Nha_anh_nha_em-Yeu_mot_minh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 3: 

Nhà anh ? t?n non cao, cách xa m?y núi, qua sông m?y dèo Chi?u chi?u sáo th?i di?u bay, chim non ca hót, lúa thom d?y d?ng Nhà em ? t?n ph? dông, du?ng xe nhà m?i, ph? phu?ng xôn xao Thuong em dù ? phuong nào, tình trong duyên tr?ng ng?t ngào cho nhau Thuong em m?y núi anh cung trèo, m?y sông anh cung l?i, m?y dèo anh cung qua Mi?n sao tình nghia dôi ta, tram nam mình g?n bó, m?n mà yêu nhau…

Slide 4: 

Nhà anh ? t?n non cao, cách xa m?y núi, qua sông m?y dèo Chi?u chi?u sáo th?i di?u bay, chim non ca hót, lúa thom d?y d?ng Nhà em ? t?n ph? dông, du?ng xe nhà m?i, ph? phu?ng xôn xao Thuong em dù ? phuong nào, tình trong duyên tr?ng ng?t ngào cho nhau Thuong em m?y núi anh cung trèo, m?y sông anh cung l?i, m?y dèo anh cung qua Mi?n sao tình nghia dôi ta, tram nam mình g?n bó, m?n mà yêu nhau

Slide 6: 

Nhà anh ? t?n non cao, cách xa m?y núi, qua sông m?y dèo Chi?u chi?u sáo th?i di?u bay, chim non ca hót, lúa thom d?y d?ng Nhà em ? t?n ph? dông, du?ng xe nhà m?i, ph? phu?ng xôn xao Thuong em dù ? phuong nào, tình trong duyên tr?ng ng?t ngào cho nhau Thuong em m?y núi anh cung trèo, m?y sông anh cung l?i, m?y dèo anh cung qua Mi?n sao tình nghia dôi ta, tram nam mình g?n bó, m?n mà yêu nhau…

Slide 8: 

Nhà em có hoa vàng tru?c ngõ Tu?ng th?t là cao Có dây leo kín rào Nhà anh cu?i con du?ng ngo?i ô Vách thua dèn d?u th?p Gió lùa vào t?ng dêm Tu?i em cung nhu hoa m?i n? V?n ngu?i th?m mong Ðu?c dua dón chân em Xót xa, anh còn tr?ng tay hoài Sách dèn n? chua d?t Nên l?n d?n truân chuyên

Slide 9: 

Ðôi ta d?a d?u sông cu?i sông Bao nhiêu cách tr? mình em oi Ðôi khi th?y lòng mình bâng khuâng Mu?n ng? l?i cùng ai… Nghi r?i câm nín hoài Chi?u nao pháo bay d?y tru?c ngõ T? t? tho ngây, dáng hoa di l?y ch?ng Ðu?ng quen b?ng bây gi? bu?n tênh M?i khi chi?u d?n xu?ng Th?y lòng mình ng?n ngo

Slide 10: 

Ngày xua ti?c sao mình không ng? Ð? r?i chi?u nay mình dâu th?y cô don Ván kia bây gi? dóng thuy?n r?i Có còn chi dâu n?a, thôi dành h?n trong mo

Slide 12: 

Ðôi ta d?a d?u sông cu?i sông Bao nhiêu cách tr? mình em oi Ðôi khi th?y lòng mình bâng khuâng Mu?n ng? l?i cùng ai… Nghi r?i câm nín hoài Chi?u nao pháo bay d?y tru?c ngõ T? t? tho ngây, dáng hoa di l?y ch?ng Ðu?ng quen b?ng bây gi? bu?n tênh M?i khi chi?u d?n xu?ng Th?y lòng mình ng?n ngo

Slide 13: 

Ngày xua ti?c sao mình không ng? Ð? r?i chi?u nay mình dâu th?y cô don Ván kia bây gi? dóng thuy?n r?i Có còn chi dâu n?a, thôi dành h?n trong mo

authorStream Live Help