101 Zen50_Ryonen Đắc Ngộ_Ryonens Clear Realization_TĐH & TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Truyện Thiền. Truyện 50 - Ryonen Đắc Ngộ. 101 Zen Stories. Story 50 - Ryonen's Clear Realization. Song ngữ. Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 50. Ryonen Đắc Ngộ 50. Ryonen’s Clear Realization Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Ni cô Ryonen sinh năm 1797. Cô là cháu của Shingen, một võ tướng nổi tiếng của Nhật. Thiên tài thi phú và sắc đẹp khuynh thành của cô tuyệt đến mức mới 17 tuổi cô đã thành người hầu cận của hoàng hậu. Dù còn trẻ thế, danh vọng đang chờ đợi cô. The Buddhist nun known as Ryonen was born in 1797. She was a granddaughter of the famous Japanese warrior Shingen. Her poetical genius and alluring beauty were such that at seventeen she was serving the empress as one of the ladies of the court. Even at such a youthful age fame awaited her.

PowerPoint Presentation:

Hoàng hậu yêu quý chết bất thần và mọi giấc mơ của Ryonen tiêu tán. Cô thấy rất rõ tính vô thường của đời sống trong thế giới này. Vì vậy cô muốn học thiền. The beloved empress died suddenly and Ryonen’s hopeful dreams vanished. She became acutely aware of the impermanency of life in this world. It was then that she desired to study Zen.

PowerPoint Presentation:

Tuy nhiên, thân nhân của cô không đồng ‎ý và ép cô lập gia đình. Với lời hứa hẹn là cô có thể đi tu sau khi đã sinh ba đứa con, Ryonen đồng ý. Cô làm tròn điều kiện này trước khi đầy 25 tuổi. Chồng cô và mọi người thân chẳng thể cản cô được nữa. Cô cạo đầu, lấy tên là Ryonen, có nghĩa là đạt ngộ sáng lạn, và bắt đầu hành hương. Cô đến thành phố Edo và xin thiền sư Tetsugya nhận làm đệ tử. Nhưng chỉ liếc mắt qua một tí là thiền sư đã từ chối, vì cô quá đẹp. Her relatives disagreed, however, and practically forced her into marriage. With a promise that she might become a nun after she had borne three children, Ryonen assented. Before she was twenty-five she had accomplished this condition. Then her husband and relatives could no longer dissuade her from her desire. She shaved her head, took the name of Ryonen, which means to realize clearly, and started on her pilgrimage. She came to the city of Edo and asked Tetsugya to accept her as a disciple. At one glance the master rejected her because she was too beautiful.

PowerPoint Presentation:

Ryonen đến gặp một thầy khác, Hakuo. Hakuo cũng từ chối với cùng lý do, nói là sắc đẹp của cô chỉ gây rắc rối. Ryonen lấy một thanh sắt nóng ép vào mặt. Chỉ trong một lúc là sắc đẹp của cô đã tiêu tán vĩnh viễn. Hakuo bèn nhận cô làm đệ tử. Ryonen went to another master, Hakuo. Hakuo refused her for the same reason, saying that her beauty would only make trouble. Ryonen obtained a hot iron and placed it against her face. In a few moments her beauty had vanished forever. Hakuo then accepted her as a disciple.

PowerPoint Presentation:

Để k‎ỷ niệm chuyện này, Ryonen viết một bài thơ trên mặt sau của một tấm gương nhỏ: Phục vụ Hoàng Hậu ta đốt hương xông thơm quần áo lụa là, Nay khất thực không nhà ta đốt mặt để vào thiền viện. Commemorating this occasion, Ryonen wrote a poem on the back of a little mirror: In the service of my Empress I burned incense to perfume my exquisite clothes, Now as a homeless mendicant I burn my face to enter a Zen temple.

PowerPoint Presentation:

Khi sắp sửa lìa đời, cô viết một bài thơ khác: Sáu mươi sáu lần đôi mắt này đã chứng kiến mùa thu thay đổi. Ta đã nói đủ về ánh trăng, Đừng hỏi nữa. Hãy chỉ lắng nghe tiếng nói của thông và tuyết tùng khi gió lặng. When Ryonen was about to pass from this world, she wrote another poem: Sixty-six times have these eyes beheld the changing scene of autumn. I have said enough about moonlight, Ask no more. Only listen to the voice of pines and cedars when no wind stirs.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Ryonen không những đẹp mà còn rất trí tuệ khi còn trẻ - một biến cố là đủ để cô nhận ra tính vô thường của đời sống. Và ‎ý chí thật là vững chắc - đã nói đi tu là đi tu, chẳng có gì cản được, kể cả sắc đẹp của mình. • Các thiền sư thường làm một bài thơ trước khi qua đời, gọi là “bài thơ chết”. Đây là lời dạy cuối cùng, và do đó là lời dạy quan trọng nhất của người ra đi. Bài thơ chết của Ryonen cũng không ngoài lệ đó: Sáu mươi sáu lần đôi mắt này đã chứng kiến mùa thu thay đổi: Ta đã thấy rất rõ lẽ vô thường trong 66 năm sống. Annotation: • Ryonen was not only beautiful but also wise when still very young – one major event was enough for her to recognize life’s non-permanence. And she had very stable and strong will – once she decided to be a nun, nothing could stop here, not even her beauty.   • Zen masters generally composed a short poem before passing, called “the death poem”. This was the last teaching, considered the most important teaching of the departing teacher. Ryonen’s death poem was no exception: Sixty-six times have these eyes beheld the changing scene of autumn: I have seen clearly life’s non-permanence in 66 years of living.

PowerPoint Presentation:

Ta đã nói đủ về ánh trăng: Ta đã nói đủ về giác ngộ, về tỉnh thức. Đừng hỏi nữa: Đừng hỏi, đừng nói gì nữa. Hãy chỉ nghe tiếng nói của thông và tuyết tùng khi lặng gió: Hãy chỉ nghe tiếng nói của tĩnh lặng. • Tĩnh lặng không nói gì mà nói tất cả. Trong tĩnh lặng ta nghe và biết mọi điều trong ta và thế giới quanh ta. (Trần Đình Hoành dịch và bình) I have said enough about moonlight: I have talked enough about enlightenment, about awakening.   Ask no more: Don’t ask anymore, don’t talk anymore.   Only listen to the voice of pines and cedars when no wind stirs: Just listen to the sound of quietness.   Quietness says nothing but says everything. In quietness we hear and know everything in us and around us.   (Trần Đình Hoành translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 51: “ Miso chua – Sour miso” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help