2 - Βασικές έννοιες πληροφορικής

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Βασικές έννοιες πληροφορικής Διδάσκοντες: Ιωάννης Παπουτσής, Καθηγητής Θεόδωρος Κοτσιλιέρης , Επ . Καθηγητής

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Τεχνολογίες διαδικτύου Δίκτυα και πρωτόκολλα επικ o ινωνιών Web 2.0 Semantic Web ( Σημασιολογικός ιστός ) Διαδικτυακές πύλες Ενδοδίκτυα & Εξωδίκτυα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 2

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Τεχνολογίες διαδικτύου Δίκτυα επικοινωνιών Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 3

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Τεχνολογίες διαδικτύου Πρωτόκολλα επικοινωνιών Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 4 Το μοντέλο αναφοράς του Πρωτοκόλλου Ελέγχου Mετάδοσης /Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (TCP/IP ) και τα τέσσερα επίπεδά του

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Τεχνολογίες διαδικτύου Ο παγκόσμιος ι στός HTML (Γλώσσα Σημείωσης Υπερ -Κειμένου): Μορφοποιεί έγγραφα για παρουσίαση στον Ιστό Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερ -Κειμένου (HTTP): Πρότυπο επικοινωνιών για τη μεταφορά ιστοσελίδων Ενιαίος εντοπιστής πόρων (URL): Διεύθυνση σελίδων στον Ιστό π.χ. http :// www.teipel.gr Διακομιστής Ιστού Λογισμικό για τον εντοπισμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 5

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Τεχνολογίες διαδικτύου Ιστός 2.0 Δεύτερη γενιά αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο και επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να δημιουργούν νέες υπηρεσίες στο δίκτυο Ιστολόγια ( Blogs ) : Χρονολογικές, ανεπίσημες τοποθεσίες Ιστού που δημιουργούνται από άτομα που χρησιμοποιούν εύχρηστα εργαλεία δημοσίευσης στον Ιστό RSS : Πρακτορεύει το περιεχόμενο τοποθεσιών του Ιστού ώστε να μπορεί να παρέχεται σε άλλα περιβάλλοντα ή να το δει αργότερα ο χρήστης Wikis : Συνεργατικές τοποθεσίες Ιστού, όπου οι επισκέπτες μπορούν να προσθέτουν, να διαγράφουν ή να τροποποιούν το περιεχόμενό τους Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 6

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Σημασιολογικός ιστός Αποτελεί εξέλιξη του ιστού όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ( Syntactic Web). Απώτερος στόχος του είναι: η βελτιωμένη αναζήτηση, η εκτέλεση σύνθετων διεργασιών και η εξατομίκευση της πληροφορίας σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη . Εμπνευστής του είναι ο Tim Berners Lee που υπήρξε και ο εφευρέτης του σημερινού Web το 1989 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 7

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Διαδικτυακές πύλες Διαδικτυακός τόπος = μονόδρομη πληροφόρηση Διαδικτυακή πύλη = ψηφιακή αλληλεπίδραση Μια διαδικτυακή πύλη παρέχει δυνατότητα: Ανταλλαγής υλικού Ανταλλαγής απόψεων Χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών Πληροφόρησης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 8

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Τεχνολογίες διαδικτύου Ενδοδίκτυα και Εξωδίκτυα Ενδοδίκτυα Χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υποδομή δικτύου με τα πρότυπα λογισμικού συνδεσιμότητας που αναπτύχθηκαν για τον Ιστό Επιτρέπουν τη δημιουργία εφαρμογών δικτύου που μπορούν να λειτουργούν σε πολλά είδη υπολογιστών Προστατεύονται με αντιπυρικές ζώνες ( firewalls ) Εξωδίκτυα Επιτρέπουν σε εξουσιοδοτημένους προμηθευτές και πελάτες την πρόσβαση σε ένα εσωτερικό ενδοδίκτυο Χρησιμοποιούνται για συνεργασία Προστατεύονται επίσης με αντιπυρικές ζώνες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 9

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Διαλειτουργικότητα Σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων ορίζεται ως η δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης πληροφοριών και δεδομένων με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφορετικών οργανισμών αλλά και υπηρεσιών του ίδιου οργανισμού. Σε τεχνικό επίπεδο αφορά στην ύπαρξη ανοιχτών, προκαθορισμών - προτυποποιηµένων δομών δεδομένων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Η επίτευξη της διαλειτουργικότητας διέπεται από το ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας η-Διακυβέρνησης. Αυτό περιγράφει: όλες τις τεχνικές προδιαγραφές τους τρόπους αποθήκευσης, μεταφοράς και παρουσίασης δεδομένων. Κάθε νέο πληροφοριακό σύστημα που υλοποιείται στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να είναι συμβατό με το Ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας , συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αποφυγή της δαπανηρής αναπαραγωγής λογισμικού μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 10

