hàng Cải tiến cấu trúc chi phí Gia tăng giá trị Khách hàng Tăng hiệu quả sử dụng tài sản Mở rộng cơ hội tăng Doanh thu Giá trị Doanh Nghiệp Chiến lược năng suất Chiến lược tăng trưởng Vốn Nhân lực Kỹ năng Đào tạo Kiến thức Vốn Thông tin Hệ thống Cơ sở dữ liệu Mạng Vốn Tổ chức Văn hóa Tính lãnh đạo kết nối Đồng đội Chiến lược họ công việc TẠO KẾT NỐI Chiến lược CNTT Chương trình thay đổi tổ chức TẠO SỰ SẴN SÀNG Hình ảnh Phạm vi Khách hàng Phạm vi Tài chính Phạm vi Quy trình Phạm vi Học hỏi & Phát triển

PowerPoint Presentation:

KPIs ON BFO

STRATEGY MAP IMPLEMENTED ON BFO:

STRATEGY MAP IMPLEMENTED ON BFO

PowerPoint Presentation:

3. TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ 3 DÒNG CHẢY ĐỂ CÂN BẰNG ĐỘNG CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ

DÒNG HÀNG (SCM):

DÒNG HÀNG (SCM) Tổng hòa quan hệ của 05 NGUỒN LỰC gồm :

DÒNG TIỀN (FCM): XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI DOANH NGHIỆP:

DÒNG TIỀN (FCM): XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI DOANH NGHIỆP Thị trường lao động ; Thị trường hàng hóa ( Từ dòng hàng chuyển qua); Thị trường tài chánh ; Thị trường ngoại hối . -> Xác định chiết khấu dòng tiền (DCF) -> Xác định giá trị nội tại doanh nghiệp . Cân bằng 04 thị trường gồm :

PowerPoint Presentation:

Cân bằng động các chỉ tiêu KRIs & KPIs Tổng hòa quan hệ của 5 nguồn lực (BCG). C ân bằng 4 thị trường ( Xác định DCF) . Nguồn tài nguyên của doanh nghiệp QUẢN TRỊ DÒNG HÀNG VÀ DÒNG TIỀN

PowerPoint Presentation:

QUẢN TRỊ DÒNG NGƯỜI (HR Capital) Xây dựng dòng chảy công việc cho từng bộ phận ; Thiết lập năng lực nhân viên (Core competancy ); Xây dựng tiêu chí & đánh giá nhân lực ; Xây dựng qui trình , qui chế lao động – tiền lương .

ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY:

ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

BFO BUSINESS LOGICS SCHEMA:

BFO BUSINESS LOGICS SCHEMA

4. MÔ PHỎNG KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP.:

4. MÔ PHỎNG KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP.

MÔ PHỎNG KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP:

MÔ PHỎNG KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP Dòng hàng (Supply chain managemet ) Dự báo và p hân tích thị lực mô hình ma trận cạnh tranh BCG Xây dựng kinh lực Tính điểm hòa vốn (BEP) X ây dựng chính sách bán hàng ( Chính sách giá , KM, Hậu mãi ….) Kế hoạch tiêu thụ : s ản lượng , g iá bán Sản lực Tính năng lực sản xuất Cải tiến quy trình sản xuất Tính giá thành kế hoạch Ứng lực – Kế hoạch thu mua Tài lực – C ân đối dòng tiền Dòng tiền : KRI và c hiết khấu dòng tiên (DCF) Định biên nhân sự -> đào tạo & phát triển nguồn nhân lực .

HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO:

HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO

TRANSLATES STRATEGY INTO ACTIONS :

TRANSLATES STRATEGY INTO ACTIONS Increase NOPAT Improve Capital allocation Increase GOP Decrease Operations Expenses Capital Deployment Cost of Capital Increase Revenue Decrease Mfg costs Reduce Selling costs Reduce Distribution costs Increase price Increase volume Increase mix Improve processes Reduce input costs Improve utilization Increase productivity Optimize staffing Optimize schedule Optimize physical Alternative distribution Improve AP / AR Reduce inventory Improve portfolio Profit driven marketing efforts Proactive production planning Optimal production processes Optimal capacity utilization Focus on profit accounts Improved inv. flow, visibility Improved carrier management Higher quality cust. service Improve supply chain visibility Improve capital stewardship IMPROVE NEV LEVERS IMPACTS

5. BẢNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG CỦA BFO:

5. BẢNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG CỦA BFO MRP – 65x MRPII-75x (+CRP) E RP – 90x (+Finance) ES – 2000 (+ERM/MIS) DIS– 2010 (BI)

1. GIỚI THIỆU VỀ BIZFORCEONE® (BFO):

1. GIỚI THIỆU VỀ BIZFORCEONE ® (BFO) Được Mega Solution Center LLC, USA phát triển từ năm 2000 trên nền tảng Hệ thống Tích H ợp Thông Tin Quản T rị Doanh Nghiệp (Integrated management System/Enterprise System). BizForceOne ® là hệ điều hành doanh nghiệp giúp các tổ chức hiện thực hóa nhiệm vụ - chiến lược của mình một cách trực quan sinh động theo triết lý 3 dòng chảy (*) . BFO gồm có các phiên bản sau : BFO version 2–run on Window + SQL server: Smartclient BFO version 3–run on Window + SQL server : webtop BFO version 4,5,6–run on Window + SQL/Oracle: Webtop BFO version 7–run on Window + SQL/Oracle : Web+webtop BFO version 8–run on Window + SQL/Oracle: Web (HTML5) + webtop

TÍNH NĂNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BFO:

TÍNH NĂNG CỦA H Ệ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BFO Tính tiên tiến - tiện ích nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời (online) để hỗ trợ ra quyết định . Tích hợp các triết lý quản trị tiên tiến (dashboard, KPI/KRI, BSC, BPI) để đáp ứng và tuân thủ các chuẩn mực . Tính hệ thống để giúp doanh nghiệp tái cơ cấu hay cải thiện kinh doanh theo hướng : “ chuẩn mực + linh hoạt + đồng bộ ” Tính an toàn và bảo mật với công nghệ hiện đại (ISO27001, hệ thống báo cáo thông minh: Pivot, dashboard, Bulletin). Chuyển giao công nghệ nguồn -> nhằm đáp ứng tính mở rộng và công đồng ( google , youtube , facebook , BFO…) Hiệu quả đầu tư : tính quốc tế như đa ngôn ngữ , đa tiền tệ , nhưng phải thuần Việt …

THÁP QUẢN TRỊ:

THÁP QUẢN TRỊ

Ứng dụng BFO-triết lý 3 dòng chảy cho đất xanh:

Ứng dụng BFO- triết lý 3 dòng chảy cho đất xanh Core business ( SBU) Dòng hàng Dòng tiền Dòng người Sàn giao dịch bất động sản – Offline và online Quản lý SP/DV như thuê và mua bán bất động sản Cân đối dòng tiền tự hoạt động môi giới và tự doanh … bao gốm chi phí nhân , phải thu , phải chi, dự thu và dự chi … Chính sách – chế độ cho các qui trình quản lý thông tin từ nhà đầu tư , khách hàng đến nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đề ra Phát triển đô thị (Property development) Quản lý thiết kế - dự án và chiến lược thị trường Các kịch bản kinh doanh để tính chiết khấu dòng tiền (DCF) Quản lý qui trình theo ISO 27001 về an toàn thông tin và các qui trình về dự báo và cảnh báo Xây dựng công trình Quản lý dự án , sản xuất Quản lý dòng tiền dự toán ( Cashflow projection) Qui trình quản lý từ nhà đầu tư , thầu phụ , khách hàng và nhân viên hay người lao động cũng như các qui trình quản lý vể hoạt động (Operation management process) Tổng hợp (Consolidate) dòng hàng , dòng tiền và dòng người về 3 SBU để hỗ trợ ra quyết định chính xác – kịp thời .

PowerPoint Presentation:

Corporate Performance Management “ One accurate Measurement is worth more than a thousand expert opinions ” - Admiral Grace Hopper Thank you !

authorStream Live Help