101 Zen49_Phật Mũi Đen_Black Nosed Buddha_TĐH & TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Truyện Thiền. Truyện 49 - Phật Mũi Đen. 101 Zen Stories. Story 49 -

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 49. Phật mũi đen 49. Black-Nosed Buddha Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Một ni cô đang đi tìm giác ngộ, làm một bức tượng Phật và dát vàng lên tượng. Bất kỳ đi đâu cô cũng mang tượng Phật vàng này theo. Nhiều năm trôi qua, vẫn còn mang tượng Phật, ni cô đến sống trong một ngôi chùa nhỏ ở một xứ có rất nhiều Phật, mỗi vị Phật có đền thờ riêng. A nun who was searching for enlightenment made a statue of Buddha and covered it with gold leaf. Wherever she went she carried this golden Buddha with her. Years passed and, still carrying her Buddha, the nun came to live in a small temple in a country where there were many Buddhas, each one with its own particular shrine.

PowerPoint Presentation:

Ni cô muốn thắp nhang trước tượng Phật vàng của cô. Không thích hương thơm của nhang mình đi lạc qua chỗ người khác, cô chế ra một cái phểu lớn, chuyển khói nhang đến tượng Phật của cô mà thôi. Điều này làm mũi của tượng Phật vàng bị nám đen, nhìn rất xấu. The nun ished to burn incense before her golden Buddha. Not liking the idea of the perfume straying to others, she devised a funnel through which the smoke would ascend only to her statue. This blackened the nose of the golden Buddha, making it especially ugly.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Mê tượng, mê vàng, ích kỷ với khói hương… Mê tín và tham lam đến thế thì sao giác ngộ được? Phật ở trong ta. Chẳng điều gì ngoài ta có thể giúp ta giác ngộ. Thấy được Phật trong ta, bắt tay được với Phật trong ta, là giác ngộ. (Trần Đình Hoành dịch và bình) Annotation: • Adoring the statue, adoring gold, selfish with incense smoke… so superstitious and greedy like that, how could one be enlightened?   The Buddha is in us. Nothing outside can help us be enlightened. Seeing the Buddha in ourselves, shaking the hand of the Buddha in ourselves, that is enlightenment.   (Trần Đình Hoành translated and annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 50: “ Ryonen Đắc Ngộ - Ryonen’s Clear Realization” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation

authorStream Live Help