Cổ Thành Huế - Di Sản Thế Giới

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

DI S?N TH? GI?IWORLD HERITAGEC? THÀNH HU? VI?T NAM : 

DI S?N TH? GI?IWORLD HERITAGEC? THÀNH HU? VI?T NAM Ngu?n: Internet Nh?c: Nhã Nh?c Cung Ðình - Ph?ng Vu Khúc So?n th?o & Thi?t k?: Tr?n Lê Túy-Phu?ng Vi?t d?ch: Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng

Slide 2: 

Niên bi?u xây d?ng C? Thành Hu? 1358-1389:  Nhà Tr?n xây thành Hoa Chan ? Hu?, g?n C? Thành ngày nay. 1601:  Chùa Thiên M? d?u tiên du?c xây, sau dó du?c phá di và xây l?i nam 1844. 1687: Nhà Nguy?n d?t kinh dô ? Phú Xuân, phôi thai c?a Hu?, ? góc Ðông Nam c?a C? Thành ngày nay. Th? k? 18:  Phú Xuân tr? thành m?t kinh dô trù phú. 1802:  Nguy?n Ánh xung vuong l?y tên hi?u là Gia Long.  Hu? tr? thành th? dô. 1802-1820:  Ð?i Gia Long; xây các d?n dài và lang t?m ? Hu?. 1805-1846:  Xây C? Thành mà ta th?y ngày nay, Thành N?i, và T? C?m Thành.  Vào nh?ng nam d?u tiên, hàng ngày có t? 50 ngàn d?n 80 ngàn nông dân, binh si và ngh? nhân làm vi?c. G? lim ch? t? Ngh? An; Ván t? Gia Ð?nh; Ðá lót du?ng t? Thanh Hóa; G?ch và ngói t? Qu?ng Ng?i; Vàng, son mài và d?ng nh?p c?ng t? Trung Qu?c.

Slide 3: 

1805:  Xây Ði?n Thái Hòa l?n d?u.   1820-1840:  Ð?i Minh M?ng   1830:  Xây các d?u tru?ng   1833-1840:  Xây Ng? Môn (c?a nam).   Xây l?i Ði?n Thái Hòa nhu ta th?y ngày nay.   1835-1839:  C?u Ð?nh du?c dúc.   1840-1843:  Xây lang Minh M?ng   1841-1847:  Ð?i Thi?u Tr? và xây lang Thi?u Tr?.   1844:  Xây tháp bát giác b?y t?ng, tên T? Nhân (sau d?i thành Phu?c Duyên) ? chùa Thiên M?.   1848-1884:  Ð?i T? Ð?c và xây lang T? Ð?c.   1916-1925:  Ð?i Kh?i Ð?nh và xây lang Kh?i Ð?nh.   1947:  Cháy Thành N?i và T? C?m Thành.   1975:  B?t d?u s?a ch?a.

Slide 4: 

T? C?m Thành tru?c 1945

Slide 5: 

Ðu?c d?t làm th? dô nu?c Vi?t Nam t? nam 1802, Hu? không ch? là trung tâm chính tr? mà còn là trung tâm van hóa và tôn giáo du?i tri?u Nguy?n, cho d?n nam 1945. Sông Huong l?ng l? u?n khúc qua lòng thành ph?, C? Thành, T? C?m Thành, Ð?i N?i, mang l?i cho Hu? c?nh núi sông trác tuy?t.  C? Thành Hu? du?c ghi nh?n vào danh sách Di s?n Th? gi?i c?a UNESCO nam 1993. Sông Huong

Slide 6: 

K? Ðài du?c xây d?ng vào nam Gia Long th? 6 (1807) cùng th?i gian xây d?ng kinh thành. Ð?n th?i Minh M?ng, K? Ðài du?c tu s?a vào các nam 1829, 1831 và 1840.

Slide 7: 

Ng? Môn

Slide 8: 

H? Thái D?ch, Sân Ð?i Tri?u, và Ði?n Thái Hòa nhìn t? L?u Ngu Ph?ng

Slide 9: 

L?u Ngu Ph?ng

Slide 10: 

L?u Ngu Ph?ng Chuông d?ng - L?u Ngu Ph?ng Tr?ng trên c?a Ng? Môn Bình phong trong sân N?i Cung

Slide 11: 

Phú Van Lâu

Slide 12: 

Vi?n Co M?t Tam Tòa

Slide 13: 

C?ng vào Hi?n Lâm Các

Slide 14: 

Hi?n Lâm Các

Slide 15: 

C?u Ð?nh V?c Ð?ng

Slide 16: 

Lân d?ng

Slide 17: 

C?ng vào Ð?i N?i

Slide 19: 

Diên Th? Chính Ði?n

Slide 20: 

Tru?ng Du T? trong Cung Diên Th?

Slide 21: 

N?i th?t Cung Diên Th?

