Valentine - Love Proverbs

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

DANH NGÔN TÌNH YÊU HAPPY VALENTINE Hình ?nh: Internet Vi?t d?ch: Nhóm tác gi? dotchuoinon.com Nh?c: The Power of Love Ca si: La Fuerza Mayor – Il Divo So?n th?o & Thi?t k?: Tr?n Lê Túy-Phu?ng C? v?n k? thu?t: Tr?n Ðình Hoành

Slide 2: 

Ch? có m?t h?nh phúc trên d?i, là yêu và du?c yêu. Hu?nh Hu? There is only one happiness in life, to love and be loved. ~ George Sand~

Slide 3: 

B?n không bao gi? m?t di vì yêu thuong. B?n ch? b? m?t di khi c? gi? l?i! Nguy?n Thu Hi?n You never lose by loving. You always lose by holding back ! Author unknown

Slide 4: 

N?u ch? dánh giá ngu?i khác, b?n s? không có th?i gian d? yêu thuong h?. Tr?n Th? Thu Hi?n If you judge people, you have no time to love them. Mother Teresa

Slide 5: 

Tình yêu chinh ph?c t?t c?; chúng ta hãy d?u hàng tru?c tình yêu. Lê DungLove conquers all things; let us surrender to love. Virgil

Slide 6: 

Ð?ng bao gi? gi? v? v?i m?t m?i tình mà b?n không th?c s? rung c?m, vì tình yêu không d? cho chúng ta di?u khi?n. Nguy?n Hoàng Long.Never pretend to a love which you do not actually feel, for love is not ours to command. Alan Watts

Slide 7: 

Tình yêu là s?c m?nh duy nh?t có th? bi?n m?t k? thù thành m?t ngu?i b?n. D? Uyên Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend Martin Luther King, Jr.

Slide 8: 

Yêu thuong b?t d?u b?ng vi?c cham sóc nh?ng ngu?i thân nh?t- ngu?i nhà. N?ng & Zen Love begins by taking care of the closest ones – the ones at home. Mother Teresa

Slide 9: 

M?t dôi m?i cu?i h?i, “Chúng con c?n làm gì d? tình yêu c?a chúng con b?n lâu?”Ngu?i Th?y nói, “Cùng nhau yêu nh?ng th? khác.” Nguy?n Minh Hi?n A newly married couple said, “What shall we do to make our love endure?”Said the Master, “Love other things together.” Unknown author

Slide 10: 

V?i tình yêu và kiên nh?n, không có gì là không th?. Zen và N?ng With love and patience, nothing is impossible. Daisaku Ikeda

Slide 11: 

Các kho báu l?n nh?t vô hình tru?c con m?t nhung du?c tìm th?y b?i trái tim. B?ng Lang Tím The greatest treasures are those invisible to the eye but found by the heart. Unknown author

Slide 12: 

Khi tôi tr?, tôi ngu?ng m? ngu?i thông minh. Gi? v? già, tôi ngu?ng m? ngu?i nhân ái. Ph?m Kiêm Y?n When I was young, I admired clever people. Now that I am old, I admire kind people. Unknown author

Slide 13: 

Anh yêu em vì em d?p,Hay em d?p vì anh yêu em?Zen d?ch Do I love you because you’re beautiful,Or are you beautiful because I love you? Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II, Cinderella

Slide 14: 

Ái tình không nhìn b?ng m?t, mà b?ng tâm h?n. Vì th? ngu?i ta v? Th?n Ái Tình có cánh nhung m?t mù lòa. Kh?i Thu Love looks not with the eyes, but with the mind, And therefore is winged Cupid painted blind. Shakespeare

Slide 15: 

Tình yêu nhìn m?i th? qua kính vi?n v?ng; d? k? nhìn m?i th? qua kính hi?n vi Ð?ng Nguy?n Ðông Vy .Love looks through a telescope; envy, through a microscope. Josh Billings

Slide 16: 

B?n không th? gói tình yêu trong m?t cái h?p, nhung b?n có th? gói m?t ngu?i trong m?t cái ôm.Ph?m Kiêm Y?n d?ch.You can’t wrap love in a box, but you can wrap a person in a hug.Author Unknown

