Đánh giá thực trạng nghèo đói ở nước ta hiện nay

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Hi vọng có ích cho các bạn! Chi tiết liên hệ: Nhung Tẹc (tuyetnhungktct@gmail.com)

Comments

By: tecqh (77 month(s) ago)

Đ�y l� word của c�c nh�m kh�c n�n m chỉ cop pow cho c�c b tham khảo th�i nh�.

By: hoa208546 (77 month(s) ago)

Bạn c� thể cho m�nh bản đầy đủ bằng word được kh�ng, k�m theo những t�i liệu tham khảo nữa. cảm ơn bạn nhiều nhiều!

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PowerPoint Presentation:

Nội dung chính I. Khái quát chung về nghèo đói II. Đói nghèo trên Thế Giới III. Đói nghèo ở Việt Nam IV. Giải pháp và định hướng V. Kết luận Nội dung chính

PowerPoint Presentation:

Khái quát về nghèo đói Nghèo ??? Đói ??? Khái niệm

PowerPoint Presentation:

Khái quát về nghèo đói Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống tối thiểu không thỏa mãn nhu cầu về ăn, mặc, ở, y tế, giáo dục, đi lại, giao tiếp… Đói là tình trạng một bộ phận dân cư nghèo có mức sống nhỏ hơn mức sống tối thiểu, không đảm bảo nhu cầu vật chất để duy trì cuộc sống. Nghèo đói là tình trạng một bộ phận dân không được hưởng và thỏa mãn những nhu cầu con người đã được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phong tục tập quán của địa phương. Khái niệm

PowerPoint Presentation:

Khái quát về nghèo đói Đặc điểm của người nghèo Đặc điểm kinh tế-xã hội : Thiếu phương tiện sản xuất đặc biệt là đất đai Không có vốn hay rất ít vốn , nhu cầu vốn thường mang tính thời vụ. Thu nhập bình quân đầu người thấp , sức mua trên thực tế thấp Trình độ giáo dục thấp , tuổi thọ thấp , tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao Thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định Đặc điểm tâm lý và nếp sống : T hường rụt rè, tự ti, ít tiếp xúc, phạm vi giao tiếp hẹp Là người tiêu dùng lớn Người nghèo là đối tượng rất dễ bị tổn thương

PowerPoint Presentation:

Khái quát về nghèo đói Thước đo đói nghèo Các chỉ số phúc lợi Tiền tệ : Đ ược phản ánh chủ yếu qua mức chi tiêu bình quân đầu người . Phi tiền tệ : Đ ược dùng để đo tình trạng thiếu thốn về y tế, giáo dục, các mối quan hệ xã hội, sự bất an, kém tự tin hay thiếu quyền lực… 

PowerPoint Presentation:

Ư ớc tính ngưỡng nghèo Khái quát về nghèo đói Thước đo đói nghèo Nghèo tuyệt đối : bao gồm nghèo đói chung và nghèo lương thực thực phẩm (do Tổng cục thống kê quy định ). Nghèo tương đối : được xác định theo phân phối thu nhập hoặc tiêu dùng chung trong cả nước do Bộ lao động thương binh xã hội quy định . Giai đoạn   Chuẩn nghèo Thành thị Nông thôn đồng bằng Nông thôn miền núi, hải đảo 2001 - 2005 < 150 <100 <80 2006 - 2010 <260 <200 <200 2011 - 2015 < 500 <400 <400 B ảng 1 : Chuẩn nghèo Việt Nam trong giai đoạn 2001 – 2015 Đơn vị: Trăm nghìn/ người/ tháng Nguồn: Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

PowerPoint Presentation:

Khái quát về nghèo đói Thước đo đói nghèo Chỉ tiêu Chỉ số đếm đầu Khoảng nghèo Bình phương khoảng nghèo α = 0 α = 1 α = 2 Ý nghĩa Nó cho biết quy mô đói nghèo (hay diện nghèo ) của một quốc gia . Khoảng nghèo cho biết sự thiếu hụt trong chi tiêu của các hộ nghèo so với ngưỡng nghèo Bình phương khoảng nghèo thể hiện mức độ nghiêm trọng (hay cường độ ) của đói nghèo Các thước đo đói nghèo thông dụng :

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói trên Thế Giới Thực trạng Triệu người Biểu đồ đói nghèo phân theo khu vực (2005)

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói trên Thế Giới Thực trạng Tỷ lệ nghèo của các nước trên TG (2007)

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói trên Thế Giới Kinh nghiệm giải quyết đói nghèo Kinh ngiệm giải quyết đói nghèo Ấn Độ : L à một nước có số người nghèo nhiều nhất thế giới và có khoảng 420 triệu người ở tình trạng đói nghèo, chiếm 55% dân số của cả nước . Đ ưa ra vấn đề phát triển toàn diện nhằm khơi dậy tiềm năng ở nông thôn, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng nhanh năng suất vật nuôi cây trồng đi liền v ớ i nó là phát triển công nghiệp nông thôn.  Trung Quốc : T hực thi hàng loạt dự án xóa đói giảm nghèo ở nông thôn bằng dự án phát triển , Trung Quốc đã cơ bản giải quyết vấn đề sinh sống và ấm no cho cư dân nông thôn, điều kiện sản xuất và sinh hoạt của các khu vực nghèo khó đã được cải thiện rõ rệt .