Slide 22: 

Th? T? Mi?u

Slide 23: 

N?i th?t Th? T? Mi?u

Slide 26: 

Duy?t Th? Ðu?ng

Slide 28: 

T? Vu trong T? C?m Thành

Slide 29: 

Qu?c T? Giám

Slide 30: 

Nhà bia Lang Vua T? Ð?c

Slide 31: 

Lang Vua T? Ð?c

Slide 32: 

H? T?nh Tâm – Lang T? Ð?c

Slide 33: 

H? sen T?nh Tâm

Slide 34: 

H? Tân Nguy?t

Slide 36: 

Lang Vua Kh?i Ð?nh

Slide 37: 

Bi Ðình ?ng Lang - Lang Vua Kh?i Ð?nh

Slide 39: 

N?i th?t Lang Vua Kh?i Ð?nh

Slide 40: 

Lang Vua Minh M?ng

Slide 41: 

Lang VuaThi?u Tr?

Slide 42: 

Lang Vua D?c Ð?c

Slide 43: 

Lang Vua Ð?ng Khánh

Slide 44: 

Lang Vua Gia Long

Slide 45: 

C?u V? Th?n Công - Kim, M?c, Th?y, H?a, Th?

Slide 46: 

C?u V? Th?n Công – Xuân, H?, Thu, Ðông

Slide 47: 

M?t s? h?a ti?t trên quai, thân súng và giá g? c?a C?u V? Th?n Công

Slide 48: 

Ðàn Nam Giao

Slide 49: 

Ði?n Hòn Chén

Slide 50: 

Chùa Thiên M? du?c xây d?ng t?i noi mà, theo truy?n thuy?t, m?t v? tiên nuong qu?n l?c áo d? dêm dêm dã xu?t hi?n và nói v?i dân chúng:  "R?i dây s? có m?t v? chân chúa d?n l?p chùa d? t? linh khí, làm b?n long m?ch, cho nu?c Nam hùng m?nh. " Khi chúa Nguy?n Hoàng nghe du?c di?u ?y, bèn cho xây chùa và d?t tên là chùa Thiên M?.  Chùa xây nam 1601.  Ð?n 1884 vua Thi?u Tr? cho xây thêm tháp bát giác b?y t?ng g?i là Tháp T? Nhân, sau d?i thành Phu?c Duyên.  T? dó d?n nay chùa thu?ng du?c s?a sang và xây d?ng thêm.  Chùa Thiên M? là noi du?c tôn kính nh?t ? Hu?.

Slide 51: 

H? Quy?n H? Quy?n còn d?c là H? Khuyên t?a l?c t?i d?a ph?n thôn Tru?ng Ðá, xã Th?y Bi?u, thành ph? Hu?; du?c xây d?ng nam Minh M?ng th? 11 (1830), là m?t chu?ng nuôi h? và là m?t d?u tru?ng d?c dáo. Du?i tri?u Nguy?n dây là d?u tru?ng c?a nh?ng cu?c t? chi?n gi?a voi và h? nh?m t? th?n trong ngày h?i và ph?c v? nhu c?u gi?i trí tiêu khi?n cho vua, quan l?i và ngu?i dân.

Slide 52: 

Ði?n Voi Ré Ði?n Voi Ré n?m cách trung tâm thành ph? Hu? kho?ng 5 km v? phía Tây-Nam, cách H? Quy?n kho?ng 400m, trên d?a ph?n thôn Tru?ng Ðá thu?c xã Th?y Bi?u, thành ph? Hu?. Tuong truy?n, du?i th?i Tr?nh - Nguy?n phân tranh, nhân dân d?a phuong dã làm l? an táng, xây m? cho m?t con voi c?a m?t dung tu?ng ch?t tr?n, g?i là m? Voi Ré. Sau khi lên ngôi, vua Gia Long dã cho xây d?ng bên c?nh m? con voi m?t ngôi di?n th? v?i tên g?i là Long Châu Mi?u d? th? các v? th?n b?o v? và mi?u th? b?n con voi dung c?m nh?t trong chi?n tr?n c?a tri?u Nguy?n. T? truy?n thuy?t và s? ki?n l?ch s? nhu v?y, dân gian quen g?i ngôi mi?u này là di?n Voi Ré.

Slide 53: 

C?u Tru?ng Ti?n C?u dài 403 m, g?m 6 nh?p d?m thép hình vành lu?c, do Pháp xây d?ng nam 1905 t?i v? trí c?u Thành Thái cu (c?u g? xây d?ng 1897-1899, b? d? nam 1904), lúc d?u c?u mang tên Clê-mang-xô (c?u Clemenceau). Nam 1945 chính ph? Tr?n Tr?ng Kim d?i tên là c?u Nguy?n Hoàng. Tuy nhiên ngu?i dân v?n g?i là c?u Tru?ng Ti?n, do c?u n?m c?nh xu?ng dúc ti?n cu sát b? sông Huong.

Slide 54: 

Lang Cô

Slide 55: 

V?ng dua l?i nh? kinh vua Câu hò mái d?y ai khua lá vàng ? Ngu?i di tình ? chàng ràng Ôi chao Thiên M? mang mang d? s?u ! (tho Nguy?n Quý Ninh) T?m bi?t Hu?

Slide 56: 

CHÚC B?N AN L?C Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng H? Sen T?nh Tâm Special thanks to all of the talented photographers whose great works appear in this presentation Washington DC - November 1, 2009

authorStream Live Help