Trái Tim Giải Thoát - Năm qui luật đơn g

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trái Tim Gi?i Thoát Vi?t D?ch: Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng

Slide 2: 

5 quy lu?t don giãn d? s?ng h?nh phúc

Slide 3: 

1. C?i b? thù h?n trong tim.

Slide 4: 

2. Xoá tan lo l?ng trong d?u.

Slide 5: 

3. S?ng gi?n d?.

Slide 6: 

4. Cho nhi?u thêm.

Slide 7: 

5. B?t dòi h?i, hãy tin vào phép l?.

Slide 8: 

Không ai có th? tr? v? quá kh? d? làm l?i t? d?u…

Slide 9: 

Nhung ai cung có th? b?t d?u t? lúc này d? làm m?i do?n cu?i.

Slide 10: 

Tr?i không h?a ngày không kh?, cu?i không bu?n, n?ng không mua, nhung Tr?i có h?a s?c m?nh cho ngày, bình an cho nu?c m?t, ánh sáng cho l?i di.

Slide 11: 

Th?t v?ng trì b?n l?i nhu d?ng ? gà, nhung sau dó b?n s? thích con du?ng b?ng ph?ng.

Slide 12: 

Ð?ng d?ng trong ? gà quá lâu.

Slide 13: 

Ði ti?p!

Slide 14: 

Khi th?t chí vì không d?t du?c cái mình mu?n, c? ng?i dó và vui v?-- Tr?i dã d?nh s?n cái hay hon cho b?n.

B?t c? chuy?n gì x?y ra, t?t hay x?u, hãy nghi xem nó có nghia gì. : 

B?t c? chuy?n gì x?y ra, t?t hay x?u, hãy nghi xem nó có nghia gì.

M?i s? trên d?i d?u có m?t m?c dích chung -- d?y b?n khóc ít, cu?i nhi?u. : 

M?i s? trên d?i d?u có m?t m?c dích chung -- d?y b?n khóc ít, cu?i nhi?u.

Không ép ai yêu mình du?c... : 

Không ép ai yêu mình du?c...

Ta ch? có th? làm ngu?i dáng yêu, ph?n còn l?i thì tu? ngu?i khác. : 

Ta ch? có th? làm ngu?i dáng yêu, ph?n còn l?i thì tu? ngu?i khác.

Thà m?t t? ái v?i ngu?i mình yêu, còn hon m?t ngu?i mình yêu vì t? ái. : 

Thà m?t t? ái v?i ngu?i mình yêu, còn hon m?t ngu?i mình yêu vì t? ái.

Ta mãi t?n công tìm dúng ngu?i d? yêu, và tìm l?i c?a ngu?i yêu, thay vì c? hoàn thi?n tình yêu dang có. : 

Ta mãi t?n công tìm dúng ngu?i d? yêu, và tìm l?i c?a ngu?i yêu, thay vì c? hoàn thi?n tình yêu dang có.

Ð?ng bao gi? t? b? b?n cu... : 

Ð?ng bao gi? t? b? b?n cu...

S? không bao gi? tìm ra ngu?i thay th?! : 

S? không bao gi? tìm ra ngu?i thay th?!

Tình b?n nhu ru?u quí,Càng lâu nam, càng ngon. : 

Tình b?n nhu ru?u quí,Càng lâu nam, càng ngon.

Slide 24: 

Hoa cúc vàng cho b?n…

Slide 25: 

Vi?t d?ch: Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Tuý-Phu?ng và con du?ng thanh t?nh … Thank you for the creator of this PPS and all of the unknown photographers

authorStream Live Help