TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Slide này do nhóm mình làm và đã thuyết trình trước lớp, mong các bạn góp ý thêm! Hi vọng slide giúp ích cho các bạn! Ủng hộ mình nha!

Comments

By: thanhthien (26 month(s) ago)

Chị ơi, c� thể gửi b�i n�y qua mail cho e với được ko ạ. Thanhthienle94@gmail.com

By: yến246339 (31 month(s) ago)

c� thể cho share cho e b�i n�y v�o mail ntkimyen1802@gmail.com được k ạ, e c�m ơn

By: nguyên96206 (48 month(s) ago)

c� thể gửi qua mail dangchinghia94@gmail.com cho e mượn xem đc ko ạ, e xem tr�n mạng ko đc

By: vo93633 (49 month(s) ago)

s down về ko đc vậy bạn! :( nếu c�n slide gửi gi�p m�nh qua mail "kimngocr7@gmail.com" cho m�nh tham khảo với! thks bạn nhiều! :)

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ CHINH TRỊ MÔN : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Nhóm 8 GVHD: Ths. Võ Thị Thu Ngọc Lớp: K44KTCT Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

PowerPoint Presentation:

Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế 1 Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế 2 Nguyên tắc đoàn kết quốc tế 3 Thực tiễn áp dụng 4 NỘI DUNG Kết luận 5

PowerPoint Presentation:

1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 1.1. Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho Cách mạng 1.2.Thực hiện đoàn kết quốc tế, nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu Cách mạng

PowerPoint Presentation:

www.themegallery.com Tạo thành sức mạnh tổng hợp cách mạng chiến thắng kẻ thù Tập hợp lực lượng bên ngoài,tranh thủ đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của trào lưu cách mạng thời đại NỘI DUNG CỤ THỂ

PowerPoint Presentation:

Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917

PowerPoint Presentation:

Nếu đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thì đoàn kết quốc tế cũng là một nhân tố thường xuyên và hết sức quan trọng giúp cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc , thống nhất đất nước và quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

PowerPoint Presentation:

Chủ nghĩa yêu nước chân chính phải được gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản . Đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đại đoàn kết quốc tế . Thực hiện đại đoàn kết quốc tế vì sự nghiệp chung của nhân loại tiến bộ vì các mục tiêu cách mạng của thời đại .

PowerPoint Presentation:

Hồ Chí Minh đã phá thế đơn độc của cách mạng Việt Nam. Gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới Củng cố và tặng cường đoàn kết giữa các lực lượng cách mạng thế giới Đấu tranh cho mục tiêu chung : hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ và chủ nghĩa xã hội .

Báo cáo Chính trị tại Đại hội II ( tháng 2-1951): :

Báo cáo Chính trị tại Đại hội II ( tháng 2-1951): Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc phản động. Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế .

Tăng cường đoàn kết quốc tế::

Tăng cường đoàn kết quốc tế : CHỦ NGHĨA CƠ HỘI CHỦ NGHĨA SÔVANH Chủ nghĩa vị kỉ dân tộc

PowerPoint Presentation:

Tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ quốc tế. Huy động được sức mạnh của các trào lưu cách mạng thời đại. Nhờ đó Làm cho sức mạnh dân tộc được nhân lên gấp bội. Chiến thắng được những kẻ thù có sức mạnh to lớn hơn mình về nhiều mặt.

PowerPoint Presentation:

Tóm lại: Thực hiện đoàn kết quốc tế là góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của dân tộc và thời đại. Để làm được như vậy, phải kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc vị kỷ,chủ nghĩa Sôvanh và mọi thứ chủ nghĩa cơ hội khác.

PowerPoint Presentation:

2.NỘI DUNG ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 2.2 HÌNH THỨC ĐOÀN KẾT 2.1 LỰC LƯỢNG CẦN ĐOÀN KẾT

PowerPoint Presentation:

LỰC LƯỢNG ĐOÀN KẾT

PowerPoint Presentation:

2.1 CÁC LỰC LƯỢNG CẦN ĐOÀN KẾT Phong trào cộng sản và công nhân thế giới Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Phong trào hòa bình , dân chủ thế giới

PowerPoint Presentation:

Phong trào cộng sản và công nhân thế giới là lực lượng ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa Lực lượng Đoàn kết giai cấp vô sản các nước, đoàn kết giữa các ĐCS trong tư tưởng HCM xuất phát từ tính tất yếu của giai cấp vô sản Trong thời đại quá độ lên CNXH Tính tất yếu Sự đoàn kết giữa giai cấp vô sản quốc tế là một đảm bảo vững chắc cho thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản Vai trò Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kì của VN khẳng định giá trị nhân văn cao cả của chủ nghĩa quốc tế vô sản Thực tế Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

PowerPoint Presentation:

Tạo sự biệt lập Âm mưu của các nước đế quốc Chia rẽ dân tộc Tạo sự đối kháng Dân tộc đấu tranh thù ghét nhau HCM đề nghị tăng cường đoàn kết giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc . Đứng trước CNĐQ quyền lợi của giai cấp vô sản chính quốc và của nhân dân các nước thuộc địa là thống nhất Phong trào giải phóng dân tộc

PowerPoint Presentation:

Lực lượng tiến bộ Yêu tự do, dân chủ và công lý Yêu chuộng hòa bình Trong xu thế mới của thời đại, sự thức tỉnh dân tộc gắn liền với sự thức tỉnh giai cấp, HCM gắn cuộc đấu tranh vì độc lập ở VN với mục tiêu bảo vệ hòa bình, tự do, và công lí đẻ tập hợp, tranh thủ sự ủng hộ, tập hợp các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Phong trào hòa bình và dân chủ thế giới

Phong trào hòa bình và dân chủ thế giới :

Phong trào hòa bình và dân chủ thế giới HÌNH THỨC ĐOÀN KẾT

PowerPoint Presentation:

Mặt trận đoàn kết Việt-Miên - Lào Mặt trận nhân dân thế giới Đoàn kết với Việt Nam chống đé quốc xâm lược Mặt trận nhân dân Á- Phi đoàn kết với Việt Nam . Mặt trận Độc lập đồng minh cho từng nước . 2.2 Hình thức đoàn kết

PowerPoint Presentation:

a Đoàn kết quốc tế trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình 3. NGUYÊN TẮC ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Đoàn kết quốc tế trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường b

PowerPoint Presentation:

Phải tìm ra được những điểm tương đồng về mục tiêu và lợi ích giữa các dân tộc , các lực lượng tiến bộ và phong trào cách mạng thế giới . Đối với các dân tộc trên thế giới 2 1 Đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới 3 Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 1 1

PowerPoint Presentation:

Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội , thực hiện đoàn kết thống nhất trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản , có lý , có tình . Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 1 1

PowerPoint Presentation:

Có lý Là phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin . Phải xuất phát chung từ lợi ích chung của cách mạng thế giới . Có tình Là sự thông cảm , tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần , tình cảm của những người cùng chung lý tưởng , cùng chung mục tiêu đấu tranh => phải khắc phục tư tưởng Sôvanh , “ nước lớn ”, “ đảng lớn ”, không “ áp đặt ”, “ ức chế ”, nói xấu , công khai công kích nhau hoặc dùng giải pháp về kinh tế , chính trị … gây sức ép cho nhau

PowerPoint Presentation:

Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ độc lập , tự do và quyền bình đẳng giữa các tộc . Đối với các dân tộc trên thế giới 2

PowerPoint Presentation:

Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ hòa bình trong công lý 1 Đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới 3

PowerPoint Presentation:

“ Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập , tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao . Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý , ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí minh bay cao . Bất cứ ở đâu nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới , chống lại đói nghèo , ở đó có ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao .” ( Rômét Chanđra , nguyên Chủ tịch hội đồng Hòa Bình thế giới )

PowerPoint Presentation:

Đảng phải có đường lối độc lập , tự chủ , đúng đắn . Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập . Độc lập , tự chủ , tự lưc , tự cường

PowerPoint Presentation:

Toàn dân toàn quân một lòng chiến đấu giải phóng dân tộc. Tự lực cánh sinh

PowerPoint Presentation:

Độc lập tự chủ, tự lực tự cường không quên đoàn kết toàn thế giới. Biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam

PowerPoint Presentation:

Toàn dân toàn quân đổ máu để đổi lấy độc lập, tự do, hòa bình. Giải phóng dân tộc, thống nhất lãnh thổ

4. ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ - THỰC TIỄN ÁP DỤNG:

4. ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ - THỰC TIỄN ÁP DỤNG Từ khi Đảng ra đời đến cách mạng 1945 4.1 Thời kì kháng chiến chống Pháp – Mỹ 4.2 Thời kì cả nước xây dựng CNXH 4.3

PowerPoint Presentation:

Bênh vực Liên Bang Xô viết Đoàn kết giai cấp công nhân và nhân dân Pháp Đoàn kết phong trào giải phóng dân tộc các nước thuộc địa và nữa thuộc địa Từ khi Đảng ra đời đến cách mạng 1945 4.1

PowerPoint Presentation:

+ Tháng 12/1920- ĐH lần VIII Đảng Xã Hội Pháp tại Tua + Tháng 7/1921 thành lập hội Liên hiệp thuộc địa Tờ báo do hội LHTD xuất bản. 6/1926 hội ngừng hoạt động. Bỏ phiếu tán thành gia nhập QTCS

PowerPoint Presentation:

+ 1925 thành lập hội dân tộc bị áp bức Á - Đông + Cao trào dân chủ (1936 – 1939) Tháng 7/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm HTX nông nghiệp Tân Lập, Quốc Oai Hà Tây . Quang cảnh ĐH VII của Quốc tế CS và G.Dimitơrốp TBT Ban chấp hành QTCS

PowerPoint Presentation:

+ Cao trào giải phóng dân tộc (1940 – 1945) + Mặt trận đoàn kết Việt-Miên - Lào

PowerPoint Presentation:

Mặt trận Á Phi đoàn kết với Việt Nam. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước dân chủ.

PowerPoint Presentation:

Thời kì tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975). Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, Việt Nam còn nằm trong vòng vây của đế quốc nên chưa có điều kiện tranh thủ sự đoàn kết. Thời kì kháng chiến chống Pháp – Mỹ 4.2

PowerPoint Presentation:

Kêu gọi sự ủng hộ của ĐCS các nước đế quốc,nhân dân các nước.

Viện trợ của các nước trong chiến tranh trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.:

Viện trợ của các nước trong chiến tranh trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ . K inh tế Gạo Thực phẩm, hàng tiêu dùng Cơ cở hạ tầng,... Y tế Giáo dục Đặc biệt là quân sự,...

PowerPoint Presentation:

Giai đoạn Tổng số ( tấn ) Hàng hậu cần ( tấn ) Vũ khí , trang bị kỹ thuật ( tấn Liên Xô ( tấn ) Trung Quốc ( tấn ) Các nước khác (tấn) Giai đoạn 1955-196 0 49.585 4.105 45.480 29.996 19.589   Giai đoạn 1960-1964 70.295 230 70.065 47.223 22.982 442 Giai đoạn 1965-1968 517.393 105.614 411.779 226.969 170.798 119.626 Giai đoạn 1969-1972 1.000.796 316.130 684.666 143.793 761.001 96.002 Giai đoạn 1973-1975 724.512 75.267 49.246 65.601 620.354 38.55

PowerPoint Presentation:

Thiết lập quan hệ ngoại giao với 167 nước Quan hệ thương mại với 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kí 90 hiệp định thương mại song phương ( nổi bật là hiệp định thương mại với Mỹ). Trở thành ủy viên không thường trực của hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc Thời kì cả nước xây dựng CNXH (86 đến nay) 4.3

PowerPoint Presentation:

Hiệp hội các nước Đông Nam Á ( ASEAN) Tổ chức thương mại TG (WTO) Quy tài chính tiên tệ IMF

PowerPoint Presentation:

Đường cao tốc Bắc Nam sử dụng vốn ODA Nhật Bản Hợp tác văn hóa với Cuba

PowerPoint Presentation:

Việt - Mỹ Việt – Philippin hợp tác biển đảo, đại dương

PowerPoint Presentation:

5. KẾT LUẬN Đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Tư tưởng của Người là ngọn Hải đăng soi đường đưa Cách mạng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, ghềnh thác để đi đến thắng lợi. Tư tưởng của Người tiếp tục là kim chỉ nam dẫn dắt cách mạng Việt Nam thắng lợi mới trên con đường hội nhập và phát triển. Đảng và nhà nước ta phải chủ động xác định rõ các bước hội nhập quốc tế trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa…

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!:

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ! Văn Thị Hằng Nguyễn Thị Hoài Ngô Thị Tuyết Nhung Trần Thị Mộng Vân Thành viên

authorStream Live Help