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói ở Việt Nam Chuẩn nghèo giai đoạn 2000-2015 2006-2010 2010-2015 2000-2006 Khu vực n ông thôn, miền núi, hải đảo : thu nhập bình quân < 80.000 đ /n g /tháng N ông thôn đồng bằng : < 100.000 đ/n g /tháng Khu vực t hành thị : thu nhập bình quân < 150.000đ/n g /tháng K hu vực nông thôn, các hộ gia đình có thu nhập bình quân <200.000 đ/n g / tháng K hu vực thành thị : thu nhập bình quân <260.000 đ/ng/ tháng Khu vực thành thị : thu nhập bình quân <500.000 đ/ng/tháng K hu vực nông thôn : thu nhập bình quân <400.000 đ/ng/tháng

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói ở Việt Nam Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói ở Việt Nam Thực trạng nghèo đói ở Việt Nam Số hộ nghèo của VN qua các năm Tỷ lệ hộ nghèo của VN qua các năm

PowerPoint Presentation:

Thực trạng nghèo đói ở Việt Nam Thực trạng Năm Xếp hạng 1999 51/92 2000 47/85 2001 45/90 2005 37/103 2010 32/105 Giai đoạn 2006-2010 tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng việc giảm nghèo vẫn tiếp tục được cải thiện. Việt Nam được cộng đồng quốc tế công nhận là nước có tốc độ giảm nghèo nhanh trên thế giới và là một trong những nước đi đầu trong thực hiện mục tiêu giảm 50% số người nghèo vào năm 2015. Ngân hàng Thế giới đã đánh giá “Những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một trong những thành công nhất trong phát triển kinh tế”. Việt Nam được cộng đồng quốc tế công nhận là nước có tốc độ giảm nghèo nhanh trên thế giới và là một trong những nước đi đầu trong thực hiện mục tiêu giảm 50% số người nghèo vào năm 2015. Ngân hàng Thế giới đã đánh giá “Những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một trong những thành công nhất trong phát triển kinh tế”. Bảng 2 : X ếp hạng chỉ số nghèo tổng hợp (HPI) của Việt Nam so với các nước đang phát triển.

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói ở Việt Nam Thực trạng Năm Tỷ lệ nghèo đói Số điểm % giảm nghèo giảm xuống so với năm trước 2001 17,5 2002 14,5 3 2003 11 3,5 2004 8,31 2,96 2005 7 1,31 2006 18 2007 14,7 3,3 2008 13,4 1,3 2009 11,3 2,1 2010 10,6 0,7 2011 11,76 Bảng 4: Số điểm % giảm nghèo giảm so với năm trước. Năm Hệ số Gini Mức chênh lệch (lần) 2002 0,42 8,1 2004 0,42 8,3 2006 0,42 8,4 2008 0,43 8,9 2010 0,43 9,2 Bảng 3: Xét về sự phân hóa giàu nghèo .

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói ở Việt Nam Ảnh hưởng của nghèo đói Ảnh hưởng Gây ra một số vấn đề xã hội như : nạn mù chữ , bệnh tật, bào hành, xung đột… Gia tăng tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật, ngh iệ n ngập… Gia tăng sự bất bình đẳng Đẩy người dân vào mối quan hệ bất bình đẳng Ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói ở Việt Nam Nguyên nhân đói nghèo ở Việt Nam Nguyên nhân chủ quan : Sai lệch thống kê B ất bình đẳng cao trong khi thu nhập bình quân trên đầu người còn thấp. Người dân còn chịu nhiều rủi ro trong cuộc sống, sản xuất mà chưa có các thiết chế phòng ngừa hữu hiệu, dễ tái nghèo trở lại Nền kinh tế phát triển không bền vững S ự nghèo đói và HIV/AIDS tiếp tục phá hủy từng kết cấu của tuổi thơ Sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền , thành thị và nông thôn , giữa các dân tộc cao Môi trường sớm bị hủy hoại Nguyên nhân khách quan : Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu vừa trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài và gian khổ Chính sách nhà nước thất bại Hình thức sở hữu H uy động nguồn lực nông dân quá mức, ngăn sông cấm chợ Lao động dư thừa ở nông thôn không được khuyến khích ra thành thị lao động, không được đào tạo để chuyển sang khu vực công nghiệp Thất nghiệp tăng cao trong một thời gian dài trước thời kỳ đổi mới do nguồn vốn đầu tư thấp và thiếu hệu quả

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói ở Việt Nam Công tác xóa đói , giảm nghèo ở Việt Nam Vấn đề công bằng xã hội - vấn đề có quan hệ trực tiếp và quyết định đối với việc xóa đói giảm nghèo đã được Đảng ta luôn quan tâm chú ý. Những đại hội Đảng gần đây, từ Đại hội VI đến Đại hội X, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, nhiều văn bản đề cập tới vấn đề công bằng xã hội Chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo theo quyết định số 133/1998/QĐ - TTg bao gồm 9 dự án: đầu tư cơ sở hạ tầng và sắp xếp lại dân cư; định canh định cư, di dân và kinh tế mới; hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc khó khăn; hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo. Bên cạnh đó chương trình 135 cũng được ra đời nhằm hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế xã hội, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng.

