Hành trình đi tìm chính mình

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hành Trình Ði Tìm Chính Mình Vi?t D?ch: Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng

Slide 2: 

. ZOOM Luy th?a c?a 10 T? vu tr? ti?u vi d?n vu tr? d?i vi

Slide 3: 

B?t d?u v?i 100 b?ng 1 m, và tang kho?ng cách b?ng th?a s? 10, hay 101 (10 m), 102 (10x10) = 100 m, 103 (10x10x10 = 1.000m), 104 (10x10x10x10 = 10.000 m), và c? th?, cho d?n khi ta không còn tu?ng tu?ng du?c gi?i h?n c?a vu tr? d?i vi. Sau dó chúng ta s? quay v?, nhanh hon m?t tí, vòng l?i di?m kh?i hành và ti?p t?c chuy?n du hành trong hu?ng ngu?c l?i, gi?m kho?ng cách du hành b?ng th?a s? 10, di vào vu tr? ti?u vi. Hãy quan sát tính thu?ng h?ng c?a các qui lu?t vu tr? và suy ni?m v? bao nhiêu di?u con ngu?i còn ph?i h?c… Ðây là cu?c hành trình cao t?c, nh?y v?t t?ng kho?ng cách theo th?a s? 10

Slide 4: 

Ði vui nhé !

Slide 5: 

Kho?ng cách d?n m?t dám lá trong vu?n 100 1 m

Slide 6: 

B?t d?u di lên ... Ta có th? th?y chòm lá. 101 10 m

Slide 7: 

T?i kho?ng cách này, ta có th? th?y bìa r?ng và các ki?n trúc xây d?ng. 102 100 m

Slide 8: 

Ta s? d?i t? mét sang kilô mét. Bây gi? ta có th? nh?y dù v?i kho?ng cách này. 103 1 km

Slide 9: 

Ta có th? th?y thành ph?, nhung không th?c s? th?y nhà c?a. 104 10 km

Slide 10: 

T?i cao d? này, ta có th? th?y bang Florida c?a M?. 105 100 km

Slide 11: 

Cái nhìn thông thu?ng t? v? tinh 106 1.000 km

Slide 12: 

B?c bán c?u và m?t ph?n c?a Nam M?. 107 10.000 km

Slide 13: 

Trái d?t b?t d?u th?y nh? d?n ... 108 100.000 km

Slide 14: 

Trái d?t và qu? d?o c?a m?t trang (màu tr?ng) 109 1 tri?u km

Slide 15: 

M?t ph?n c?a qu? d?o trái d?t (màu xanh) 1010 10 tri?u km

Slide 16: 

1011 100 tri?u km Qu? d?o c?a Kim tinh (xanh lá cây) và Trái d?t (xanh)

Slide 17: 

Qu? d?o c?a: Th?y tinh , Kim tinh, Trái d?t, Ho? tinh, và M?c tinh. 1012 1 t? km

Slide 18: 

T?i cao d? này, ta có th? quan sát Thái duong h? và qu? d?o c?a các hành tinh. 1013 10 t? km

Slide 19: 

1014 100 t? km Thái duong h? b?t d?u th?y nh? d?n…

Slide 20: 

M?t tr?i bây gi? ch? là m?t sao nh? trong hàng nghìn sao khác... 1015 1 nghìn t? km

Slide 21: 

T?i kho?ng cách 1 nam ánh sáng, sao M?t Tr?i th?y r?t nh? bé. 1016 1 nam ánh sáng

Slide 22: 

T?i di?m này, ta ch?ng th?y sao M?t Tr?i dâu c?, trong vô cùng vô t?n… 1017 10 nam ánh sáng

Slide 23: 

“Tr?ng không !” Ch? có các vì sao và các tinh vân. 1018 100 nam ánh sáng

Slide 24: 

1019 1,000 nam ánh sáng ? kho?ng cách này ta b?t d?u du hành xuyên thiên hà c?a chúng ta—Ngân Hà. (Via-Láctea)

Slide 25: 

Ta ti?p t?c du hành bên trong Ngân Hà (Via-Láctea). 1020 10,000 nam ánh sáng

Slide 26: 

Ta b?t d?u d?n rìa Ngân Hà. 1021 100,000 nam ánh sáng

Slide 27: 

? kho?ng cách l?n lao này, ta có th? th?y toàn th? Ngân Hà & các thiên hà lân c?n... 1022 1 tri?u nam ánh sáng

Slide 28: 

T? kho?ng cách này, t?t c? các thiên hà th?y r?t nh?, gi?a nhi?u kho?ng tr?ng mênh mông.Qui lu?t này chi ph?i t?t c? các vùng khác c?a Vu tr?. Ta có th? di xa hon n?a v?i trí tu?ng tu?ng, nhung bây gi? ta hãy nhanh chóng tr? v? nhà. 1023 – 10 tri?u nam ánh sáng

