Con Sông Độc Đáo Nhất Thế Giới PPS2003

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CON SÔNG Ð?C ÐÁO NH?T TH? GI?I. Các b?n dã bi?t d?n c?u v?ng m?t trang, c?u v?ng ngu?c, c?u v?ng l?a... trên b?u tr?i. Th? nhung dã bao gi? b?n nghe nói d?n m?t "c?u v?ng" c?a sông nu?c ? Ðó chính là sông Caño Cristales ? nu?c Colombia, m?t dòng sông d?c nh?t vô nh?. Không ch? b?i quang c?nh hai bên dòng sông r?t nên tho, mà còn vì nu?c c?a dòng sông này có d?n 5 màu: d?, vàng, xanh lá cây, xanh lam ng?c, da cam. Con sông du?c ví nhu m?t "tuy?t s?c giai nhân" này tr?i dài 100 km, n?m trong vùng Sierra de la Macarena. So?n th?o & Thi?t k?: Tr?n Lê Túy-Phu?ng C? v?n k? thu?t: Tr?n Ðình Hoành Nh?c: Sun Spirit - Deuter

Slide 11: 

Vào nh?ng kho?ng th?i gian nh?t d?nh trong nam, khi t?o và rêu d?c bi?t c?a dòng sông b?t d?u sinh sôi, chúng ph? d?y m?t nu?c và t?o nên nh?ng s?c màu kì di?u, ch? y?u là d?, da cam và vàng. Nu?c c?a dòng sông khi dó, du?i tác d?ng c?a khoáng ch?t s? có màu xanh lá cây mát ru?i và màu lam ng?c vuong gi? d?n khó t?. Chính vì hi?n tu?ng này mà ngu?i ta g?i sông Cristales là "Sông 5 màu", hay còn g?i là "Sông C?u V?ng". Ng?m ra thì nó ch? thi?u có 2 màu thôi, g?i là "sông C?u V?ng" cung dúng l?m ch?, ph?i không các b?n? ?

Slide 23: 

Chúc an l?c Ngu?n: Internet Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng Nh?c: Sun Spirit - Deuter

authorStream Live Help