Thánh Địa Mỹ Sơn - Di Sản Thế Giới PPS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

DI S?N TH? GI?I WORLD HERITAGE THÁNH Ð?A M? SON VI?T NAM So?n th?o & Thi?t k?: Tr?n Lê Túy-Phu?ng C? v?n k? thu?t: Tr?n dình Hoành Ngu?n: Internet Nh?c: H?n Ð? Bàn - Xuân Tiên Ca si: Th? Son Tho: Chi?u M? Son – Ðinh Ð?c Du?c

Slide 2: 

Ngu?i Cham, còn g?i là ngu?i Chàm, ngu?i Chiêm Thành, ngu?i Chiêm, ngu?i H?i..., hi?n cu ng? ch? y?u t?i Vi?t Nam, Campuchia và Lào. Dân s? t?i Vi?t Nam theo di?u tra dân s? nam 1999 là 132.873 ngu?i. Ngôn Ng?: ti?ng Cham, ti?ng Mã Lai, ti?ng Khmer, ti?ng Vi?t và ti?ng Tamil. Tín Ngu?ng: Ða ph?n theo H?i giáo dòng Sunni. M?t b? ph?n nh? theo ?n Ð? giáo và Ph?t giáo. Nhóm dân t?c liên quan: Gia Rai, Ê Ðê, Mã Lai, Indonesia, Philippines. L?ch S? : Tru?c th? k? th? 7 có vuong qu?c Lâm ?p t? d?i nhà Hán (192) d?n nhà Tùy (605). Sau nam 605, tình hình nu?c Cham Pa không rõ cho d?n th? k? th? 8. Các tên g?i khác nhau c?a vuong qu?c này theo van bia ti?ng Ph?n và ti?ng Cham c? là Campanagara, Nagara Campa, Nagar Cam. Còn s? sách Trung Qu?c g?i là Lâm ?p qu?c, Chiêm Bà Qu?c, Hoàn Vuong Qu?c và Chiêm Thành qu?c. Thánh d?a M? Son ? Qu?ng Nam, cách Ðà N?ng kho?ng 69 km, là t? h?p nhi?u d?n dài Cham Pa (Chiêm Thành), trong m?t thung lung du?ng kính kho?ng 2 km, bao quanh b?i d?i núi. Noi dây còn sót l?i d?n dài lang t?m c?a các vuong tri?u Cham Pa xa cu. Thánh d?a M? Son du?c coi là m?t trong nh?ng di tích chính c?a ?n Ð? giáo ? Ðông Nam Á. Ngu?i ta hay so sánh thánh d?a này v?i các t? h?p d?n dài chính khác nhu Borobudur (Indonesia), Pagan (Mi?n Ði?n) , Angkor Wat (Campuchia) và Ayutthaya (Thái Lan). Thánh d?a M? Son dã du?c ghi vào danh sách Di s?n Th? gi?i c?a UNESCO nam 1999.

Slide 3: 