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Ανοικτά Πρότυπα (1/3) Είναι πρότυπα διαθέσιμα στο κοινό Αναπτύσσονται (ή εγκρίνονται) και συντηρούνται μέσω συνεργατικής και ομόφωνης διαδικασίας Διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ετερογενών προϊόντων και συστημάτων και αποσκοπούν στην ευρεία αποδοχή του. Απαντώνται στο λογισμικό, υλικό, τύπους αρχείων, πρωτόκολλα επικοινωνίας. Παραδείγματα αποτελούν η γλώσσα HTML, το ανοικτών προτύπων υλικό όπως USB, PCI, ISA, AGP, τα αρχεία XML, PDF, SVG, ODF κλπ . Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 11

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Ανοικτά Πρότυπα (2/3) Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν ένα «ανοικτό» πρότυπο είναι τα ακόλουθα: Να έχει υιοθετηθεί από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό Η εξέλιξή διέπεται από ανοιχτή διαβούλευση και λήψη αποφάσεων (σε όλους τους ενδιαφερομένους φορείς – δηλ. οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με συμφωνία ή πλειοψηφικά κλπ.). Το πρότυπο πρέπει να έχει δημοσιευθεί και το πλήρες τεύχος των προδιαγραφών να είναι διαθέσιμο ελεύθερα ή με κάποιο συμβολικό κόστος. Επίσης, θα πρέπει να επιτρέπεται η αντιγραφή του, η διανομή και η χρήση του (είτε χωρίς κόστος είτε με κάποιο συμβολικό αντίτιμο). Η πνευματική ιδιοκτησία μέρους ή όλου του προτύπου θα πρέπει να είναι αμετάκλητα διαθέσιμη, χωρίς χρέωση πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. οι ευρεσιτεχνίες). Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για την επαναχρησιμοποίηση του προτύπου. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 12

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Ανοικτά Πρότυπα (3/3) Τα πιο χαρακτηριστικά οφέλη από την εφαρμογή και χρήση ανοιχτών προτύπων από κάποιο οργανισμό είναι τα εξής: Εξασφάλιση ευελιξίας και κλιμάκωσης ( flexibility & scalability ) στα πληροφοριακά συστήματα καθώς και στη μεταξύ τους διαλειτουργικότητα . Αποφυγή δέσμευσης σε έναν προμηθευτή (δηλ. μονοπωλιακών συνθηκών) και συνεπακόλουθα διασφάλιση ομαλού πλαισίου ανταγωνισμού που οδηγεί σε καλύτερες οικονομικές αποδόσεις για τον οργανισμό ή τον φορέα. Διασφάλιση μελλοντικής πρόσβασης στην πληροφορία, ειδικότερα όταν πρόκειται για δεδομένα που αφορούν και ανήκουν στους πολίτες. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 13

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Ανοικτά Δεδομένα (1/2) Ανοιχτά είναι τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους. Πιο συγκεκριμένα: Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή Καθολική Συμμετοχή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 14

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Ανοικτά Δεδομένα (2/2) Τα ανοικτά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης βοηθούν: Στον ουσιαστικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. Η ανοικτή πρόσβαση σε δεδομένα , βοηθά στον έλεγχο της ορθότητας και εγκυρότητας των αποφάσεων του δημοσίου. Στη μείωση της σπατάλης πόρων από τη δημόσια διοίκηση . Στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας . Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι: http://open-data.Europa.eu/en/data www.data.gov Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 15

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Ανοικτός κώδικας – Open Source Το λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι λογισμικό που μπορεί ελεύθερα να : Χρησιμοποιηθεί Τροποποιηθεί διαμοιραστεί (τροποποιημένο ή μη) από οποιονδήποτε. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα συνήθως κατασκευάζεται συνεργατικά και συλλογικά από πολυπληθή ομάδα Διανέμεται υπό κάποια άδεια ανοικτού κώδικα. Ενδεικτικοί και συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι αδειών είναι οι : Apache License 2.0, BSD 3-Clause "New" or "Revised" license, BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" license, GNU General Public License (GPL), GNU Library or "Lesser" General Public License (LGPL), MIT license, Mozilla Public License 2.0, Common Development and Distribution License. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 16

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα:

Λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα Συνήθως βασισμένα στο Unix Αναπτύσσονται και διανέμονται ως ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικό. Η μεγάλη αποδοχή τους από την κοινότητα των χρηστών λογισμικού έχει στηριχθεί στα εξής πιο σημαντικά χαρακτηριστικά: Μικρό αποτύπωμα κατανάλωσης πόρων Ταχύτητα επεξεργασίας Μικρές απαιτήσεις για την εγκατάσταση Φιλικότητα χρήσης Μεγάλη βάση ελεύθερα διαθέσιμων κι ανοικτού κώδικα εφαρμογών Υποστήριξη των δημοφιλέστερων εφαρμογών και πακέτων λογισμικού Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση 17

authorStream Live Help