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói ở Việt Nam Thành quả đạt được Thành quả đạt được G iảm 1/2 hộ nghèo vào năm 2002, và đến nay đã giảm được 3/4 số hộ Việt Nam chuyển vị trí từ nước nghèo sang nhóm nước có mức thu nhập trung bình thấp Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm nhanh từ 22% ( năm 2005) xuống còn 11,3% ( năm 2009) và còn 9,45% ( năm 2010), bình quân mỗi năm giảm 2-3% tỷ lệ nghèo Hệ số Gini , một chỉ số xem xét bất bình đẳng thu nhập , chỉ tăng từ 0,329 năm 1993 lên 0,356 năm 2008; độ sâu nghèo đói , tính bằng tỷ lệ người nghèo nằm gần ngưỡng nghèo đã giảm xuống .

PowerPoint Presentation:

Nghèo đói ở Việt Nam Những tồn tại trong chính sách Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng không bền vững Những hộ đã thoát nghèo nhưng có mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo là rất lớn (70-80%) Các chương trình giảm nghèo triển khai chưa toàn diện , còn mang tính ngắn hạn , chồng chéo , chưa tạo sự gắn kết chặt chẽ và lồng ghép tập trung vào mục tiêu giảm nghèo . T ỷ lệ hộ tái nghèo hằng năm so với tổng số hộ thoát nghèo còn cao (7% - 10%) C hênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, đặc biệt là ở những huyện , xã có tỷ lệ hộ nghèo cao Những tồn tại

PowerPoint Presentation:

Giải pháp và Định hướng Giải pháp Kinh tế , quản lý Cơ sở hạ tầng Giáo dục và đào tạo nghề Giải pháp vốn Công tác khuyến nông Giải pháp ở hộ gia đình - Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tê. - Đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí - Đẩy mạnh mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa thông tin - Vận động nhân dân mang sản phẩm của mình trao đổi tại chợ. - Song song với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác tu bổ, bảo dưỡng cũng cần được coi trọng - Tăng mức độ sẵn có của giáo dục thông qua chương trình xây dựng trường học. - Giảm chi phí đến trường cho mỗi cá nhân các gia đình nghèo. - Nâng cấp chất lượng giáo dục. - Khuyến khích các tổ chức cá nhân tình nguyện tham gia giúp đỡ người nghèo nâng cao trình độ. Lãi suất cho vay đây chính là yếu tố mang nội dung kinh tế và tâm lý đối với người đi vay, đặc biệt là người nghèo. Lãi suất cho vay ưu đãi hiện nay là 0.87% đối với NHNN & PTNT và 0.65% đối với NHTB&XH - Ưu tiên hộ chính sách nằm trong diện hộ nghèo đói vay trước. - Cần nâng cao các dịch vụ khuyến nông nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với thông tin và kỹ thuật sản xuất, tiếp cận thị trường. - Mở thêm các lớp tập huấn cho người dân, cần phát triển HTXDV đối với từng thôn xóm.

PowerPoint Presentation:

Giải pháp và Định hướng Định hướng chính sách giai đoạn 2011-2020 1 2 T iếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ,  tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách trung ương để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. 4 P hấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm theo chuẩn mới, riêng 62 huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 4%/năm . 3 C ác chính sách giảm nghèo thường xuyên sẽ được hệ thống lại , hướng vào đối tượng người nghèo, hộ nghèo . B an hành nghị quyết về định hướng giảm nghèo bền vững bao gồm các chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với hộ nghèo, người nghèo; chính sách đặc thù cho địa bàn khó khăn nhất. T hực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền, hỗ trợ trọn gói có mục tiêu cho địa phương, đi đôi với nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của người dân.

PowerPoint Presentation:

Kết luận Kết luận Giải quyết vấn đề nghèo đói là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân ta, để bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, cũng như trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Chính phủ, chính quyền các cấp nhằm phát huy nội lực của toàn xã hội cũng như sự nỗ lực, vươn lên của người nghèo. Đảng và nhà nước ta cần có những giải pháp hợp lý nhanh chóng giúp đỡ người nghèo thoát khỏi nghèo đói để mọi người đều có được cuộc sống ấm no hạnh phúc, phát triển đất nước toàn diện.

PowerPoint Presentation:

CÁM ƠN CÔ CÙNG CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

authorStream Live Help