Nam dó, ti?u vuong qu?c Panduranga cung tr? thành chu h?u c?a Ð?i Vi?t. Nam Hi?n Tông th? 2 chúa Nguy?n (nam Chính Hòa th? 14 nhà Lê t?c nam 1693), Nguy?n H?u C?nh dã m?t l?n chinh ph?c Panduranga, d?i tên Chiêm Thành qu?c thành Thu?n Thành tr?n, r?i d?i Thu?n Thành tr?n thành Bình Thu?n ph?. Nhung, nam 1694, trong khi Nguy?n H?u C?nh tây chinh dánh Campuchia, tu?ng ngu?i Cham tên ?c Nha Ð?t và tu?ng ngu?i Thanh tên A Ban dã t?p h?p du?c dông d?o l?c lu?ng ngu?i Cham Pa, n?i d?y và tiêu di?t toàn b? l?c lu?ng chúa Nguy?n t?i dây. Chúa Nguy?n (Nguy?n Hi?n Tông t?c Nguy?n Phúc Chu) dã b?t d?c di c?u hòa v?i ngu?i Cham Pa và cho phép ngu?i Cham Pa ph?c h?i Thu?n Thành tr?n (Khu T? tr? Cham Pa). Hòa u?c gi?a chúa Nguy?n và chúa Cham Pa du?c ghi rõ trong Ngh? Ð?nh Ngu Ði?u vào nam Hi?n Tông th? 21 (nam Vinh Th?nh th? 8 nhà Lê t?c nam 1712) và du?c duy trì cho d?n nam Minh M?ng th? 13 (1832), khi Minh M?ng b?t k? hòa u?c c?a ti?n tri?u, xóa b? quy ch? t? tr? c?a ngu?i Cham. Sau dó m?t s? ngu?i Cham liên minh v?i Lê Van Khôi n?i d?y d? ph?c h?i Thu?n Thành tr?n nhung không thành. H?u du? c?a chúa Cham Pa có ông D?ng G?ch, m?t v? hoàng t? anh hùng, phó ch? t?ch ?y ban hành chính lâm th?i huy?n Hòa Ða (B?c Bình ngày nay) ph? trách mi?n núi sau Cách m?ng tháng Tám. Ti?u vuong qu?c Vijaya b? quân d?i Ð?i Vi?t tiêu di?t du?i s? ch? huy c?a vua Lê Thánh Tông vào nam H?ng Ð?c th? 2 nhà Lê t?c nam 1471. Vuong qu?c này b?t d?u suy tàn t? d?u th? k? 15 sau khi b? vua Vinh L?c Ð? c?a nhà Minh mang quân t?n công, du?i tri?u Vijaya, cùng th?i nhà H?u Tr?n (Ð?i Vi?t) và nhà H? (Ð?i Ngu) . Sau khi quân d?i nhà Minh rút v?, vuong qu?c Cham Pa b? chia làm hai nu?c: Vijaya (Ð? Bàn: 1428-1471) và Panduranga (Phan Rang: 1433-1832).

Slide 48: 

Linga là hình tu?ng c?a th?n Siva, m?t trong tam v? nh?t th? c?a ?n Ð? giáo (Siva – Brahma – Visnu). Siva du?c coi là th?n Phá h?y và d?ng th?i cung là th?n Sáng t?o. Trong th?n tho?i ?n Ð?, hình tu?ng kh?i d?u c?a Siva là c?t l?a hình Linga du?i hình th?c duong v?t, mang tính duong. Song d? sáng t?o du?c thì c?n có âm tính, cho nên ngu?i xua dã thêm cái b? hình âm v?t (Yoni). T? dó, tín ngu?ng Linga – Yoni (âm duong k?t h?p) bi?n thành s? th? cúng th?n Siva, r?t ph? bi?n trong dân chúng. M?i s? sinh sôi n?y n? trong tr?i d?t làm cho mùa màng cây c?i t?t tuoi, gi?ng v?t và loài ngu?i ngày càng dông dúc là do d?c - cái, âm – duong k?t h?p v?i nhau mà thành. Ð? th? hi?n tính nh?t th? c?a ba v? th?n, Linga du?c t?o thành ba ph?n: du?i là Brahma, gi?a là Visnu, trên cùng, ch? th? là Siva. H?u h?t các công trình xây d?ng mang tính tôn giáo t? th? k? X tr? v? tru?c trong l?ch s? ki?n trúc Cham, dù n?i dung bên trong th? b?t k? m?t v? th?n nào thì trong công trình dó v?n có b? th? Linga-Yoni ho?c m?t bi?u tu?ng khác mang tính ch?t này.

Slide 49: 

Linga - Yoni

Slide 50: 

Linga

Slide 51: 

Yoni

Slide 52: 

Linga - Yoni

Slide 53: 

Linga - Yoni

Slide 54: 

Linga - Yoni

Slide 55: 

Linga - Yoni

Slide 56: 

M?t ph? n? ngu?i Cham trong y ph?c truy?n th?ng

Slide 57: 

Ph? n? Cham ? Châu Ð?c d?t v?i theo phuong pháp truy?n th?ng

Slide 58: 

Nhóm nh?c công ngu?i Cham trong trang ph?c truy?n th?ng

Slide 60: 

Chi?u M? Son D?u xua c?nh cu v?n còn dâyN?c n? lòng ai hay gió layR? vách bu?n thân men xám d?Lìa cành t?i ph?n lá khô bayOai hùng m?y thu? ngu?i di bi?tTh?t th? m?t th?i tháp ng? sayNgo ngáo h?n v? dâu c? qu?nNghìn nam man mác nu?c non này! Ðinh Ð?c Du?c 1995

Slide 61: 

CHÚC B?N AN L?C Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng Deep thanks to all of the talented photographers whose great works appear in this presetation

authorStream Live Help