101 Zen5_Nếu Yêu Hãy Yêu Công Khai_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Nếu Yêu, Hãy Yêu Công Khai 5. If You Love, Love Openly 101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click chuột

Slide 2:

Hai mươi nhà sư và một ni cô tên Eshun học thiền với một thiền sư. Twenty monks and one nun, who was named Eshun, were practicing meditation with a certain Zen master.

Slide 3:

Eshun rất đẹp dù là đầu của ni cô đã cạo và áo cà sa rất thường. Eshun was very pretty even though her head was shaved and her dress plain.

Slide 4:

Vài vị sư thầm yêu nàng. Several monks secretly fell in love with her.

Slide 5:

Một vị viết cho nàng một lá thư tỏ tình, xin được gặp riêng nàng. One of them wrote her a love letter, insisting upon a private meeting.

Slide 6:

Eshun không trả lời. Eshun did not reply.

Slide 7:

Ngày hôm sau thiền sư giảng bài cho cả lớp, và khi thầy giảng xong, Eshun đứng dậy. The following day the master gave a lecture to the group, and when it was over, Eshun arose.

Slide 8:

Nhìn người đã viết thơ tỏ tình cho mình, Eshun nói: “Nếu thực sự anh yêu tôi rất nhiều, hãy đến đây và ôm tôi.” Addressing the one who had written her, she said: “If you really love me so much, come and embrace me now.”

Slide 9:

Bình: Không phải chỉ là tình yêu mà là tất cả những chuyện khác. Thường là, nếu không có gì sai trái thì chẳng lý do gì phải giấu giếm. Nếu có giấu giếm, thường là có chuyện không tốt. Mỗi bí mật là một chấn song tù hãm. Nếu ta có nhiều bí mật trong đời quá, ta ở tù vĩnh viễn. Annotation: Not only in love but also in everything else, it is usual that if there isn’t anything wrong then there is no need to hide. If there is hiding, it usually means that there is something wrong. Each secret is a prison bar. If one has so many secrets in life, one maybe in prison forever.

Slide 10:

Có lẽ ni cô đã nói chuyện với thầy và thầy ra lệnh ni cô phải làm thế. Vì nếu ni cô tự ‎ý làm, thì một là làm mất trật tự lớp học và hai là bất nhẫn. Dù không yêu, cũng cần có từ tâm. Nhưng thầy ra lệnh thì được. Các thiền sư nổi tiếng là dịu dàng, nhưng đối với thiền sinh, tức là những người sẽ thành thầy dạy Thiền sau này, các thầy đôi khi có cách giáo dục rất khắc nghiệt. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Probably Eshun had talked to the master and he had told her to pose that public challenge.  If Eshun acted on her own initiative, she would be disturbing the class while being heartless--even when one doesn’t love, one should still have compassion. But if the master himself gave order, then it would be all right. Zen masters are known for their gentleness. However, toward their students, who someday will be masters themselves, the masters can be very severe. (Trần Đình Hoành annotated)

authorStream Live Help