Doi ca thien thu tieng Me cuoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ð?i c? thiên thu ti?ng m? cu?i Tr?n trung Ð?o Giong ngâm: Ðào Thúy Th?c hi?n : Doanhdoanh

Slide 2: 

Nh?c chi?c phone lên b?ng l?ng ngu?i Ti?ng ai nhu ti?ng lá thu roi

Slide 3: 

Mu?i nam m? nh? mu?i nam l? Ch? bi?t âm th?m thuong nh? thôi

Slide 4: 

Bu?i ?y con di ch?ng h?n th? Ng?a r?ng xua l?c d?u son khê

Slide 5: 

Mu?i nam tóc m? màu tang tr?ng Tr?ng c? lòng con lúc nghi v?

Slide 6: 

M? v?n ng?i dan m?t n?i bu?n Bên d?i gió t?t v?i mua tuôn

Slide 7: 

Con di góp lá ngàn phuong l?i Ð?t lên cho d?i tan khói suong

Slide 8: 

Ti?ng m? nghe nhu ti?ng ngh?n ngào Ti?ng Ngu?i hay ch? ti?ng chiêm bao

Slide 9: 

M? xa xôi quá làm sao v?i Bi?t d?n bao gi? trông th?y nhau

Slide 10: 

M? oi d?ng khóc hãy ráng ch? Ng?m ngùi con s? d?u trong tho

Slide 11: 

Ðau thuong con vi?t vào trong lá Hoi ?m con tìm trong gi?c mo

Slide 12: 

Nh?c chi?c phone lên b?ng l?ng ngu?i Gi?ng bu?n hon c? ti?ng mua roi

Slide 13: 

Ví mà tôi d?i th?i gian du?c Ð?i c? thiên thu ti?ng M? cu?i

Slide 14: 

Ví mà tôi d?i th?i gian du?c Ð?i c? thiên thu ti?ng M? cu?i

Slide 15: 

Doanhdoanh th?c hi?n Vu Lan 2009

authorStream Live Help