Slide 17: 

B?n không th? luôn có du?c h?nh phúc, nhung b?n luôn có th? trao t?ng h?nh phúc.Ð?ng Nguy?n Ðông Vy d?ch.You cannot always have happiness, but you can always give happiness.Unknown Author

Slide 18: 

Không có tình yêu nào l?n hon tình yêu này, dó là hy sinh thân m?ng c?a mình cho b?n mình. TÐH d?ch Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends. John 15:13

Slide 19: 

Khi tình yêu l?n lên trong b?n thì cái d?p cung l?n lên. B?i vì tình yêu là cái d?p c?a linh h?n.Ph?m Kiêm Y?n d?ch.Since love grows within you, so beauty grows. For love is the beauty of the soul.Saint Augustine

Slide 20: 

N?u có ai nài n? tôi dua ra lý do vì sao tôi m?n anh ta, tôi s? không th? tìm th?y gì d? nói, ngoài vi?c tr? l?i r?ng: vì anh ?y là anh ?y và tôi là tôi. Ph?m Kiêm Y?n d?ch . If a man should importune me to give a reason why I loved him, I find it could no otherwise be expressed, than by making answer: because it was he, because it was I. Michel de Montaigne

Slide 21: 

Chuông không là chuông t?i khi ta rung nó. Bài ca không là ca khúc d?n khi ta hát vang. Và tình yêu không d? gi? trong tim. Tình yêu ch?ng ph?i tình yêu d?n khi ta trao nó di. Th?o Uyên d?ch A bell is no bell till you ring it A song is no song till you sing it And love in your heart wasn't put there to stay Love isn't love till you give it away. Oscar Hammerstein II

Slide 22: 

Ð?ng gi? l?i l?i yêucho b?n bè d?n khi h? m?t;Ð?ng vi?t l?i thuong trên bia dá,Mà hãy th? l? h?t bây gi?.Th?o Uyên d?ch Do not save your loving speechesFor your friends till they are dead;Do not write them on their tombstones,Speak them rather now instead.Anna Cummins

Slide 23: 

Sai l?m l?n nh?t trong tình yêu là khi ta c? g?ng chi?m h?u nó.Nó s? tu?t ra kh?i t?m tay cung gi?ng nhu nu?c v?y .Zen d?ch The greatest mistake in Love is trying to possess it.It will spill out of hand just like water. Anonymous

Slide 24: 

Tình yêu là m?t lo?i qu? dang mùa vào m?i lúc, và trong t?m v?i c?a m?i bàn tay. B?ng Lang Tím d?ch Love is a fruit in season at all times, and within the reach of every hand. Mother Teresa

Slide 25: 

Yêu thuong là khoan dung vô b? b?n, là v? d?u dàng dã thành thói quen. Zen d?ch Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit. Peter Ustinov

Slide 26: 

Tôi yêu b?n, không vì cái b?n là, nhung vì cái tôi là khi tôi bên b?n.Zen d?ch I love you, not for what you are, but for what I am when I am with youRoy Croft

Slide 27: 

Tình yêu và t? tâm là c?n thi?t, ch? không ph?i là xa x? ph?m. Không có chúng, nhân lo?i không th? t?n t?i. Tr?n Lê Túy-Phu?ng d?ch Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive. Dalai Lama

Slide 28: 

Tình yêu và nhân ái ch?ng bao gi? lãng phí. Chúng luôn t?o nên s? khác bi?t. Chúng ban phúc cho ngu?i nh?n và chúng cung ban phúc cho b?n, ngu?i cho. B?o Nguyên d?ch Love and kindness are never wasted. They always make a difference. They bless the one who receives them, and they bless you, the giver. Barbara de Angelis

Slide 29: 

Tình yêu là chìa khóa v?n nang m? c?a h?nh phúcZen d?chLove is the master key that opens the gates of happiness. Oliver Wendell Holmes

Slide 30: 

CHÚC M?NG VALENTINE dotchuoinon.com

authorStream Live Help