Tiet 105 Thue Mau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

thue mau

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Gi¸o viªn d¹y : trÇn thÞ hoa NG÷ V¡N 8 THUÕ M¸U

Slide2:

Một số hình ảnh về cuộc chiến tranh thế giới lần 1 Dữ dội và tàn khốc...

Slide3:

Cảnh đau đớn chết chóc

Slide5:

Đau thương và mất mát...

Slide7:

TiÕt 105: V¨n b¶n ThuÕ m¸u ( TrÝch B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p ) NguyÔn ¸ i Quèc

Slide8:

TiÕt 105 : ThuÕ M¸u Tr ích : “Bản án chế độ thực dân Pháp” I. TÌM HIỂU CHUNG 1.Tác giả : Nguyễn Ái Quốc (1890-1969) là một trong những tên gọi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ hoạt động cách mạng trước năm 1945. Chân dung Nguyễn Ái Quốc

Slide9:

2. Tác phẩm : “Bản án chế độ thực dân Pháp” được viết tại Pháp bằng tiếng Pháp, xuất bản tại Pa- ri năm 1925, tại Hà Nội năm 1946 gồm 12 chương và phần phụ lục. Đoạn trích nằm trong chương I của tác phẩm. TiÕt 105 : ThuÕ M¸u Trích : “Bản án chế độ thực dân Pháp ” Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp ”

Bản án chế độ thực dân Pháp (Gồm 12 chương):

Chương I: Thuế máu Chương II: Việc đầu độc người bản xứ Chương III: Các quan toàn quyền thống đốc Chương IV: Các quan cai trị Chương V: Những nhà khai hoá Chương VI: Gian lận trong bộ máy nhà nước Chương VII: Việc bóc lột người bản xứ Chương VIII: Công lí Chương IX: Chính sách ngu dân Chương X: Giáo hội Chương XI: Nỗi nhục của người đàn bà bản xứ Chương XII: Nô lệ thức tỉnh Bản án chế độ thực dân Pháp (Gồm 12 chương)

Slide11:

3. Đọc và t×m hiÓu chó thích - Khi đọc cần kết hợp nhiều giọng đọc: vừa mỉa mai,giễu cợt,vừa cay đắng, xót xa, khi căm hờn, phẫn nộ, khi giễu nhại, trào phúng…, chú ý các từ trong ngoặc kép. TiÕt 105 : ThuÕ M¸u Trích : “Bản án chế độ thực dân Pháp ”

Slide12:

5. Bố côc : 3 phần Thuế máu I. Chiến tranh và “Người bản xứ” II. Chế độ lính tình nguyện III. Kết quả của sự hi sinh 4.ThÓ lo¹i: V¨n nghÞ luËn

Slide13:

TiÕt 105 : ThuÕ M¸u Trích : “Bản án chế độ thực dân Pháp ” 1/ PhÇn I : ChiÕn tranh vµ “ng­êi b¶n xø” Thái độ của quan cai trị đối với người dân thuộc địa. Số phận của người dân bản xứ II. §äc hiÓu v¨n b¶n

Slide14:

a. Th¸i đé cña quan cai trÞ Trước chiến tranh Khi chiến tranh xảy ra - Người dân thuộc địa bị coi là những tên da đen bẩn thỉu, những tên “An-nam- mit” bẩn thỉu, chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn. - Họ biến thành những đứa “con yêu”,những người “bạn hiền”, - Được phong danh hiệu cao quí là “chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do”. => Phỉnh nịnh, tâng bốc, vỗ vễ => Khinh thường miệt thị bị xem là giống những người hạ đẳng. Thủ đoạn lừa bịp bỉ ổi của chính quyền thực dân > <

Slide15:

Thái độ của quan cai trị Trước chiến tranh Khi chiến tranh xảy ra Họ chỉ biết kéo xe tay, bị tra tấn, đánh đập như súc vật Họ được tâng bốc vỗ về, được phong danh hiệu cao quý

Slide16:

=>G iäng giÔu nh¹i, mØa mai, trµo phóng. a.Th¸i ®é cña quan cai trÞ

b. Sè phËn cña ng­êi d©n thuéc ®Þa:

TiÕt 105 : ThuÕ M¸u Trích : “Bản án chế độ thực dân Pháp ” b. Sè phËn cña ng­êi d©n thuéc ®Þa

Slide18:

Phải xa vợ con, rời bỏ quê hương, đem mạng sống đổi lấy vinh dự hão huyền

Slide19:

Họ không được hưởng tý nào về quyền lợi, biến thành vật hi sinh cho danh dự, lợi ích của kẻ cầm quyền

Slide20:

Phơi thây trên các chiến trường Châu Âu, bỏ xác tại những miền hoang vu,..

