Nhan thuc ve he sinh thai quan tri TPS v5

Views:
 
     
 

Presentation Description

Nhan thuc ve he sinh thai quan tri TPS v5

Comments

Presentation Transcript

Nhận thức về hệ sinh thái quản trị TPS (Total Performace Scorecard) BMI Company Date: March, 2012 Thomas TanDa– BizForceOne Country Manager:

1 Nhận thức về hệ sinh thái quản trị TPS (Total Performace Scorecard) BMI Company Date: March, 2012 Thomas TanDa – BizForceOne Country Manager

Agenda Chương Trình:

2 Agenda Chương Trình Lịch sử hình thành hệ sinh thái quản trị (TPS); Hệ sinh thái quản trị TPS; Văn hóa doanh nghiệp hay môi trường sinh thái trong hệ sinh thái TPS ; Quản lý tài năng trong hệ sinh thái quản trị TPS; Thẻ điểm cá nhân (PBSC) trong hệ sinh thái quản trị TPS; Organizational balanced scorecard ( obsc ); Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong hệ sinh thái quản trị TPS; Mô phỏng kịch bản kinh doanh trong hệ sinh thái quản trị TPS. Các bước thực hiện hệ sinh thái quản trị TPS.

Lịch sử hình thành hệ sinh thái quản trị - TPS:

Lịch sử hình thành hệ sinh thái quản trị - TPS Năm 1992: Robert Kapland, GS đại học Havard, Hoa kỳ cho ra đời " Hệ thống đo lường năng suất DN - Performance Measurement System ” sau khi hệ thống ISO (ra đời 1935) có nhiều lạc hậu và hình thức giấy tờ… không đủ để đánh giá Doanh Nghiệp theo các tiêu chuẩn (KPI). Năm 1996: David Norton (CEO của KPMG) và Robert Kapland kết hợp cho ra đời “Thẻ điểm cân bằng – Balanced Scorecard ” hay còn tạm dịch là "Bảng cân đối chỉ tiêu quản trị" sau khi cải tiến PMS của Kapland với “Bản đồ chiến lược -Strategy Map” và áp dụng cho 60% các Doanh Nghiệp trong nhóm Fortune 500. Năm 2000: Norton Kapland được trao giải thưởng Norbell Kinh tế vì học thuyết này và nó trở thành công cụ cho nhiều Doanh Nghiệp lớn đến 90% trong Fortune 500 để tính giá trị doanh nghiệp (Company valuation by MCKinsey) hay cho các nhà đầu tư (thành phần quan trọng trong phân tích DD - Due Di l ligence ). Đến 2010: BSC và MC Kinsey Company hoàn thành “ Bảng đo lường năng suất toàn diện Total Performance Scorecard -TPS ” hay còn gọi là “ Hệ sinh thái quản trị TPS ” bằng cách mở rộng thêm: Personal BSC, Improving Developing Learning, Talent management và Total Quality Manament - TQM. 3

THÁP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHO HỆ SINH THÁI TPS:

THÁP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHO HỆ SINH THÁI TPS

Hệ sinh thái quản trị TPS (Total Performance Scorecard):

Hệ sinh thái quản trị TPS ( Total Performance Scorecard) Sản phẩm / dịch vụ cạnh tranh trên thị trường ( Dòng hàng ) Giá trị cốt lõi trong hệ sinh thái quản trị ( Dòng người ) Giá trị đo lường KPI/KRI mà tổ chức đạt được ( Dòng tiền ) Môi trường sinh thái học tập & phát triển / văn hóa DN Khả năng sinh tồn

1. Văn hóa doanh nghiệp hay môi trường sinh thái trong hệ sinh thái TPS :

1 . Văn hóa doanh nghiệp hay môi trường sinh thái trong hệ sinh thái TPS 6

Sơ Đồ tháp của văn hóa doanh nghiệp:

