Happy New Year_TĐH & TLTP

Views:
 
     
 

Presentation Description

Happy New Year 2015. 12 New Year Wishes. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Happy New Year Photos & PPS: Trần Lê Túy Phượng Việt dịch: Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng Gaylord’s Holiday Light Show Music: Besos de Lejos - Santana 12 New Year Wishes 12 Điều Ước Đầu Năm

PowerPoint Presentation:

12 tiếng chuông vào n ử a đê m sẽ mang ư ớ c nguyện đầ u n ă m đế n các bạn cho 12 tháng t ớ i . 12 bell strikes at midnight will bring New Year wishes to you for the coming 12 months

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHẤT Ướ c nguyện S ứ c Khoẻ [ Bạn có s ứ c khoẻ không tiền bạc nào mua đượ c trên thế gi ớ i ] THE FIRST STRIKE Health Wish [You will have good health that no money in the world can buy]

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHÌ Ướ c nguyện Tình Yêu [Bạn luôn được tình yêu bao bọc] THE SECOND STRIKE Love Wish [You will always be surrounded with love]

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BA Ướ c nguyện May M ắ n [Bạn sẽ không thiếu thốn bất c ứ gì trong đờ i sống này ] THE THIRD STRIKE Good-Fortune Wish [You will not be in need of anything in life]

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ T Ư Ướ c nguyện Giấc M ơ [Bạn có nh ữ ng giấc m ơ để thấy chúng tr ở thành hiện th ự c] THE FOURTH STRIKE Dream Wish [You will have dreams to see them come true]

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NĂM Ước nguyện Can Đ ả m [Bạn can đảm chấp nhận điều bạn không thay đổi được] THE FIFTH STRIKE Courage Wish [You have the courage to accept things you cannot change]

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ SÁU Ướ c nguyện Tình Bạn [Bạn nếm được vị ngọt của tình bạn và không bao giờ thấy cô đơn] THE SIXTH STRIKE Frienship Wish [You will taste the sweetness of friendship and never feel lonely]

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BẢY Ướ c nguyện Gia Đình [ Bạn h ưở ng đượ c dây liên kết tr ườn g tồn trong gia đì nh yêu quý] THE SEVENTH STRIKE Family Wish [You will enjoy the forever lasting bond in your beloved family]

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ TÁM Ướ c nguyện Thành Công [Mọi công việc của bạn đề u đơ m bông kết trái] THE EIGHTH STRIKE Success Wish [All your works will be fruitful]

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ CHÍN Ướ c nguyện Bình An [Quả tim của bạn không bị trói buộc b ở i lo l ắ ng, thù hận, hay ganh ghét] THE NINETH STRIKE Peace Wish [Your heart will not be bound by worry, hatred, or jealousy]  

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I Ướ c nguyện Tạ Ơn [Bạn vui sướng biết ơn đượ c sống mỗi ngày] THE TENTH STRIKE Gratitude Wish [You will be grateful that you are alive each day]  

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜI MỘT Ướ c nguyện Sáng Tạo [Bạn có thể thấy đế n bên sau nh ữ ng diệu kỳ của tạo hoá] THE ELEVENTH STRIKE Creation Wish [You will be able to see beyond the wonders of creation]

PowerPoint Presentation:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I HAI Ướ c nguyện quan trọng nhất [Bạn đượ c ân phúc mỗi ngày trong n ă m m ớ i] THE TWELVETH STRIKE The Most Important Wish [You will be blessed each day of the New Year]

PowerPoint Presentation:

Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Ph ượ ng This slideshow is shared widely to you. If you use it, please provide the source and please keep the content in tact. Many thanks. Slideshow này được chia sẻ rộng rãi đến các bạn . Nếu sử dụng , xin ghi rõ nguồn và không sửa đổi nội dung. Chân thành cảm ơn . Photos 2014: Trần Lê Túy Phượng HAPPY NEW YEAR

PowerPoint Presentation:

THE END

authorStream Live Help