Slide21:

Họ phải làm công việc chế tạo vũ khí phục vụ chiến tranh, bị nhiễm độc “ khạc ra từng miếng phổi”…

b. Số phËn ng­êi d©n thuéc ®Þa:

b. Số phËn ng­êi d©n thuéc ®Þa Họ không được hưởng tý nào về quyền lợi, biến thành vật hi sinh cho danh dự, lợi ích của kẻ cầm quyền Phải xa lìa vợ con, rời bỏ quê hương, đem mạng sống đổi lấy vinh dự hão huyền Phơi thây trên các chiến trường Châu Âu, bỏ xác tại những miền hoang vu,.. Họ phải làm công việc chế tạo vũ khí phục vụ chiến tranh, bị nhiễm độc “ khạc ra từng miếng phổi”… Kết quả : Trong số 70 vạn người thì 8 vạn người không bao giờ nhìn thấy mặt trời quê hương nữa Người ra trận Người ở hậu phương

Slide23:

-HÖ thèng h×nh ¶nh sinh ®éng giµu søc biÓu c¶m vµ søc m¹nh tè c¸o. -Võa trµo phóng s¾c s¶o, võa x¸c thùc, xãt xa. b. Sè phËn cña ng­êi d©n thuéc ®Þa

Slide24:

a. Phôi baøy boä maët taøn aùc cuûa boïn chuû nghóa thöïc daân. b. . Vaïch traàn thuû ñoaïn löøa bòp trô treõn cuûa boïn chuû nghóa thöïc daân. c. Soá phaän thaûm thöông cuûa ngöôøi daân thuoäc ñòa trong caùc cuoäc chieán tranh phi nghóa . CỦNG CỐ C©u 1 : c©u nµo nãi ®óng nhÊt vÒ néi dung ®o¹n trÝch “ChiÕn tranh vµ ng­êi b¶n xø”? d. Caùc yù a, b, c ñeàu ñuùng.

Slide25:

C©u 2: Giäng ®iÖu chñ ®¹o mµ t¸c gi¶ sö dông trong ®o¹n trÝch “ChiÕn tranh vµ ng­êi b¶n xø”? a. Gioïng laïnh luøng cay ñoäc. b. Gioïng mæa mai chaâm bieám, xoùt xa. c . Gioïng ñay nghieán, cay nghieät. d . Gioïng thaân tình suoàng saõ. CỦNG CỐ

Slide26:

S¬ ®å qu¸ tr×nh lËp luËn cña phÇn I ChiÕn tranh vµ “ng­êi b¶n xø” Tr­íc chiÕn tranh Trong chiÕn tranh Hä Hä bị khinh miÖt bÞ ®èi xö nh­ sóc vËt ®­îc vç vÒ ,t©ng bèc thµnh vËt hy sinh -Thñ ®o¹n x¶o tr¸, b¶n chÊt tµn b¹o , cña bän thùc d©n ®èi víi ng­êi b¶n xø -Số phận th¶m th­¬ng cña ng­êi d©n thuéc đÞa. Kết quả : 8vạn / 70 vạn người chết

Slide27:

ChiÕn tranh vµ “ng­êi b¶n xø” Tr­íc khi ®¹i chiÕn næ ra Ng­êi d©n thuéc ®Þa chØ lµ ngùa, tr©u Suèt ngµy ph¶i chÞu ®ßn ®au Søc cïng lùc kiÖt v× hÇu xe tay. “§ïng mét c¸i ” chiÕn tranh bïng næ Nh÷ng “ ngùa tr©u ” bçng ho¸ “ b¹n hiÒn” T­ëng r»ng sÏ ®­îc thµnh tiªn Ai ngê th©n bá tËn miÒn hoang vu. NhiÔm khãi sóng, hÝt bao khÝ ®éc Sèng mµ nh­ hÇu cËn tö thÇn C¨m sao chÕ ®é thùc d©n! Xãt sao bao c¶nh bá th©n xø ng­êi! C« TrÇn Hoa (c¶m t¸c) Gia ®×nh ®ã, quª h­¬ng cßn ®ã Th©n anh ®©u? danh väng h¶o huyÒn! Xãt xa kÎ ë trËn tiÒn Th­¬ng cïng ng­êi ë tËn miÒn hËu ph­¬ng.

Slide28:

Giê häc kÕt thóc KÝnhchóc quÝ thÇy c« m¹nh khoÎ Chóc c¸c em häc sinh häc giái

authorStream Live Help