MISSION Công ty tồn tại? CORE VALUES Cái gì là quan trong với công ty? VISION Công ty muốn trở thành? STRATEGY Kế hoạch thực hiện công ty STRATEGY MAP Bản dịch của chiến lược KRI (OBSC) and KPI (TQM) Thước đo và sự tập trung PBSC with TARGETS AND INITIATIVES (KPI, Policy…) Công ty và các bộ phận cần gì để thực hiện Talent Management (Workflow, process, SOP) Từng cá nhân cần làm với các qui trình , thủ tục … Các kết quả chiến lược ( đầu ra ) Hài lòng của nhà đầu tư Thỏa mãn khách hàng Các quy trình năng suất & hiệu quả Động lực 3.0 và lao động sẵn sàng Sơ Đồ tháp của văn hóa doanh nghiệp

Vd: Workflows, process, SOP được chuẩn hóa trong hstqt:

Vd : Workflows, process, SOP được chuẩn hóa trong hstqt

BẢNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG, BBS HAY PORTAL (FRONT OFFICE):

BẢNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG , BBS HAY PORTAL (FRONT OFFICE) MRP – 65x MRPII-75x (+CRP) E RP – 90x (+Finance) ES – 2000 (+ERM/MIS) DIS– 2010 (BI)

PowerPoint Presentation:

T hảo luận về văn hóa doanh nghiệp

2. Quản lý tài năng trong hệ sinh thái quản trị TPS:

2 . Quản lý tài năng trong hệ sinh thái quản trị TPS

PowerPoint Presentation:

Từ sơ đồ tổ chức -> định biên nhân sự

Từ Taylor -> Maslow (2.0) -> Động lực 3.0:

Từ Taylor -> Maslow (2.0) -> Động lực 3.0

PowerPoint Presentation:

T hảo luận về quản lý tài năng

3. Thẻ điểm cá nhân (PBSC) trong hệ sinh thái quản trị TPS (Quân bình 4T):

3. Thẻ điểm cá nhân (PBSC) trong hệ sinh thái quản trị TPS ( Quân bình 4T) Internal ( Thần T hái hay t inh thần và thể chất ) - thể chất và trạng thái tinh thần của một cá nhân External ( Tình cảm – quan hệ xã hội ) – quan hệ với gia đình , bạn bè , cấp trên , đồng nghiệp và những người khác Learning and development ( Tri thức và sự nghiệp ) – các kỹ năng , kiến thức và phát triển sự nghiệp Financial ( T ài bạc ) – sự ổn định về tài chính . TÂM = Financial ( Tiền bạc ) + Internal ( Thần thái – t inh thần & thể chất ) TẦM = External ( Tình cảm ) + Learning and Development (tri thức và sự nghiệp ) CĂN ( Tài ) = Financial ( Tiền ) + Learning and Development (tri thức và sự nghiệp ) CỐT ( Đức ) = External ( Tình cảm & q uan h ệ xã h ội )+ Internal ( Thần thái / nhân )

Cơ cấu PBSC:

Cơ cấu PBSC Sứ mệnh cá nhân Tầm nhìn cá nhân Các vai trò chính của các nhân Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công cá nhân Mục tiêu cá nhân Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả Những hành động tự hòa thiện cá nhân Tôi là ai? Tôi đang đi đến đâu? Những loại quan hệ nào tôi muốn có với mọi người? Những yếu tố nào làm cho tôi độc đáo? Tôi muốn đạt được điều gì? Làm sao tôi đo lường được các kết quả của mình? Tôi muốn đạt mục tiêu bằng cách nào?

PBSC hiện thưc hóa hoài bão :

PBSC h iện thưc hóa hoài bão Sứ mệnh cá nhân Tầm nhìn cá nhân Các vai trò chính của các nhân Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công cá nhân Mục tiêu cá nhân Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả Những hành động tự hòa thiện cá nhân - Nhắc nhở từ những sự kiện nhỏ nhất: lịch làm việc, gặp khách hàng, thi, đón con, khám sức khoẻ… - Đánh giá và chuẩn đoán khuynh hướng trong tương lai: sức khoẻ, dòng tiền tài chính của gia đình cá nhân,theo các khoản đầu tư, chia sẻ các sự kiện với các thành viên, bạn bè …

People BSC in BFO:

People BSC in BFO

People Calendar in BFO:

People Calendar in BFO

PowerPoint Presentation:

T hảo luận về thẻ điểm cá nhân (PBSC)

4. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong hệ sinh thái quản trị TPS:

4 . Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong hệ sinh thái quản trị TPS 23 TQM (Total Quality Management): là phương pháp quản lý của một tổ chức-doanh nghiệp , định hướng vào chất lượng dựa trên sự tham ra của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự cải tiến không ngừng của chất lượng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty cũng như tham ra vào lợi ích cho xã hội.

