Mười Lỗ Thủng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Mười lỗ thủng lớn trên địa cầu

Comments

Presentation Transcript

10 “l? th?ng” kh?ng l? c?a Trái d?t : 

10 “l? th?ng” kh?ng l? c?a Trái d?t Trong công cu?c tìm ki?m c?a loài ngu?i, r?t nhi?u “l? th?ng” kh?ng l? c?a Trái d?t dã du?c phát hi?n. Du?i dây là danh sách 10 h? sâu bao g?m c? t? nhiên và do con ngu?i t?o nên trên b? m?t trái d?t khi?n ai cung ph?i kinh hoàng.

1. Darvaza Gas Crater-Turkmenistan : 

1. Darvaza Gas Crater-Turkmenistan Vào nam 1971 các nhà d?a ch?t dã phát hi?n ra m? khí d?t kh?ng l? t? nhiên du?i lòng d?t. Trong khi dào h? sâu này d? khai thác khí ga thì m?t h? sâu kh?ng l? dã xu?t hi?n. Ð? ngan ng?a ch?t d?c h? sâu ngày dã du?c phép ng?ng ho?t d?ng. Nó ti?p t?c cháy cho d?n ngày nay mà không có di?m d?ng l?i.

2. Kimberley Diamond Mine-South Africa : 

2. Kimberley Diamond Mine-South Africa The Kimberley Diamond Mine (du?c bi?t d?n là Big Hole) du?c bi?t d?n là m?t trong nh?ng h? sâu l?n nh?t th? gi?i. T? nam 1886 d?n nam 1914 50.000 công nhân m? dã làm vi?c trong h? sâu này v?i cu?c, x?ng. H? dã tìm ki?m du?c 2.722 kg kim cuong. Hi?n t?i h? sâu này dang du?c d? ngh? nhu m?t di s?n c?a th? gi?i.

3. Monticello Dam-California : 

3. Monticello Dam-California H? sâu này n?m ? Napa County, California, United States. Nó gi?ng nhu m?t d?p tràn kh?ng l? v?i t?c d? 48.000 foot/giây.

4. Bingham Canyon Mine-Utah : 

4. Bingham Canyon Mine-Utah Bingham Canyon Mine là m?t m? d?ng trên dãy núi Oquirrh, Utah. Nó sâu 1,2 km và r?ng 4 km. Nó là m?t trong nh?ng h? sâu nhân t?o l?n nh?t th? gi?i.

5. Great Blue Hole-Belize : 

5. Great Blue Hole-Belize Great Blue Hole là h? sâu du?i lòng nu?c n?m bên b? bi?n Belize. Nó có chi?u r?ng 1.000 foot và sâu 400 foot.

6. Mirny Diamond Mine-Siberia : 

6. Mirny Diamond Mine-Siberia The Mirny Diamond Mine sâu 525m và có du?ng kính 1.200m. Nó là l?n d?u tiên m?t trong nh?ng viên kim cuong Pipes l?n nh?t du?c phát hi?n. Hi?n t?i nó dã ng?ng ho?t d?ng. Khi còn ho?t d?ng m?t chi?c xe t?i l?n ph?i m?t 2 gi? d?ng h? d? di t? mi?ng h? xu?ng dáy c?a nó.

7. Diavik Mine-Canada : 

7. Diavik Mine-Canada Diavik Mine thu?c khu v?c lãng th? Northwest c?a Canada. Nó du?c phát hi?n vào nam 2003. Nó dã s?n xu?t ra 8 tri?u carat (tuong duong v?i 1.600kg) kim cuong m?i nam.

8. Sinkhole-Guatemala : 

8. Sinkhole-Guatemala Nam 2007, h? sâu 300 foot này du?c hình thành trong khu v?c kho?ng 10 ngôi nhà ? Guatemala, làm thi?t m?ng 2 ngu?i và khi?n hàng nghìn ngu?i ph?i di di cu. H? sâu này du?c gây ra do mua và nh?ng dòng nu?c ng?m du?i m?t d?t.

9. Udachnaya Pipe-Russia : 

9. Udachnaya Pipe-Russia The Udachnaya Pipe là m?t m? kim cuong ? Nga. Nh?ng ch? nhân c?a nó có k? ho?ch ch?m d?t các ho?t d?ng t?i dây vào nam 2010. H? sâu này du?c phát hi?n vào nam 1955 và sâu 600m.

10. Chuquicamata-Chile : 

10. Chuquicamata-Chile Chuquicamata là h? sâu ? Chi Lê. Ðây là m? s?n xu?t ra nhi?u d?ng nh?t trên th? gi?i m?c dù nó không ph?i là m? d?ng l?n nh?t. Nó có chi?u sâu lên d?n 850m.

Ðâu là nh?ng l? th?ng trong lòng b?n ? : 

Ðâu là nh?ng l? th?ng trong lòng b?n ?

authorStream Live Help