Slide 29: 

1022

Slide 30: 

1021

Slide 31: 

1020

Slide 32: 

1019

Slide 33: 

1018

Slide 34: 

1017

Slide 35: 

1016

Slide 36: 

1015

Slide 37: 

1014

Slide 38: 

1013

Slide 39: 

1012

Slide 40: 

1011

Slide 41: 

1010

Slide 42: 

109

Slide 43: 

108

Slide 44: 

107

Slide 45: 

106

Slide 46: 

105

Slide 47: 

104 Các câu h?i hi?n ra trong d?u... Ta là ai? Ta dang di dâu? Ta t? dâu d?n?

Slide 48: 

103 Hay... Ta là hi?n thân c?a di?u gì trong Vu tr??

Slide 49: 

102 Trong chuy?n “di lên” ta d?n t?n 10 luy th?a 23.

Slide 50: 

101 Bây gi? ta s? di sâu vào bên trong v?t th?, b?ng chuy?n du hành “di vào”...

Slide 51: 

V? l?i di?m kh?i hành cu. Ta có th? v?i tay s? dám lá... 100

Slide 52: 

T?i kho?ng cách 10 cm ... Ta có th? th?y các du?ng nét c?a lá cây. 10-1 10 cm

Slide 53: 

? kho?ng cách này, ta có th? quan sát c?u trúc c?a lá. 10-2 1 cm

Slide 54: 

C?u trúc c?a các t? bào b?t d?u xu?t hi?n ... 10-3 1 mm

Slide 55: 

Ta có th? th?y rõ các t? bào. B?n có th? th?y các t? bào liên k?t v?i nhau. 10-4 100 micrômet

Slide 56: 

B?t d?u di vào bên trong t? bào... 10-5 10 micrômet

Slide 57: 

Có th? th?y du?c nhân t? bào. 10-6 1 micrômet

Slide 58: 

Ta v?a d?i don v? do lu?ng d? dùng cho các kho?ng cách tí ti. B?n có th? th?y các nhi?m th?. 10-7 1.000 radiô Angstroms

Slide 59: 

Trong vu tr? ti?u vi này, ta có th? th?y các s?i DNA ... 10-8 100 radiô Angstroms

Slide 60: 

... và các kh?i nhi?m th?. 10-9 10 radiô Angstroms

Slide 61: 

Nhìn gi?ng nhu các dám mây di?n t?... Ðây là các nguyên t? cacbon làm nên th? gi?i chúng ta. B?n có th? th?y s? gi?ng nhau gi?a vu tr? ti?u vi và vu tr? d?i vi... 10-10 1 radiô Angstrom

Slide 62: 

Trong th? gi?i tí ti này, ta có th? quan sát các di?n t? ch?y vòng ngoài c?a nguyên t?. 10-11 10 picômet

Slide 63: 

Gi?a di?n t? và nhân c?a nguyên t? là m?t kho?ng tr?ng c?c l?n ... 10-12 1 Picômet

Slide 64: 

? c? nh? li ti này, ta có th? th?y nhân nguyên t?. 10-13 100 Fentômet

Slide 65: 

Bây gi? ta có th? quan sát nhân c?a nguyên t? cacbon. 10-14 10 Fentômet

Slide 66: 

Bây gi? ta bu?c sang l?nh v?c tu?ng tu?ng c?a khoa h?c, d?i di?n v?i proton. 10-15 1 Fentômet

Slide 67: 

Nghiên c?u “quark”. Ðã h?t du?ng di ...Ðây là gi?i h?n c?a ki?n th?c khoa h?c ngày nay. Ðây là gi?i h?n c?a v?t th? ... 10-16 100 Atômet

Slide 68: 

Và bây gi?... B?n có ph?i là trung tâm c?a vu tr? ? B?n có ph?i là tác ph?m d?c bi?t c?a T?o hoá ? Cái gì d?ng sau các gi?i h?n? Th?c ra, có gi?i h?n không? Luu ý r?ng, khi “di xu?ng” ta ch? có th? d?n 10 lu? th?a -16 và d?ng gi?i h?n (hi?n nay?) c?a v?t th?… Nhung “di lên”, ta lên t?n 10 luy th?a 23 m?i ngung… Nhung th?t ra, ta có th? ti?p t?c lên n?a, d?n cùng t?n c?a óc tu?ng tu?ng !!! V?y thì…? ... Ai b?o là chúng ta cô don trong vu tr??

Slide 69: 

Vi?t d?ch: Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Tuý-Phu?ng Chúc Vui !!

authorStream Live Help