Các bước thực hiện quản lý chất lượng đồng bộ:

Các bước thực hiện quản lý chất lượng đồng bộ 24 Am hiểu về chất lượng Cam kết và lãnh đạo Tổ chức chất lượng Đo lường chất lượng Giá của chất lượng Hoạch định chất lượng Thiết kế chất lượng Hệ thống thiết kế và nội dung Hệ thống tư liệu đánh giá Công cụ kỹ thuật để đạt chất lượng Một vài kỹ thuật bổ sung khi thiết kế,duy trì và thực hiện giá thành Thay đổi nhận thức nhờ vào nhóm chất lượng Truyền thống về chất lượng Đào tạo về chất lượng Thực hiện TQM

Mối quan hệ giữa ISO 9000 và TQM :

Mối quan hệ giữa ISO 9000 và TQM 25 ISO 9000 TQM Phương pháp quản lý « Từ trên xuống» Phương pháp quản lý « Từ dưới lên» Dựa vào hệ thống văn bản trên cơ sở các hợp đồng và quy tắc đề ra Thường coi hợp đồng chỉ là hình thức bên ngoài mà quan tâm nhiều tới yếu tố chủ quan. Đảm bảo chất lượng trên quan điểm người tiêu dùng Đảm bảo chất lượng trên quan điểm của người sản xuất. Được coi như "giấy thông hành" để đi tới chứng nhận chất lượng. Giúp tăng cường cạnh tranh có lãi bằng mọi hoạt động trong toàn doanh nghiệp với sự giáo dục đào tạo thường xuyên. Cố gắng thiết lập mức chất lượng sau đó duy trì chúng Không ngừng cố gắng cải tiến chất lượng sản phẩm Xác định rõ trách nhiệm về quản lý về đảm bảo chất lượng việc thực hiện và đánh giá chúng Không xác định các thủ tục nhưng khuyến khích từng hãng tự phát triển chúng để thúc đẩy điều khiển chất lượng tổng hợp

PowerPoint Presentation:

T hảo luận về quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

PowerPoint Presentation:

5 . Thẻ điểm cân bằng của doanh nghiệp - ORGANIZATIONAL BALANCED SCORECARD (OBSC) Robert S . Kaplan cha đẻ mô hình Balanced Scorecard The philosophy of the three components is simple: You can’t manage (third component) what you can’t measure (second component) You can’t measure what you can’t describe (first component)

PowerPoint Presentation:

TRIỂN KHAI BSC TRONG BFO

PowerPoint Presentation:

XÂY DỰNG KPI – BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC Giá cả Chất lượng Khả năng Đối tác Tính năng Dịch vụ Thương hiệu chọn lọc Quy trình Quản lý Hoạt động Các Quy trình chọn lựa NCC, sản xuất , chuyển giao SP/DV+ Rui ro Quy trình Quản lý Khách hàng Các Quy trình gia tăng Giá trị Khách hàng Quy trình Đổi mới Các Quy trình tạo sản phẩm & Dịch vụ mới Quy định và Quy trình X ã hội Các Quy trình cải thiện công đồng & môi trường Thuộc tính của Sản phẩm/Dịch vụ Mối quan hệ Giá trị chào đến Khách hàng Cải tiến cấu trúc chi phí Gia tăng giá trị Khách hàng Tăng hiệu quả sử dụng tài sản Mở rộng cơ hội tăng Doanh thu Giá trị Doanh Nghiệp Chiến lược năng suất Chiến lược tăng trưởng Vốn Nhân lực Kỹ năng Đào tạo Kiến thức Vốn Thông tin Hệ thống Cơ sở dữ liệu Mạng Vốn Tổ chức Văn hóa Tính lãnh đạo kết nối Đồng đội Chiến lược họ công việc TẠO KẾT NỐI Chiến lược CNTT Chương trình thay đổi tổ chức TẠO SỰ SẴN SÀNG Hình ảnh Phạm vi Khách hàng Phạm vi Tài chính Phạm vi Quy trình Phạm vi Học hỏi & Phát triển

