DalaiLatma2-TĐH TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Pháp thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Nguồn : Internet Nhạc : Buddha album – Deuters Thiết kế PPS: Trần Lê Túy -Ph ượ ng Việt dịch : Trần Đinh Hoành & Trần Lê Túy -Ph ượ ng TUỆ NGỮ CỦA ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14 (2) WORDS OF WISDOM FROM THE FOURTEENTH DALAI LAMA Click Chuột

Slide 2:

HIS HOLINESS THE FOURTEENTH DALAI LAMA. Tenzin Gyatso, was born in 1935 to a peasant family in northeastern Tibet, and was recognized at the age of two as the reincarnation of his predecessor, the thirteenth Dalai Lama. The world’s foremost Buddhist leader, he travels extensively, speaking eloquently in favor of ecumenical understanding, kindness and compassion, respect for the environment, and above all, world peace. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA thứ 14 Tenzin Gyatso, sinh n ă m 1935 trong một gia đì nh nông dân miền đô ng bắc Tây Tạng. N ă m 2 tuổi đượ c công nhận là tái sinh của ng ườ i tiền nhiệm, Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Là lãnh đạ o Phật giáo hàng đầ u trên thế giới, Ông đ i khắp n ơ i, giảng thuyết hùng hồn về am hiểu giữa các tôn giáo, nhân ái , từ bi, tôn trọng môi tr ườ ng, và trên hết là, hòa bình thế giới.

Slide 3:

As long as you are a member of the human family, you need warm human feeling, warmhearted feeling. The question of world peace, the question of family peace, the question of peace between wife and husband, or peace between parents and children, everything is dependent on that feeling of love and warmheartedness. Nếu bạn ở trong gia đình nhân loại, bạn cần có tình người ấm áp, trái tim ấm áp. Những vấn đề về hòa bình thế giới, an bình gia đình, hòa ái chồng vợ, hay yên lành giữa cha mẹ và con cái, tất cả đều tùy thuộc vào cảm giác yêu thương và trái tim ấm áp đó.

Slide 4:

When you lose, don’t lose the lesson. Khi thua, đ ừng mất bài học.

Slide 5:

Follow the three R’s: – respect for self – respect for others, and – responsibility for all your actions. Theo luật 3 T: - Tự trọng - Tôn trọng người khác - Trách nhiệm về mọi hành động của mình

Slide 6:

Not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Không đ ược điều mình muốn đôi khi lại là điều may mắn .

Slide 7:

Learn the rules, so you know how to break them properly. Học quy tắc để biết phá bỏ quy tắc đúng cách.

Slide 8:

Don’t let a little dispute injure a great relationship. Đ ừng để một tranh chấp nhỏ làm tổn thương một thâm tình lớn.

Slide 9:

When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it. Khi nhận ra mình v ừa làm lỗi, sửa lỗi ngay lập tức.

Slide 10:

Spend some time alone every day. Nên có th ời gian một mình mỗi ngày .

Slide 11:

Open your arms to change, but don’t let go of your values. M ở rộng vòn g tay chào đón thay đổi, nhưng đừng bỏ đi đức hạnh của mình .

Slide 12:

Silence is sometimes the best answer. Đôi khi im lặng là câu trả lời hay nhất.

Slide 13:

Live a good, honorable life. Then when you get older, and think back, you’ll be able to enjoy it a second time. Sống cuộc đời tử tế và phẩm hạnh. Rồi khi về già, hồi tưởng lại, bạn có thể thưởng thức cuộc đời bạn thêm một lần nữa.

Slide 14:

A loving atmosphere in your home is the foundation for your life. Bầu không khí yêu thương trong nhà bạn là nền tảng cho đời sống của bạn.

Slide 15:

In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don’t bring up the past. Khi bất đồng với người thân, nói về chuyện hiện tại mà thôi. Đừng nhắc đến chuyện cũ.

Slide 16:

Share your knowledge. It is a way to achieve immortality. Chia sẻ kiến thức của bạn. Đó là cách để thành bất tử.

Slide 17:

Be gentle with the Earth. Hãy dịu dàng với Mẹ Đất.

Slide 18:

Once a year, go someplace you’ve never been before. Mỗi năm một lần, hãy tới một nơi bạn chưa bao giờ tới.

Slide 19:

Judge your success by what you had to give up in order to get it. Đo l ường thành công của bạn bằng những gì bạn phải mất đi để có nó.

Slide 20:

Approach love and cooking with reckless abandon. Hãy yêu và nấu ăn với đam mê cuồng nhiệt.

Slide 21:

Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend – or a meaningful day. Bạn cũ mất đi, bạn mới đến. Cũng như ngày tháng. Ngày cũ qua đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là làm nên ý nghĩa: một tình bạn có ý nghĩa – hay một ngày có ý nghĩa.

Slide 22:

In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher. Trong thực hành đức nhẫn nhục, kẻ thù của ta là thầy hay nhất của ta.

