Ca Dao Mẹ PPS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CA DAO M? So?n th?o & Thi?t k?: Tr?n Lê Túy-Phu?ng C? v?n k? thu?t: Tr?n Ðình Hoành

Slide 2: 

photo: unknown M? già nhu trái chín cây Gió dua m? r?ng bi?t ngày nào dây?

Slide 3: 

M? già nhu chu?i ba huong Nhu xôi n?p m?t nhu du?ng mía lau photo: unknown

Slide 4: 

Xin ngu?i hi?u t? l?ng khuyên K?p thì nuôi n?ng cho tròn d?o con K?o khi sông c?n, dá mòn Phú nga phú ?y có còn ra chi photo: unknown

Slide 5: 

L?ng nghe chim v?t kêu chi?u Bâng khuâng nh? m? chín chi?u ru?t dau

Slide 6: 

Thuong con t?n t?o s?m hôm Com dùm chéo áo, cháo dùm lá môn photo: unknown

Slide 7: 

Lên chùa th?y Ph?t mu?n tu V? nhà th?y m?, công phu chua d?n photo: unknown

Slide 8: 

Ba d?ng m?t khía cá buôi Cung mua cho du?c d? nuôi m? già photo: NaPix

Slide 9: 

Ng?i bu?n nh? m? ta xua Mi?ng nhai com búng, lu?i l?a cá xuong photo: Andy Ledd

Slide 10: 

C?m c?n rau cá ngu?c xuôi N?u canh rau b? mà nuôi m? già

Slide 11: 

Ðói lòng an trái ?i non Nh?n com nuôi m? cho tròn nghia xua photo: unknown

Slide 12: 

Trách ai d?ng cá quên nôm Ð?ng chim b? ná, quên on sinh thành

Slide 13: 

Ðói lòng an d?t chà là Ð? com nuôi m?, m? già y?u rang

Slide 14: 

Anh di v?ng c?a v?ng nhà Giu?ng loan g?i qu? m? già ai trông photo : Elodie

Slide 15: 

Thuy?n không bánh lái thuy?n quày Con không cha m? ai bày con nên photo: oliveapekin

Slide 16: 

Có con d? gánh d? g?ng Con di l?y ch?ng, vai gánh tay mang photo: Bich Xa

Slide 17: 

Cá rô anh ch?t b? duôi Tôm càng b?c v?, anh nuôi m? già photo: Piero

Slide 18: 

On cha núi ch?t tr?i Tây Láng lai nghia m? nu?c d?y bi?n Ðông photo: hieprom

Slide 19: 

On cha tr?ng l?m ai oi Nghia m? b?ng tr?i mang n?ng d? dau photo: Verciny

Slide 20: 

M?i nam m?i th?p dèn tr?i C?u cho cha m? s?ng d?i v?i con Photo: chuot

Slide 21: 

Thuong m? nh? cha nhu kim châm vào d? Nghi d?n ch?ng nào, l?y h? tuôn roi

Slide 22: 

M? dánh m?t tram không b?ng cha ham m?t ti?ng photo: MirjamLCV

Slide 23: 

On cha nghia m? trìu trìu Mua mai lòng s?, n?ng chi?u d? lo photo: hieprom

Slide 24: 

Ví d?u c?u ván dóng dinh C?u tre l?c l?o g?p ghình khó di Khó di m? d?t con di Con di tru?ng h?c m? di tru?ng d?i photo: dan toan

Slide 25: 

Thuong thay chín ch? cù lao Tam niên nhu b? bi?t bao nhiêu tình photo: oliver rockwell

Slide 26: 

A heartfelt thank you to all the known and unknown talented photographers whose works appear in this PPS Nh?c: Lòng M? Nh?c si Y Vân Ca si Nhu Qu?nh So?n th?o và Thi?t k?: Tr?n Lê Túy- Phu?ng C? v?n k? thu?t: Tr?n Ðình Hoành

authorStream Live Help