PowerPoint Presentation:

KPIs ON BFO

STRATEGY MAP IMPLEMENTED ON BFO:

STRATEGY MAP IMPLEMENTED ON BFO

PowerPoint Presentation:

T hảo luận về thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp (OBSC)

PowerPoint Presentation:

TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ 3 DÒNG CHẢY ĐỂ CÂN BẰNG ĐỘNG TRONG HỆ SINH THÁI QT

MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH TRONG HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ TPS:

MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH TRONG HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ TPS

Simulated NPV:

Simulated NPV

HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO:

HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO

CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG:

CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG

PowerPoint Presentation:

Simulated net cashflow

Rough Schedule for a TPS Thời biểu Sơ Lược Triển Khai Hệ Sinh Thái QT:

Rough Schedule for a TPS Thời biểu Sơ Lược Triển Khai Hệ Sinh Thái QT Xây dựng Văn hóa DN t ừ nối kết Mission , Vision, Core value đến qui chế , Chính sách … Xây dựng Thẻ điểm cân bằng OBSC, Và TQM Xây dựng chỉ tiêu n ăng suất c hất lượng PI/KPI /KRI Số hóa H.thống MIS (ERP ERM Hay ES) Xây dựng H.Thống MIS Xây dựng hệ thống ISO 12 to 16 weeks integrated with BFO Interview Executives workshop workshop workshop On-going NOTE: TPS has been integrated with BFO System

Các cấp bậc của hệ thống TPS:

Các cấp bậc của hệ thống TPS 1. Level 1 : Xây dựng hệ thống ISO + nhận thức về hệ thống quản lý + xây dựng ISO 2. Level 2 : Xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS ) + Xây dựng mối quan hệ giữa các bộ phận / phòng ban + X ây dựng qui trình + X ây dựng báo cáo quản trị 3. Level 3 : Số hóa ( đ iện toán hóa ) hệ thống quản lý MIS + T ổ chức triển khai hệ thống quản lý (ERP/ERM/ES) có hệ sinh thái như hệ điều hành doanh nghiệp BFO (hay hệ sinh thái nguồn mở OpenERP , SAP ) 4. Level 4 : Xây dựng hệ thống năng suất chất lượng (KPI ) + Từ hệ thống MIS -> Xây dựng bảng năng suất (KPI/KI/KRI) + Sử dụng BI như data warehouse, datamining để hiển thị trực quan sinh động các KPI bằng biểu đồ (Dashboard) hay BIV 5. Level 5 : Xây dựng thẻ điểm cân bằng PBSC, BSC và TQM: + Liên kết với chiến lược , theo bản đồ chiến lược (Strategy map ) + Định biên nhân sự và đánh giá nguồn nhân lực (PBSC) 6. Level 6: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và k ết nối với tầm nhìn , mision , core value + Review lại văn hóa doanh nghiệp ( chính sách , chế độ , qui chế , dòng chảy , qui trình )

PowerPoint Presentation:

Key Components of The TPS Tha ̀nh phần chủ yếu của HST Quản trị Vision (Mission Statement) Longer-term direction of where the company aspires to be, how and on what basis to compete. The Vision will form the “Blue Print” for strategy formulation. Strategy Plan, patterns of actions, and overall competitive themes that create and sustain competitive advantage. KPIs and KRIs What needs to happen to execute strategy successfully. Key Performance Indicators (KPIs ) must be: Actionable with clear Targets Associated with Business Decisions Specific Measurable Enterprise Vision Strategy KPIs/KRIs Measures Measures A unit of information, financial or non-financial, that provides meaningful feedback to strategy execution and success towards the achievement of the Key Performance Indicators Scorecard Perspectives The four perspectives along which value is created for the enterprise plus TQM (Lean sigma, lean SCM, Kaizen, Fmea …) OBSC, PBSC, TQM, TM, MIS

PowerPoint Presentation:

Corporate Performance Management “ One accurate Measurement is worth more than a thousand expert opinions ” - Admiral Grace Hopper

authorStream Live Help