Slide 23:

I am open to the guidance of synchronicity, and do not let expectations hinder my path. Tôi chấp nhận hướng đến hài hòa, nhưng không để mong ước đó cản đường tôi.

Slide 24:

Human beings are of such nature that they should have not only material facilities but spiritual sustenance as well. Without spiritual sustenance, it is difficult to get and maintain peace of mind. Bản chất của con người là không chỉ có vật chất mà còn cần đời sống tâm linh. Nếu không có đời sống tâm linh, rất khó để đạt an bình và giữ được an bình trong tâm hồn.

Slide 25:

Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive. Tình yêu và từ tâm là nhu cầu, không phải xa xỉ phẩm. Không có tình yêu và từ tâm, nhân loại không thể tồn tại.

Slide 26:

If in day to day life you lead a good life, honesty, with love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana. Nếu bạn sống tử tế hàng ngày, thành thật, với tình yêu, với từ tâm, giảm ích kỷ, tự nhiên bạn sẽ đến Niết Bàn.

Slide 27:

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm. Nếu bạn muốn bạn hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm.

Slide 28:

True compassion is not just an emotional response but a firm commitment founded on reason. Từ tâm thực sự không chỉ là một phản ứng tình cảm, mà là một tâm nguyện của lý trí.

Slide 29:

If the love within your mind is lost and you see other beings as enemies, then no matter how much knowledge or education or material comfort you have, only suffering and confusion will ensue. Nếu tình yêu trong tâm của bạn mất đi, và bạn thấy mọi người khác đều là kẻ thù, thì dù bạn có kiến thức, giáo dục, hay tiện nghi vật chất nhiều đến mức nào, bạn cũng chỉ có khổ đau và rối rắm.

Slide 30:

Today, more than ever before, life must be characterized by a sense of Universal responsibility, not only nation to nation and human to human, but also human to other forms of life. Ngày nay, hơn bao giờ hết, đời sống phải có ý thức trách nhiệm toàn cầu, không những chỉ nước này đối với nước kia, người này đối với người kia, mà còn là trách nhiệm của con người đối với các loài chúng sinh khác.

Slide 31:

Only the development of compassion and understanding for others can bring us the tranquility and happiness we all seek. Chỉ có phát triển từ tâm và thấu hiểu người khác mới có thể mang lại cho chúng ta tĩnh lặng và hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm.

Slide 32:

The more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being. Cultivating a close, warm-hearted feeling for others automatically puts the mind at ease. It is the ultimate source of success in life. Càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, chúng ta càng thấy an lạc. Nuôi dưỡng cảm giác thân thiết ấm áp đối với người khác tự nhiên làm ta thoải mái trong tâm. Đó là nguồn gốc tối hậu của thành công trong đời.

Slide 33:

True compassion is universal in scope. It is accompanied by a feeling of responsibility. Từ tâm thực sự có tính cách hoàn vũ. Từ tâm luôn luôn có ý thức trách nhiệm đi kèm.

Slide 34:

We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person or nation is the happiness of humanity. Chúng ta phải biết rằng nỗi đau khổ của một người hay một quốc gia là nỗi đau khổ của toàn thể loài người. Niềm hạnh phúc của một người hay một quốc gia là niềm hạnh phúc của toàn thể loài người.

Slide 35:

I believe all suffering is caused by ignorance. People inflict pain on others in the selfish pursuit of their happiness or satisfaction. Yet true happiness comes from a sense of peace and contentment, which in turn must be achieved through the cultivation of altruism, of love and compassion, and elimination of ignorance, selfishness, and greed. Tôi tin rằng mọi khổ đau đều sinh ra từ ngu muội. Người ta gây đau đớn cho người khác, khi ích kỷ theo đuổi hạnh phúc hay thỏa mãn riêng mình. Tuy nhiên, hạnh phúc thật sự đến từ cảm giác an bình và hài lòng, tạo ra bởi nuôi dưỡng lòng vị tha, tình yêu, từ tâm, xóa bỏ ngu muội, ích kỷ, và tham lam.

Slide 36:

Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời Nói . Cẩn thận với Lời Nói của bạn, vì chúng sẽ thành Hành Động . Cẩn thận với Hành Động của bạn, vì chúng sẽ thành Thói Quen . Cẩn thận với Thói Quen của bạn, vì chúng sẽ uốn nắn Nhân Cách bạn. Cẩn thận với Nhân Cách của bạn, vì nó sẽ định Số Phận bạn, và Số Phận của bạn sẽ là Cuộc Đời bạn. Take care of your Thoughts because they become Words . Take care of your Words because they will become Actions . Take care of your Actions because they will become Habits . Take care of your Habits because they will form your Character . Take care of your Character because it will form your Destiny , and your Destiny will be your Life .

Slide 37:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha! Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha!

authorStream Live Help